ކ. މާލެ
|
9 ޖޫން 2023 | ހުކުރު 16:55
ކ-ވ މަޖިލީހުގެ އަމީންއާންމު، މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު، މަޖިލީހުގެ ރައީސް
ކ-ވ މަޖިލީހުގެ އަމީންއާންމު، މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު، މަޖިލީހުގެ ރައީސް
ރާއްޖެއެމްވީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ނަޝީދު މަޖިލިސް ހިސާރު ކުރީ އަމީންއާންމުގެ އެއްބާރުލުމާއެކު: ޝަރީފު
 
ނަޝީދު އާއި މަޖިލީހުގެ އަމީންއާންމުގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށް ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވި
 
ދައުލަތުގެ އެއްބާރު ހިސާރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެއްވެސް މީހަކަށް ދެވިގެން ނުވާނެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުޙައްމަދު ނަޝީދު މަޖިލިސް ހިސާރު ކުރައްވާފައިވަނީ އަމީންއާންމު ފާތިމަތު ނިއުޝާގެ އެއްބާރުލުމާއެކުގައި ކަމަށް އައްޑޫ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް ތުހުމަތު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ޓްވިޓަރ މެދުވެރިކޮށް ޝަރީފު ވިދާޅުވީ ނަޝީދު ވަނީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް މަޖިލިސް ހިސާރުކުރައްވާފައި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، 54 މެމްބަރުންގެ ސޮޔާއެކު އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން ވޯޓަކަށް ގެންދިޔަނުދީ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރައްވައިގެން ކުޅުއްވާ ޑްރާމާގެ ސަބަބުން ޤާނޫނު އަސާސީގެ ބާރު ކަނޑުވާލާފައިވާ ކަމަށާއި ދައުލަތުގެ އެއްބާރު ހިސާރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެއްވެސް މީހަކަށް ދެވިގެން ނުވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ޤާނޫނު އަސާސީ ދަމަހައްޓަން ޖެހޭ ކަމަށާއި މަޖިލީހުގެ ޤާނޫނީ ބާރު އަނބުރާ ރުޖޫއަ ކުރުމަށް މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައި މަޖިލިސް ހިސާރުކޮށްފައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަޝީދު މަޖިލިސް ހިސާރު ކުރައްވާފައިވަނީ މަޖިލީހުގެ އަމީންއާންމުގެ ވެސް އެއްބާރުލުމާއެކުކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޝަރީފު ވިދާޅުވީ އެއީ ގުޅިގެން ކޮށްފައިވާ ބަގާވާތެއް ކަމަށެވެ. މިކަމުގައި އަމީންއާންމުގެ ބައިވެރިވުން އޮތް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވަނީ ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުން މަޖިލިހުގައި މެދުކެނޑުމެއްނެތި އެންމެ ދުވަސްވީ މެމްބަރެއްގެ ރިޔާސަތުގެ ދަށުން ޖަލްސާއެއް ބާއްވައި އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނަގައި، އަލުން މަޖިލިހަށް ރައީސަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަކީ އަމީންއާންމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކަށްވެފައި އެގޮތަށް އެކަން ކުރިއަށް ނުގެންދާތީއެެވެ.

Advertisement

ޝަރީފު ވަނީ މަޖިލިސް މަރުތަޅުއަޅުވާފައިވާތީ ނަޝީދު އާއި މަޖިލީހުގެ އަމީންއާންމުގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށް ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އާއި ނައިބު ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ ގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މިހާރު ވަނީ ހުށަހަޅައިފައެވެ. އަދި އީވާގެ މައްސަލަ އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހަށް ތާވަލު ކުރި ނަމަވެސް މިހާރު ވަނީ އެމައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެކަމަށް ބުނެ އެޖެންޑާއިން ނަގައިފައެވެ. މި މައްސަލަ އެޖެންޑާއިން ނެގިކަން ހާމަ ކުރައްވައި އަމީންއާންމު ފޮނުއްވި ސިޓީއެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ޕާޓީތައް އެކުލެވިގެންވާ ގޮތަށް އައި ބަދަލާއެކު ދާއިމީ ކޮމިޓީތައް އަދިވެސް އެކުލަވާލާފައި ނުވާތީ، އީވާ ވަކި ކުރުމުގެ ގަރާރަށް ބަހުސް ކުރުމުގެ ވަގުތު ކަނޑައެޅިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އީވާ ވަކި ކުރުމުގެ ގަރާރަށް ބަހުސް ކުރަން ވަގުތު ކަނޑައަޅައި ނިމުމުން އެ ގަރާރު އަލުން އެޖެންޑާ ކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މަޖިލިސް ހިސާރުކުރީ އަމީންއާންމުގެ އެއްބާރުލުމާއެކު ކަމަށް ޝަރީފު ވިދާޅުވި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން އަމީންއާންމުގެ ބަހެއް ހޯދުމަށް "ރާއްޖެ އެމްވީ" އިން ކުރި މަސައްކަތް ކާމިޔާބެއް ވާގޮތް ވަނީ ނުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
50%
0%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް