ކ. މާލެ
|
9 ޖޫން 2023 | ހުކުރު 07:43
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު އަދި ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު އަދި ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް
ރައީސް އޮފީސް
ޖޭޕީން ރައީސް އާއެކު ކޯލިޝަން ނުހެދުން
ކޯލިޝަން ނުހަދާނެކަން ގާސިމް ރަސްމީކޮށް ރައީސަށް އަންގަވައިފި
 
ސަރުކާރުގެ އެކި މަގާމުގައި ތިބި ޖޭޕީގެ ބައެއް މެންބަރުން ވަނީ ޖޭޕީން ވަކިވެ ރައީސް ޞާލިހަށް ތާއީދުކޮށްފައި
 
ޖޭޕީގެ ކައުންސިލުގެ ނިންމުން ތަންފީޒުކުރުމުގައި ސާބިތުވެ ހުރިކަމަށް ގާސިމް ރައީސަށް ފޮނުއްވި ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވޭ

ކުރިޔަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު އާއެކު ކޯލިޝަން ނުހަދާނެކަން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ރަސްމީކޮށް ރައީސަށް އަންގަވައިފިއެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް އެކަން ރަސްމީކޮށް ރައީސަށް އަންގަވާފައި މިވަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީ އާއެކު ކޯލިޝަން ހެދުމަށް އެދިވަޑައިގެން ރައީސް ފޮނުއްވި ދައުވަތަށް ދެއްވި ޖަވާބުގައެވެ. ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީ އިން ކޯލިޝަން ހެދުމުގެ ބާރު އެ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު އަށް ދިނުމަށް އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ ފެބްރުއަރީ މަހުއެވެ. އޭގެފަހުން ރައީސް ވަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކޯލިޝަން ހެދުމުގެ ދައުވަތު މިހާރު ވެސް ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޕާޓީތަކަށް ފޮނުއްވާފައެވެ.

އެދައުވަތަށް ރަސްމީކޮށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ޤާސިމް ރައީސަށް ފޮނުއްވި ސިޓީގައި ވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގަޔާއި 2008 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް ހޮވުމަށް އިޚުލާސްތެރި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާކަމަށެވެ. އަދި އެ ދެފަހަރު ވެސް ޖޭޕީން އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓަށް ބައިއަތު ހިފައި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ގެނައުމަށް ތާއީދުކުރީ ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދާއި، މިނިވަންކަމާއި، އިސްތިގުލާލާއި، ދިވެހިންގެ ދީން ރައްކާތެރިކޮށް، ރާއްޖޭގެ ސްޓްރަޓެޖިކް އެސެޓްތަކާއި ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދު ހިމާޔަތްކޮށް ކުރިއަރުވައި، ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އިންސާފު ގާއިމުކޮށް، ދިވެހިންގެ މެދުގައި އިޖުތިމާއީ ހަމަޖެހުން އާލާކޮށް، ގައުމަށް ތަރައްގީ އާއި ކުރިއެރުން ގެނެސްދީ، ހަމަޖެހޭ، އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް ވައުދުވެ ދިން ޔަގީންކަމުގެ މައްޗަށްކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ރައީސް ޞާލިހުގެ ޒައާމަތުގައި އެކަންކަމާމެދު މިހާތަނަށް އަމަލުކުރެއްވި ގޮތުންނާއި ކަންކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތުން، ފެބްރުއަރީ މަހު ބޭއްވި ޖޭޕީގެ ކޮންގްރެސްގައި ވަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޖޭޕީގެ ފަރާތުން ކެންޑިޑޭޓެއް ނެރުމަށް ކޮންގްރެސްގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކޮށްފައި ކަމުގައެވެ. އަދި ޖޭޕީގެ ކައުންސިލަށް ގަރާރު ހުށަހެޅުމުން ކައުންސިލުން ވެސް ވަނީ އިއްތިފާގުން ގަރާރު ފާސްކޮށް ގަރާރުގައިވާ ހުށަހެޅުން ގަބޫލުކޮށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވަންޖެހޭ ޖޭޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކީ ޤާސިމް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އެކަން ފާސްކޮށްފައިކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ޖޭޕީގެ ކައުންސިލުގެ ނިންމުން ތަންފީޒުކުރުމުގައި ސާބިތުވެ ހުރިކަމަށް ޤާސިމް ރައީސަށް ފޮނުއްވި ސިޓީގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ.

Advertisement

ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޖޭޕީގެ ކައުންސިލުން އިންތިޚާބުގައި ވަކިން ވާދަކުރުމަށް ނިންމުމާއެކު ސަރުކާރުގެ އެކި މަގާމުގައި ތިބި ޖޭޕީގެ ބައެއް މެންބަރުން ވަނީ ޖޭޕީން ވަކިވެ ރައީސް ޞާލިހަށް ތާއީދުކޮށްފައެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން މިއުވާން މުހައްމަދު މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ޖޭޕީގެ ސްލޮޓްތަކުގައި ސަރުކާރުގެ މަގާމުތަކުގައި ތިބި މެންބަރުން މަގާމުތަކުން ވަކިނުކޮށް ބައިތިއްބާފައި ތިބީ ވެސް ޖޭޕީއިން އިންތިހާބަށް ވަކިން ނުކުންނަކަން ރަސްމީކޮށް ރައީސްއަށް އަންގާފައި ނުވާތީ ކަމަށެވެ. 

މި ސަރުކާރުގެ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރަކީ ޤާސިމްގެ އަނބިކަނބަލުން އައިޝަތު ނަހުލާ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދު އާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް އަދި ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު އައިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ މިނިސްޓަރު ކަމުގައި ތިއްބަވަނީ ޖޭޕީގެ ސްލޮޓްތަކުގައެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ވަނީ ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް ސާލިހަށް ތާއީދު ކުރައްވާކަން ހާމަކުރައްވާފައެވެ.

ޤާސިމަށް ރަސްމީކޮށް ރިޔާސީ ޓިކެޓް އަރުވަން ބާއްވާ ޚާއްސަ ޖަލްސާއެއް ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އޮންނާނެ ކަމަށް ޖޭޕީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް