ކ. މާލެ
|
9 ޖޫން 2023 | ހުކުރު 07:36
2019 ވަނަ އަހަރުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާ
2019 ވަނަ އަހަރުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާ
އެމްއެމްސީ
ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު
އެމްއެމްސީން ދޭ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި
 
އިނާމު ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ދެ ކެޓަގަރީއަކުން
 
މައިގަނޑު 12 ދާއިރާއަކުން އެވޯޑު ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްއިން ދޭ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އިނާމު ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ދެ ކެޓަގަރީއަކުންނެވެ. އެއީ ނޫސްމަޖައްލާ ކެޓަގަރީއާއި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކެޓަގަރީއެވެ.

Advertisement

އެމްއެމްސީން ވަނީ މައިގަނޑު 12 ދާއިރާއަކުން އެވޯޑު ދިނުމަށް ނިންމާފައެވެ. އެ ދާއިރާތަކަކީ:

 1. ތަޙްޤީޤީ ނޫސްވެރިކަން
 2. ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީ އާއި އިޖުތިމާޢީ
 3. ސިޔާސީ
 4. ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ
 5. ވިޔަފާރިއާއި އިޤުތިޞާދު
 6. ކުޅިވަރު
 7. ފޮޓޯ ޖާރނަލިޒަމް
 8. ވީޑިއޯ ޖާރނަލިޒަމް
 9. ގްރެފިކްސް އާއި އިލެސްޓްރޭޝަންސް
 10. ފީޗަރ
 11. އުންމީދީ ނޫސްވެރިޔާ
 12. އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ނޫސްވެރިޔާ

މި އިނާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާނީ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމަށް ނަން ހުށަހަޅާ ފޯމު، އުންމީދީ ނޫސްވެރިޔާގެ އިނާމަށް ނަން ހުށަހަޅާ ފޯމު އަދި އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ނޫސްވެރިޔާގެ އިނާމަށް ނަން ހުށަހަޅާ ފޯމުންނެވެ. މި ތިން ފޯމާއި، މާކުސް ދިނުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑުތައް "މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ދޭ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ އުސޫލު" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

އިނާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ޖުލައި 2 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 1 ގެ ކުރިން އިނާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު، ކައުންސިލަށް ހާޒިރުވެގެން ނުވަތަ އީމެއިލުން މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުމަށް އެމްއެމްސީން ވަނީ އެދިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް