ކ. މާލެ
|
9 ޖޫން 2023 | ހުކުރު 07:28
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް
ޓްރާންސްފޯމަރުތައް ބަހައްޓަން ޖާގަ އިތުރުކުރުން
ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތަށް ބޭނުންވާ ޓްރާންސްފޯމަރުތައް ބަހައްޓަން ބިމުގެ ޖާގަ އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމައިފި
 
ސްޓެލްކޯއިން އެދިފައިވާ ގޮތަށް ވީ އެންމެ އަވަސް މުއްދަތެއްގައި އެ ކުންފުންޏަށް ޓްރާންސްފޯމަރުތައް ބެހެއްޓުމަށް ބިން ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް ވަނީ އެދިފައި
 
އެ ނިންމުން ނިންމާ ފާސްކޮށްފައިވަނީ ސްޓެލްކޯއިން އެކަމަށް އެދި މާލެސިޓީ ކައުންސިލަށް ފޮނުވަފައިވާ ސިޓީއަކާއި ގުޅިގެން

މާލެއަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބަހައްޓަންޖެހޭ ޓްރާންސްފޯމަރުތައް ބަހައްޓަން ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (ސްޓެލްކޯ) އިން ބޭނުންވާ ބިމުގެ ޖާގަ އިތުރުކޮށްދިނުމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ.

މާލެސިޓީގެ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު ހުށަހަޅުއްވާ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު ތާއީދު ކުރައްވާ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބޭއްވި ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 105 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 12 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ވަނީ އެ ނިންމުން ނިންމާ ފާސްކޮށްފައެވެ.

އެ ނިންމުން ނިންމާ ފާސްކޮށްފައިވަނީ ސްޓެލްކޯއިން އެކަމަށް އެދި މާލެސިޓީ ކައުންސިލަށް ފޮނުވަފައިވާ ސިޓީއަކާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ސްޓެލްކޯއިން ފޮނުވި ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ އެފަރާތުން އެދިފައިވާ ފަދައިން ޓްރާންސްފޯމަރުތައް ބެހެއްޓުމަށް ބިން ހަމަޖައްސައި ނުދެވިއްޖެނަމަ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ލޯޑް ބޮޑުވެގެން ޓްރާންސްފޯމަރުތައް ބެހެއްޓުމަށް ސްޓެލްކޯއިން އެދިފައިވާ ސަރަޙައްދުގެ ތަންތަނުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދެވޭނެގޮތެއް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ސްޓެލްކޯއިން އެދިފައިވާ ގޮތަށް ވީ އެންމެ އަވަސް މުއްދަތެއްގައި އެ ކުންފުންޏަށް ޓްރާންސްފޯމަރުތައް ބެހެއްޓުމަށް ބިން ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ނިންމާފައެވެ.

އަދި ސިޓީ ކައުންސިލުން ސްޓެލްކޯގެ ހުށަހެޅުން ފާސްކޮށްދީފައިވަނީ އިތުރުކުރި ބައެއް ޝަރުތުތަކާ އެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް