ކ. މާލެ
|
8 ޖޫން 2023 | ބުރާސްފަތި 19:09
އައްޑޫ ސިޓީ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
އައްޑޫ ސިޓީ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
އައްޑޫ ބިން ހިއްކުން
އައްޑޫ ސިޓީ އިތުރަށް ތަރައްގީކުރުމަށް ބިން ބޭނުންވޭ، އެ މަޝްރޫއު ކުރިއަށްދާނެ: ސަރުކާރު
 
މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އައްޑޫ ސިޓީއަށް ޖުމުލަ 194.3 ހެކްޓަރުގެ ބިން އިތުރުކުރެވޭނެ
 
މިހާރު ހިއްކާފައިވާ ބިންތައް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭންތައް ކައުންސިލްގައި ހުންނާނެ

އައްޑޫ ސިޓީ އިތުރަށް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ބިން ބޭނުންވާކަމަށާއި، އެމަޝްރޫއު ކުރިއަށްދާނެކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ.

އައްޑޫގެ ބިން ހިއްކުމުގެ ބިޔަ ބޮޑު މަޝްރޫއެއް ފަށާފައިވާތީ، އެކަމާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދެކޮޅުހަދައި ''ސޭވް އައްޑޫ''ގެ ނަމުގައި ދަނީ ކެމްޕޭނެއް ކުރިއަށް ގެންދަމުންނެވެ. އަދި މި ކެމްޕޭން ކުރިއަށްގެންދަނީ އައްޑޫގެ ތިމާވެއްޓަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުން ލިބޭތީ ކަމަށް، ކެމްޕޭން ކުރިއަށްގެންދާ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ. މިކެމްޕޭނާ ގުޅިގެން މީގެ ކުރިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނިހާދު ވިދާޅުވީ، މީސްމީޑިއާގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ''ސޭވް އައްޑޫ'' ސްލޯގަންއަކީ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ގެންގުޅޭ ކެމްޕޭނު ސްލޯގަންއެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ، އައްޑޫ ތަރައްގީކުރުމަށް ބިން ބޭނުންވާކަމަށާއި، އައްޑޫ ތަރައްގީކުރަނީ ވަކި ޕްލޭނެއްގެ ދަށުން ކަމަށެވެ.

މިއުވާން ވިދާޅުވީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށްގެންދަނީ ކައުންސިލާ ފުރިހަމައަށް މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ކަމަށާއި، ތިމާވެއްޓަށްވެސް ބަލައިގެން ކަމަށެވެ. މިހާރު ހިއްކާފައިވާ ބިންތައް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ފުރިހަމަ ޕްލޭންތައް ކައުންސިލްގައި ހުންނާނެކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑު ކުރިން ވެސް ދެންނެވިހެން އައްޑޫއަށް، އަދި މުޅި ދެކުނުގެ ތަރައްގީއަށް ރޭވިފަ ހުރި މަޝްރޫއުތަކާ، ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމްތަކާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އައްޑޫއަށް ބިން ބޭނުންވޭ. މީގެ ކުރީގަ ހިއްކާފަ ވާ ސަރަހައްދުން އެކަނި އައްޑޫއަށް ބޭނުންވާ ތަރައްގީއެއް ނުގެނެވޭނެ.
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު، މިއުވާން މުހައްމަދު

އައްޑޫ ސިޓީގެ ތަރައްގީއާއި އިގްތިސާދާ ގުޅިފައިވާ، ބިންހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވައިދެއްވީ 03 ޖޫން 2023ގައެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އެ ސިޓީއަށް ޖުމުލަ 194.3 ހެކްޓަރުގެ ބިން އިތުރުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް