ކ. މާލެ
|
8 ޖޫން 2023 | ބުރާސްފަތި 13:37
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް
މުހިންމު ބިލްތަކެއް ހުއްޓާ ކޮމިޓީތައް ހުއްޓިފައި އޮތުމުން ކަންބޮޑުވޭ - ސަރުކާރު
 
މަޖިލިސް ޑެޑްލޮކަކަށް ދާނަމަ އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި، ސަރުކާރު ނިސްބަތްވާ ޕާޓީގެ މެޖޯރިޓީ އޮތުމާއެކު އެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންދާނެ
 
ރައީސްގެ ފުރަތަމަ ދައުރު ނިމުމަކާ ހަމައަށް އަންނަ އިރު، ވައުދުތައް ފުއްދުމަށް މީގެ ތެރެއިން ބިލްތަކެއް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރޭ

މުހިންމު ބިލްތަކެއް ހުއްޓާ ކޮމިޓީތައް ހުއްޓިފައި އޮތުމުން ސަރުކާރުން ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Advertisement

މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާނުލެވި އޮތް މައްސަލައާއި ގުޅިގެން، ރާއްޖެއެމްވީ އިން ދެންނެވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން މިއުވާން ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވަރަށް މުހިންމު ބިލްތަކުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި އޮތުމުން ސަރުކާރުން ކަންބޮޑުވާ ކަމަށެވެ. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާގައި މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރިކަމަށާއި ރައީސްގެ ފުރަތަމަ ދައުރު ނިމުމަކާ ހަމައަށް އަންނަ އިރު، ވައުދުތައް ފުއްދުމަށް މީގެ ތެރެއިން ބިލްތަކެއް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ކަމަށެވެ.

ކޮމިޓީ މަރުހަލާތަކުގައި ތާށިވެފައި ހުރި ހެލްތު އެންޑް ސޭފްޓީ ބިލާއި، އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަންސް ބިލަކީ ވެސް އިގްތިސާދާއި ގުޅުންހުރި ބިލެއް. އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ވެސް ދާދިފަހުން ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައި. ބިލްތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންގޮސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ޑެޑްލޮކަކަށް ދާން އަދި، ކޮމިޓީތަކުގެ ހުއްޓިފައި އޮތުމަކީ ސަރުކާރުގެ ކަންބޮޑުވުން ހުރިކަމެއް.
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު

މިއުވާން ވިދާޅުވީ މަޖިލިސް ޑެޑްލޮކަށްދާ ނަމަ އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ސަރުކާރު ނިސްބަތްވާ ޕާޓީގެ މެޖޯރިޓީ އޮތުމާއެކު އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންދާނެކަމަށް ގަބޫލުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުން އެކަމަށް ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލުން ދޭނެ ކަމަށާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހައިސިއްޔަތުން، ރައްޔިތުންނަށް ވެވަޑައިގަންނަވާފައިވާ ވައުދުތައް ފުއްދެއްވުމަށް ކުރަންހުރި މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާ ކަމަށެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލުމާ މެދު އަދިވެސް މަޝްވަރާކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ޕާޓީތައް ބަދަލުކުރާ ވަރަކަށް ކޮމިޓީތަކަށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް އިތުރުވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ނަޝީދު ވަނީ ކޮމިޓީތައް އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް ބަދަލުކުރުމަށް އަވަހަށް އެއްބަސްވުމަކަށް އައުން މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ކޮމިޓީތައް އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް ބަދަލުކުރުމާ މެދު އަދި އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވި 2 ހަފްތާ އަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާއިރު މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ވަނީ އެއްކޮށް މަޑުޖެހިފައެވެ. އޭގެ ސަބަބުން މުހިންމު ބިލުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ނުގޮސް ހުއްޓިފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ދަނީ ކެނޑިނޭޅި ފާޅުކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް މިހާތަނަށް ކުރި މަޝްވަރާތަކުން މި މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް