ކ. މާލެ
|
8 ޖޫން 2023 | ބުރާސްފަތި 13:19
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު
ރައީސް އޮފީސް
ކަނޑުގެ އިމުގެ މައްސަލަ
241 ކޮމިޓީން އެދިއްޖެނަމަ ރައީސްގެ ސިޓީފުޅު ހިއްސާކުރާނަން - މިއުވާން
 
އެއީ ދުނިޔޭގެ އެހެންތަނެއްގައި ވެސް ކުރާ ކަމެއް ނޫން
 
ދެވެރިންގެ ދެމެދުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަފުޅަކީ އަދި ބަދަލުކުރެވޭ ސިޓީ ފުޅަކީ އާންމު ކުރެވޭ އެއްޗެއް ނޫން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު މޮރިޝަސްގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅު 241 ކޮމިޓީން އެދިއްޖެނަމަ ހިއްސާކުރައްވާނެކަމަށް، ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީ އިން ދެންނެވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން މިއުވާން ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީން އެދިއްޖެކަމުގައިވާނަމަ، އެ ކޮމިޓީއާ އެ ސިޓީފުޅު ހިއްސާކުރައްވާނެ ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އާންމު އުސޫލެއްގެ ދަށުން ދެ ވެރިންގެ ދެމެދުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަފުޅަކީ އަދި ބަދަލުކުރެވޭ ސިޓީ ފުޅަކީ އާންމު ކުރެވޭ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

Advertisement

އަދި މިއީ މީގެ ކުރިން ވެސް އަދި ދުނިޔޭގެ އެހެންތަނެއްގައި ވެސް ކުރާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، ސިޔާސީ ބޭފުޅުން އެކަން އާންމުކޮށް ކުރާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދައްކަން އުޅުނު ނަމަވެސް، އެއީ ހަމަ ބުއްދިން ގަބޫލުކޮށްފިނަމަ އެއީ ސިއްރު އެއްޗެއްކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކޮމިޓީން އެދެފި ނަމަ އެކަން ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

މިއުވާން ވިދާޅުވީ ކަނޑުގެ އިމުގެ މައްސަލައިގެ މައުލޫމާތު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ހިއްސާކުރައްވާފައިވާނެކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި އިޓްލޮސްގެ ނިންމުންތައް އިޓްލޮސްގެ ވެބްސައިޓުގައި ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ބަންޑާރަ ނާއިބުގެ އޮފީހުން ވެސް ހިއްސާކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް