ކ. މާލެ
|
8 ޖޫން 2023 | ބުރާސްފަތި 13:23
ޓައިވާންގެ އޭޑީއައިޒެޑަށް ޗައިނާގެ އަސްކަރީ އެއަރ ކްރާފްޓްތައް ވަންނަން ފެށުމުން، އެގައުމުގެ އެއަރ ޑިފެންސް ސިސްޓަމްތައް އެކްޓިވޭޓް ކޮށްފި
ޓައިވާންގެ އޭޑީއައިޒެޑަށް ޗައިނާގެ އަސްކަރީ އެއަރ ކްރާފްޓްތައް ވަންނަން ފެށުމުން، އެގައުމުގެ އެއަރ ޑިފެންސް ސިސްޓަމްތައް އެކްޓިވޭޓް ކޮށްފި
ރޮއިޓާސް
ޓައިވާން-ޗައިނާ
ޓައިވާންގެ އޭޑީއައިޒެޑަށް ޗައިނާގެ އަސްކަރީ އެއަރ ކްރާފްޓްތައް ވަންނަން ފެށުމުން އެގައުމުގެ އެއަރ ޑިފެންސް ސިސްޓަމްތައް އެކްޓިވޭޓްކޮށްފި
 
ބުރާސްފަތި ދުވަހު، ޗައިނާގެ 37 އަސްކަރީ އެއަރ ކްރާފްޓް ވަނީ ޓައިވާންފެ އޭޑީއައިޒެޑަށް ވަދެފައި
 
އޭގެ ތެރޭގައި ޖ-11 އަދި ޖ-16 މަރުކާގެ ފައިޓަރ ޖެޓާއި ނިއުކްލެއަރ-ކޭޕަބަލް، އެޗް-6 މަރުކާގެ ބޮމަރސްވެސް ހިމެނޭ

ޗައިނާ އަސްކަރިއްޔާގެ އެއަރ ކްރާފްޓްތައް ޓައިވާންގެ އެއަރ ޑިފެންސް އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ޒޯން (އޭޑީއައިޒެޑް) އަށް ވަނުމުން، އެގައުމުގެ އެއަރ ޑިފެންސް ސިސްޓަމްތައް ޓައިވާނުން އެކްޓިވޭޓް ކޮށްފިއެވެ.

ޓައިވާނުން އާންމުކޮށްފައިވާގޮތުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު، ޗައިނާގެ 37 އަސްކަރީ އެއަރ ކްރާފްޓް ވަނީ ޓައިވާންފެ އޭޑީއައިޒެޑަށް ވަދެފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޖީ-11 އަދި ޖީ-16 މަރުކާގެ ފައިޓަރ ޖެޓާއި ނިއުކްލެއަރ-ކޭޕަބަލް، އެޗް-6 މަރުކާގެ ބޮމަރސްވެސް ހިމެނެއެވެ.

ޓައިވާން ސަރަހައްދުގައި ޗައިނާ އަސްކަރިއްޔާގެ ހަރަކާތްތައް އިތުރުވަމުންދާތީ ޓައިވާނުން ދަނީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

މެއި މަހަަށް އެކަނި ބަލާލިކަމުގަވީ ނަމަވެސް ޗައިނާއިން ވަނީ ޓައިވާން ސަރަހައްދަށް 304 އަސްކަރީ އެއަރ ކްރާފްޓާއި 131 އަސްކަރީ މަނަވަރު ފޮނުވާފައެވެ.

ޗައިނާއިން ޓައިވާން ސަރަހައްދުގައި އެގައުމުގެ އަސްކަރީ ހަރަކާތްތައް މަޑުމަޑުން އިތުރުކުރަން ފަށާފައި ވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުން ފެށިގެންނެވެ. އެމެރިކާގެ ހައުސް އޮފް ރިޕްރެޒެންޓޭޓިވްސްގެ ކުރީގެ ސްޕީކަރ ނޭންސީ ޕެލޯސީ ޓައިވާނަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅާއެކު އެސަރަހައްދުގައި ޗައިނާ އަސްކަރިއްޔާގެ ހަރަކާތްތައް އިތުރު ކުރިއެވެ.

ޓައިވާނުން މަސައްކަތްކުރަނީ ޗައިނާގެ ބާރު ނުހިނގާ އަމިއްލަ، މިނިވަން ޑިމޮކްރަޓިކް ގައުމަކަށް ވުމަށެވެ. ނަމަވެސް ޗައިނާއިން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ޓައިވާނަކީ އެގައުމުގެ ބައެކެވެ. އެއީ ޗައިނާގެ ވަން ޗައިނާ ޕޮލިސީގެ ދަށުން އެކަން އޮންނާނެ ގޮތްކަމަށް ޗައިނާއިން ބުނެއެވެ. އަދި ޗައިނާއާ ވަކިން، ގައުމުތަކުން ޓައިވާނާއެކު ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ގާއިމުކުރުމަކީ ޗައިނާ ރުހޭ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ޓައިވާނަކީ ޗައިނާގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ބޭއްވުމަށް، އަސްކަރީ ބާރު ބޭނުންކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެކަން ކުރަންވެސް ތައްޔާރުކަމަށް ޗައިނާ އިން ވަނީ މީގެ ކުރިން އިޝާރާތް ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް