ކ. މާލެ
|
8 ޖޫން 2023 | ބުރާސްފަތި 11:18
އެންމެ ހަށިގަނޑަކަށް ދަޢުވާ ކުރާ 6 ޢާއިލާ: ޖަވާބު، ޑީއެންއޭގައި
އިންޑިއާ ރޭލު އެކްސިޑެންޓް
އެންމެ ހަށިގަނޑަކަށް ދަޢުވާ ކުރާ 6 ޢާއިލާ: ޖަވާބު، ޑީއެންއޭގަ!
 
ޢާއިލާއަކުން ހަވާލުވެފައި ނުވާ 100 އެއްހާ މީހުންގެ ހަށިގަނޑު އަދިވެސް އެބަ އޮތް

މިދިޔަ 20 އަކަށް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާގައި ހިނގި އެންމެ ނުރައްކާތެރި އެއް ރޭލު އެކްސިޑެންޓަށްފަހު، އެ ހާދިޘާގައި ޝިކާރައަކަށް ވީ މީހުންގެ ޢާއިލާތަކަށް އަދިވެސް ހަމަޖެހުމުގެ ނޭވާއެއް ލެވޭ ގޮތެއް ނުވެއެވެ. މުޙައްމަދު އިނާމުލް ޙައްޤު، އޭނާގެ އަޚެއްގެ ޚަބަރެއް ނުވެގެން އުޅޭތާ 4 ދުވަސްވެއްޖެއެވެ. އެކްސިޑެންޓްގައި މި ދުނިޔެއާ ވަކިވި ބޮޑުބެ ދަރިފުޅު ހަށިގަނޑުވެސް، ހޮސްޕިޓަލުން ނެރެވޭ ގޮތެއް އަދި ނުވެއެވެ.

Advertisement

އިނާމުލް ޙައްޤުގެ އަޚަކާއި، އޭނާއަށް ބޮޑުބެ ކިޔާ 2 ކުއްޖަކު ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔައީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އޮރިއްސާގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި ޖެހުނު 3 ރޭލުގެ ތެރެއިން ކޯރޯމަންޑެލް އެކްސްޕްރެސްގެ ރޭލުގައެވެ.

އެއީ އަހަރެންގެ ކާފަ ދަރިފުޅު. އަހަރަމެން އަދިވެސް މިއުޅެނީ އަނެއް 2 މީހުން ނުފެނިގެން. މި ކުއްޖާގެ ބައްޕައާއި، ދޮއްޓަށް ހުރި ބޭބެ ނުފެނޭ. ކަނޑައެޅިގެން އެއީ އެކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑޭ ބުނާކަށް ނޭނގޭ އަހަރަމެންނަކަށް. އަހަރަމެންނަށް އަދި ފެނުނީ ހަމަ އެކަކު. އަހަރަމެން މި ދަނީ އެ ދަރިފުޅުގެ ހަށިގަނޑު ހިފައިގެން.
ނިޒާމުއްދީން؛ ރޭލު އެކްސިޑެންޓްގައި މަރުވި ކުއްޖެއްގެ ކާފަ

ޖޫން 2 ވަނަ ދުވަހުގެ އެކްސިޑެންޓްގައި އިނާމުލް ހައްޤަށް އުފުލަން ޖެހިފައި ހިތާމަ 2 ގުނަ އިތުރެވެ. އޭނާގެ އަޚެއްގެ އިތުރުން، ބޮޑުބެ ދަރިއަކަށް ވީ ގޮތެއް އަދިވެސް ނޭނގެއެވެ. އެކްސިޑެންޓްގައި މަރުވި މީހުންގެ ހަށިގަނޑުތައް ބާއްވާފައި ވާ ތަނުގައި އޮތް ހަށިގަނޑަކީ، ނުފެނިގެން އުޅޭ ބޮޑު ދަރީގެ ހަށިގަނޑު ކަމަށް އިނާމުލް ޙައްޤު ބުނާ އިރު، އިތުރު އެހެން 5 ޢާއިލާއަކުން ދަނީ، އެ ހަށިގަނޑަކީ އެ ޢާއިލާތަކުގެ މެންބަރެއްގެ ހަށިގަނޑެއް ކަމަށް ވަކާލާތު ކުރަމުންނެވެ.

އޮރިއްސާގެ ހޮސްޕިޓަލުތަކާ މޯޗަރަކީތަކުގައި، ވަކި ޢާއިލާއަކުން ހަވާލުވެފައި ނުވާ 100 އެއްހާ މީހުންގެ ހަށިގަނޑު އަދިވެސް އެބަ އޮތެވެ. އިންޑިއާގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަނީ، މަރުވެފައި ވާ މީހުންގެ ހަށިގަނޑުން ޑީއެންއޭ ސާމްޕަލް ނަގާފައެވެ.

ޢާއިލާތަކުން ދަނީ ގެއްލިފައިވާ ޢާއިލާގެ މެންބަރުންނާއި ލޯބިވާ މީހުން ހޯދުމަށް، ހޮސްޕިޓަލުތަކާއި މޯޗަރީތަކުގައި އަތްފުނާ އަޅަމުންނެވެ. ނަމަވެސް، ބައެއް ހަށިގަނޑުތަކަށް ލިބިފައި ވާ އަނިޔާތަކުގެ ބޮޑުކަމުން، އެއީ ކާކުކަން ދެނެގަތުން ވަނީ އިންތިހާއަށް ދަތިވެފައެވެ.

އިނާމުލް ޙައްޤު ހުރީ، ރޭލުން ދަތުރު ކުރި، އޭނާއަށް ބޮޑުބެ ކިޔާ 2 ކުދިންގެ ތެރެއިން، މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނު ކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑުން ނެގި ޑީއެންއޭ ސާމްޕަލްއާއި، 6 ޢާއިލާއަކުން ދަޢުވާ ކުރާ ހަށިގަނޑުގެ ޑިއެންއާ ދިމާވާނެ ކަމުގެ ޢުއްމީދުގައެވެ.

މިތަނުގަ އުޅޭތާ މިހާރު 4 ދުވަސް މި ވީ. އަހަރަމެންގެ 1 އަޚާއި، ބޮޑުބެ ކިއާ 2 ދަރިއަކު އެ ރޭލުން ދަތުރު ކުރި. އެކްސިޑެންޓްގަ އެމީހުން ވީ މަރުވެފަ. މިއަދު، ބޮޑު ދަރިންގެ ތެރެއިން 1 ދަރިފުޅުގެ ހަށިގަނޑު ފެނިއްޖެ އެއިމްސްއިން. މިހާރު މިދަނީ އަހަރެންގެ އަޚާއި، ބޮޑުބެ ކިއާ އަނެއް ދަރިފުޅު ހޯދަމުން. އަހަންނަށް ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ ކަމެއް ކުރެވިއްޖެ. ގޮސް ބަލާށޭ ބުނި ހުރިހާ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ގޮސް ބެލިއްޖެ. ހުރިހާ ތަނެއް ހޯދިއްޖެ. އެކަމަކު، އަދިވެސް ފެންނަ ގޮތެއް ނުވޭ. މިހާރު އެ ބުނަނީ އަހަރެން ގާތުގަ ޑީއެންއޭ ސާމްޕަލް ދޭން. ހަށިގަނޑު ހަވާލު ކުރާނީ ޑީއެންއޭ ދިމާވާ ޢާއިލާއަކަށޭ ބުނީ.
މުޙައްމަދު އިނާމުލް ޙައްޤު؛ ތައުސީފްއާއި ތައުސީރުގެ ބޮޑުބެ

އޮޑިއްސާ ސްޓޭޓްގައި ފަސެންޖަރުން އުފުލާ ރޭލެއް، ހުއްޓާފައި އޮތް މުދާ އުފުލާ ރޭލެއްގައި ޖެހި، ދަގަނޑުމަތިން ކަހާލައިގެން ގޮސް، ކުރިމަތިން އައި ފަސެންޖަރުން އުފުލާ އިތުރު ރޭލެއްގައި ޖެހި އެކްސިޑެންޓްވި ހާދިޘާގެ ތަޙުޤީޤުތައް އަދިވެސް ދަނީ ކުރިއަށެވެ.

މިހާތަނަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ތަޙުޤީޤުތަކުން އެނގިފައި ގޮތުގައި، ކަލްކަޓާއިން ފުރައިގެން ދެކުނަށް ވާ ގޮތަށް ޗެންނާއިއަށް ދުއްވަމުން ދިޔަ ކޯރޯމަންޑެލް އެކްސްޕްރެސްގެ ރޭލު، މައި ދަގަނޑުން ހަވާސާވެ، އަރިމަތީގައި ރޭލުތައް ޕާކު ކުރަން އޮންނަ ދަގަނޑަށް އެރީ ގަޑިއަކު 128 ކިލޯމީޓަރު ގަޑިއަކު 80 މޭލު ބާރުމިނުގައެވެ. އެރި ގޮތަށް، ހުއްޓާފައި އޮތް ކާގޯ ރޭލުގައި ޖެހުނީއެވެ.

ކާގޯ ރޭލުގައި ޖެހުމުގެ ސަބަބުން، ކޯރޯމަންޑެލް ރޭލުގެ އިންޖީނު ގެގަނޑާއި އިތުރު 4 ނުވަތަ 5 ބައެއް، ރޭލު ދަގަނޑުމަތިން ކަހާލައިގެން ގޮސް، ޔިޝްވަންތުޕޫރު-ހޯވްރާ ރޭލުގެ ފަހަތު 2 ބައިގައި ޖެހުނެވެ. ޔިޝްވަންތުޕޫރު-ހޯވްރާގެ ރޭލު ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔައީ ރޭލުތައް ދަތުރު ކުރަން އޮންނަ މައިގަނޑު ދަގަނޑުތަކުގެ ތެރެއިން 2 ވަނަ މަގުން، ކޯރޯމަންޑެލްގެ ރޭލާ އިދިކޮޅަށް، ގަޑިއަކު 126 ކިލޯމީޓަރު ބާރު މިނުގައެވެ.

އިންޑިއާގެ ރޭލު ދަތުރުފަތުރާ ބެހޭ އިދާރާއިން ދަނީ، ހުކުރު ދުވަހުގެ ހާދިޘާގައި ފުރާނަ ގެއްލި ދިޔަ ކޮންމެ މީހެއްގެ ޢާއިލާއަށް، މާލީ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 1 މިލިއަން އިންޑިއަން ރުޕީޒް، ނުވަތަ 12000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހަމަޖައްސާދެމުންނެވެ.

އިންޑިއާގެ ރޭލު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަކީ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް 13 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން، އެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ޚިދުމަތް ހޯދާ ނިޒާމެއް ކަމަށް އިންޑިއަން ރޭލްވޭޒްއިން ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް، އިންޑިއާ ދަޢުލަތުގެ ފުރިހަމަ ބާރު އޮންނަ މި ނިޒާމުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ މެދު ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި ވަނީ ކަންބޮޑުވުން އުފެދިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
8%
25%
42%
0%
17%
8%
ކޮމެންޓް