ކ. މާލެ
|
7 ޖޫން 2023 | ބުދަ 14:41
މެންބަރު ޖާބިރު
މެންބަރު ޖާބިރު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ރިސޯޓްތަކުގެ އިސް މަޤާމުތައް
ރިސޯޓްތަކުގެ އިސް ބައެއް މަޤާމުތަކުގައި ހަމައެކަނި ދިވެހިން ބޭތިއްބުމަށް ހުށަހެޅި ގަރާރު ފާހެއް ނުވި
 
ބޮޑެތި މުސާރަ ލިބޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނަ އަދަދަަަކަށް ބިދޭސީން ތިބި ކަމަށް ޖާބިރު ވިދާޅުވި
 
ގަރާރަށް ބަހުސްކުރެއްވި ބައެއް މެމްބަރުން ވަނީ ރިސޯޓްތަކުގެ އިސް މަޤާމުތަކުގައި ދިވެހިން ތިބުން އެދުނު ނަމަވެސް އެވަރަށް އަދި ދިވެހިން ތަމްރީން ނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޖާބިރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ ވަޒީފާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރިޒޯޓު މެނޭޖަރުކަމާއި، އެޗް.އާރް މެނޭޖަރުކަމާއި، ޗީފް އެކައުންޓެންޓުގެ މަޤާމަށް ހަމައެކަނި ދިވެހިންނަށް އަދާކުރެވޭ މަޤާމެއްކަމަށް ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ގޮތުން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ގަރާރު ބަލައިނުގަނެ ތަޅުމުން ބޭރުކޮށްލައިފިއެވެ.

އެ ގަރާރު ބަަލައިގަންނަން ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވީ 15 މެމްބަރުންނެވެ. އަދި ގަރާރު ބަލައިގަންނަން ނުފެންނަ ކަމަށް 28 މެމްބަރުން ވަނީ ވޯޓުދެއްވާފައެވެ. އެ ގަރާރު ހުށަހަޅުއްވަމުން ޖާބިރު ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ ވަޒީފާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، ރިޒޯޓު މެނޭޖަރުކަމާއި، އެޗް.އާރް މެނޭޖަރުކަމާއި، ޗީފް އެކައުންޓެންޓުގެ މަޤާމަށް ހަމައެކަނި ދިވެހިންނަށް އަދާކުރެވޭ މަޤާމެއްކަމަށް ކަނޑައެޅުން މުހިންމު ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި ގަރާރަށް ބަހުސްކުރައްވަމުން ޖާބިރު ވިދާޅުވީ ރިސޯޓްތަކުގެ އިސް ބައެއް މަޤާމުތަކުގައި ދިވެހިން ނެތުމަށް ވުރެ ބޮޑު ގައުމީ މައްސަލައެއް ނެތްކަމަށެވެ. އަދި އެ މައްސަލައިގައި ޖާބިރު ވަނީ ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 އަހަރުވީއިރު ވެސް ރިޒޯޓު މެނޭޖަރުކަމާއި، އެޗް.އާރް މެނޭޖަރުކަމާއި، ޗީފް އެކައުންޓެންޓުގެ މަޤާމުގައި އަަދިވެސް ގިނަ އަަދަދެއްގެ ބިދޭސީން ތިބުމަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފަތުރުވެރިކަމަކީ ދިވެހިންގެ އިގްތިސާދުގެ ބޮޑު ހިއްސާއެއް ކަަމަށް ވާއިރު ރިޒޯޓު މެނޭޖަރުކަމާއި، އެޗް.އާރް މެނޭޖަރުކަމާއި، ޗީފް އެކައުންޓެންޓުގެ މަޤާމުތަކުގައި ދިވެހިން ތިބުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ޖާބިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ގަރާރަށް ބަހުސްކުރެއްވި ބައެއް މެމްބަރުން ވަނީ ރިސޯޓްތަކުގެ އިސް މަޤާމުތަކުގައި ދިވެހިން ތިބުން އެދުނު ނަމަވެސް އެވަރަށް އަދި ދިވެހިން ތަމްރީން ނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް