ކ. މާލެ
|
6 ޖޫން 2023 | އަންގާރަ 23:17
ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ޕާޓީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ފޯމްތައް ހަވާލުކުރަނީ
ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ޕާޓީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ފޯމްތައް ހަވާލުކުރަނީ
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް
ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އުފެއްދުމަށް ހުށަހެޅި ފޯމްތަކުގެ މައުލޫމާތު ލީކުކޮށްފައެއް ނުވާނެ: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
 
އެފަދަ އެއްވެސް ކަމަކީ އެ ކޮމިޝަންގެ ތެރޭގައި ހިނގާފައިވާ ކަމެއް ނޫން

އަލަށް އުފައްދާ "ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް" ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ސޮއިކުރި 3565 މެންބަަރުންގެ ނަން ލިސްޓް ހިމެނޭ ލިސްޓް ލީކޮށްފައިނުވާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ބުނެފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ އެ ކޮމިޝަނުން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނީ ފޯމްތަކުގެ މައުލޫމާތު ލީކުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ޚަބަރު ފަތުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި އެފަދަ އެއްވެސް ކަމަކީ އެ ކޮމިޝަންގެ ތެރޭގައި ހިނގާފައިވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެފަދަ އެއްވެސް އަމަލެއް ކޮމިޝަންގެ އެއްވެސް މެމްބަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ހިންގާފައިނުވާ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުވަމުންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ކޮމިޝަނާއި ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އޮތް އިތުބާރު ގެއްލޭގޮތަށް އެއްވެސް ފަރާތުން ކޮމިޝަނާއި މަތިކޮށް އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުފެތުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

Advertisement

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިފަދައިން ބަޔާން ނެރެފައިވާއިރު އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް އަދި ޑިމޮކްރެޓްސްގެ އިސް ބޭފުޅެއް ކަމަށްވާ މުހައްމަދު ޝިފާޒް ވިދާޅުވީ ދައުރުވަމުންދާ ލިސްޓަށް ބަލާއިރު އެއީ ކޮމިޝަންގެ ތެރެއިން ބޭރުވި ލިސްޓެއްކަން ޔަގީން ކުރެވޭ ކަމަށެވެ. ޝިފާޒް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެ ލިސްޓް ސަރުކާރުގެ ވެރީންނާއި ސިޔާސީ ބޭފުޅުން އެބަ ގެންގުޅުއްވައެވެ. އަދި ލިސްޓްގައި ހިމެނޭ ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކާއި އޮފީސްތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންނަށް ގުޅާ ބިރު ދައްކަމުންދާ ކަމަށް ޝިފާޒް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. 

"ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް" އިން މި ތުހުމަތުތައް ކުރަމުންދާއިރު އެ ޕާޓީއަށް ސޮއިކުރާ މެންބަރުންނަށް ސަރުކާރުން އަދި އެމްޑީޕީންވެސް ބިރު ނުދައްކާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު އަދި އެމްޑީޕީގެ ޑެޕިއުޓީ ޗެއާޕާސަން އިބްރާހިމް ވަހީދު (އިބްރޭ) ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރޯދަ މަހުގައި އިންތިހާބު ބާއްވަން ބޭނުންވާތީ ބިލު ތަސްދީގުނުކޮށް އަނބުރާ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާއަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ކުރިމަތިލި އިޔާޒުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލާނެ ތަނެއް ނެތް
ރޯދައިގެ ފަހުން އިންތިހާބު ބާއްވާ އިސްލާހު ތަސްދީގުނުކުރާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ރައީސް ދެއްވައިފި
ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނަށް ވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި މިއަދު ހަމަވާނެ
ރޯދައިގެ ފަހަށް މަޖިލިސް އިންތިހާބު ބާއްވަން ގެނައި އިސްލާހު ތަސްދީގުނުކުރާތީ ކުއްލި މައްސަލައެއް
ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާއަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ކުރިމަތިލި ފަރާތަކުން ހުށަހެޅި އިންތިހާބީ ޝަކުވާގެ މައްސަލަ ހައިކޯޓުން ބަލައެއް ނުގަތް
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފޮއްޓާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި
ކެންޑިޑޭޓުންނަށް މަންދޫބުން އައްޔަނުކުރުމަށް ހުޅުވާލައިފި