ކ. މާލެ
|
6 ޖޫން 2023 | އަންގާރަ 19:37
އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމަންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު، މުހައްމަދު އަސްލަމް
އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމަންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު، މުހައްމަދު އަސްލަމް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
އެމްޑީޕީ ޕީޖީގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން
މޮރިޝަސްއަށް ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅު، 241 ކޮމިޓީން ހޯދާނަން: އަސްލަމް
 
ދާއިމީ ކޮމިޓީތައް އެކުލަވައިނުލެވި ލަސްވަނީ ޕާޓީތަކުން އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވިގެންކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވޭ
 
އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީތައް އެކުލަވައިލުމުގެ މަސައްކަތް ނަޝީދު އިސްވެހުންނަވައި ލަސްކުރައްވަމުންދާތީ، މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ މުހިންމު މަސައްކަތްތައް ހުއްޓިފައިވާކަމަށް

ރާއްޖެއާ މޮރިޝަސްއާ ދެމެދު ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ފުށުއަރާ ސަރަހައްދުގެ އިން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ ބަލަމުންދަނިކޮށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު މޮރިޝަސްގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކާބެހޭ (241) ކޮމިޓީން ހޯދުމަށް ގަސްތުކުރައްވައިގެން ހުންނެވިކަމަށް، އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ލީޑަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ސިޓީފުޅެއް ފޮނުއްވީ، ޗާގޯސްއާ، ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ ސަރަހައްދެއް ފުށުއަރާކަމަށް ބުނެ މޮރިޝަސްއިން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރައިބިއުނަލް ފޯރ ދަ ލޯ އޮފް ދަ ސީ (އިޓްލޮސް)އަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށްދަނިކޮށެވެ. އެއީ އދ.ގައި ދެން ނަގާ ވޯޓެއްގައި ޗާގޯސްގެ މައްޗަށް މޮރިޝަސްގެ ސިޔާދަތީ ބާރު ހިނގާކަމަށް ރާއްޖޭން ތާއީދުކުރާނެކަމަށް ވިދާޅުވެ، ކުރީގެ ސްޓޭންޑް ބަދަލުކުރައްވައި މޮރިޝަސްގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅެކެވެ.

Advertisement

އިމުގެ މައްސަލަ ނިންމީ އެ ސިޓީފުޅަށް ރިއާޔަތްކޮށްގެން ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ބޮޑު ބައެއް ގެއްލިފައިވާކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ ތުހުމަތުކުރަމުންނެވެ. އެ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހާވެސް ހިއްސާކުރައްވާފައެއްނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން އެ ސިޓީފުޅު ހާމަކުރުމަށް އިދިކޮޅުން އަންނަނީ ގޮވާލަމުންނެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅަން އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ފާސްކުރުމަށްފަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ކޮމިޓީތައް އުވާލުމާ ހަމައަށް 241 ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރުކަމުގައި ހުންނެވި އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، ރައީސް ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅާ ގުޅިގެން ގޮތެއް ނުނިމިވަނީ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމެއް ނުބޭއްވިގެންކަމަށެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނުނިންމިފަ އޮތީވެސް 241 ކޮމިޓީ ނުބޭއްވިގެން. 241 ކޮމިޓީ ބޭއްވޭ ފުރަތަމަ ދުވަހު، އަޅުގަނޑު ޗެއަރގަ އިތުރަށް އިންނަކަމުގަ ވަނީނަމަ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސިޓީފުޅު ހޯދަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ސިޓީ ފޮނުވަންވެސް މިހުރީ ގަސްދުކޮށްގެން.
މުހައްމަދު އަސްލަމް/ އެމްޑީޕީ ޕީޖީގެ ލީޑަރު

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީތައް އެކުލަވައިލުމުގެ މަސައްކަތް ނަޝީދު އިސްވެ ލަސްކުރަމުންދާކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ މުހިންމު މަސައްކަތްތައް ހުއްޓިފައިވާކަމަށެވެ.

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، ދާއިމީ ކޮމިޓީތައް އެކުލަވައިނުލެވި ލަސްވަނީ ޕާޓީތަކުން އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވިގެން ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، ކޮމިޓީތައް އަލުން އެކުލަވައިލުމާ ގުޅޭގޮތުން ޕާޓީތަކާއެކު މަޝްވަރާކުރަން މިހާތަނަށް ބޭއްވީ އެންމެ ބައްދަލުވުމެއް ކަމަށާއި، އެބައްދަލުވުމުގައި މަޖިލީހުގައި ޕާޓީތައް ތަމްސީލުކުރާ ނިސްބަތުން ކޮމިޓީތަކަށް މެމްބަރުން އައްޔަންކުރަން އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާކަމަށެވެ.

އެމްޑީޕީ މި ވަގުތު ތަމްސީލުކުރަނީ މަޖިލީހުގެ 64 ޕަސެންޓް. އެއީ ކޮމިޓީތަކުގެ 113 ސްލޮޓް. އެ 113 ސްލޮޓަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބީ އެއްބަސްވެގެން. އެކަމާ އެހެން ބޭފުޅުން އެއްބަސްވެވަޑައިނުގަތަސް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ވަރަށް ސާފު. މަޖިލީހުގަ މެމްބަރުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްވާ ގޮތަށް ކޮމިޓީތަކުގަ ކޮމްޕޮޒިޝަން ކަނޑައެޅިފަ މިއޮންނަނީ ޕާޓީތަކަށް.
މުހައްމަދު އަސްލަމް/ އެމްޑީޕީ ޕީޖީގެ ލީޑަރު

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ވާގޮތަށް ކޮމިޓީތަކުގެ ކޮމްޕޮޒިޝަން ކަނޑައަޅައި، އެކަން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ފާސްކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެ ކޮމްޕޮޒިޝަން މިއަދުވެސް ފާސްކުރެވޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިއަދުވެސް އެކަން ނުކުރައްވާ އޮތްކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް