ކ. މާލެ
|
6 ޖޫން 2023 | އަންގާރަ 19:18
 އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމަންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް
އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމަންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
އެމްޑީޕީ ޕީޖީގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން
ފަހުގެ ތާރީޚުގައި ނަޝީދު ފެންނަނީ ޑިމޮކްރެޓިކް ހަމަތަކާއި ދުރު ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި: އަސްލަމް
 
އެމްޑީޕީގެ ރައީސްކަމުގައި ނަޝީދު ހުންނެވުމުންވެސް ވަރަށް ގިނަ ކަންކަމުގައި ދޫދީފައި ވާކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވި
 
އަސްލަމް ވިދާޅުވީ އިސްލާހީ މަސައްކަތަށްވުރެ ބޮޑަށް އަމިއްލަވަންތަކަން ނަޝީދު އިސްކުރައްވާތަން ފެންނަކަމަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިފަހުގެ ތާރީޚުގައި ފެނިގެންދަނީ ޑިމޮކްރެޓިކް ހަމަތަކާ ދުރުބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީން ނިންމިކަން ހާމަކުރައްވާ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ގިނަ މެމްބަރުންނާއެކު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަދައްކަވަމުން އަސްލަމް ވަނީ ނަޝީދުގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް އެމްޑީޕީ ޕީޖީން ނިންމި ސަބަބުތައް ހާމަކޮށްދެއްވާފައެވެ. ނޫސްވެރިން ކުރި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން އަސްލަމް ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވީ ރައީސް ނަޝީދަކީ ޒަމާންތަކަކަށް އިހުތިރާމާއި ލޯތްބާއެކު ބަލައިގަނެފައިވާ ސިޔާސީ ޝަހުސިއްޔަތެއްކަމަށެވެ.

Advertisement

ދެކެމުންދިޔައީ ނަޝީދަކީ ޑިމޮކްރަޓިކް ހަމަތައް ނަގަހައްޓަވާނެ އަދި ގަބޫލުކުރަމުންދިޔައީވެސް ރާއްޖޭގެ އިސްލާހީ މަސައްކަތުގައި އިސް ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައިކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް ފަހުގެ ތާރީޚުގައި ނަޝީދުގެ އަމަލުތައް ހުރި ގޮތުން އެއީ ބަލައިގަނެގެން މިތިބި އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް އަމަލުކުރައްވާ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަވަމުންދާކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ އިސްލާހީ މަސައްކަތަށްވުރެ ބޮޑަށް އަމިއްލަވަންތަކަން ނަޝީދު އިސްކުރައްވާތަން ފެންނަކަމަށެވެ.

ވަކިން ޚާއްސަކޮށް މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާއިރު ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާއި ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ އުސޫލުތަކާއި ހުދޫދުތަކުގެ ތެރެއިން ކަންކަން ކުރިޔަށްގެންދެވުން. އެހެންނަމަވެސް އެކަންކަން މުގުރި ފުނޑިގެންދާތަން މިފެންނަނީ. މަޖިލީހުގެ ހައިބަތާއި ކަރާމާތް ގެއްލިގެންދާތަން ފެނިގެންދަނީ. އެހެންވީމާ ވަރަށް ބޮޑަށް ކެތްކުރެވިއްޖެ ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ޕާޓީގެ ރައީސަށް ވާތީވެ އަދި އިސްލާހީ މަސައްކަތުގައި ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ފެނިފައިވާ ބޭފުޅަކަށްވާތީވެ ކެތްތެރިކަމާއެކު ކުރިޔަށްދެވިއްޖެ. ދެން ޕީޖީ ލީޑަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން އަޅުގަނޑު ޕީޖީއަށް ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުމެއްގައި ވޯޓަށް ދާންޖެހޭނެ. ޕީޖީގެ ވަރަށް ބޮޑު އަގްލަބިއްޔަތަކުން މިގޮތަށް ފާސްކޮށްފައިމިވަނީ.
މުހައްމަދު އަސްލަމް/ އެމްޑީޕީ ޕީޖީގެ ލީޑަރ

އަސްލަމް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމަންޓްރީ ގްރޫޕުން އަބަދުވެސް ނަޝީދާ ދޭތެރޭ ޚާއްސަ ނަޒަރަކުން ބަލަމުންދާކަން އަބަދުވެސް ފާހަގަކުރެވޭކަމަށެވެ. އެއީ ނަޝީދަކީ އެމްޑީޕީ އުފެދިގެން މިހާހިސާބަށް އައިއިރުވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ އަދި ވަރަށް ގިނަ ބަޔެއްގެ ރުހުން ލިބިފައިވާ ބޭފުޅެއްވީމަ ކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން އެމްޑީޕީގެ ރައީސްކަމުގައި ނަޝީދު ހުންނެވުމުންވެސް ވަރަށް ގިނަ ކަންކަމުގައި ދޫދީފައިވާކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަޝީދު ތަކުރާރުކޮށް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ގޮންޖައްސަމުން ދިޔަތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ. މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި އެންމެންގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކޮށް ބަހުސްތަކުގައި ވަކި އަތަކަށް ނުޖެހި މަސައްކަތްކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއް. އަދި ކޮމިޓީތަކަށް ވަޑައިގެން ކޮމިޓީތަކުގެ ނިންމުންތައް ބޭނުންވާ ވަކިގޮތަކަށް ނިންމުމުގެ ޖާގަ ދެއްވާފައެއްނުވޭ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއަކަށް. މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހަމައެކަނި މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް އަވަސްކުރުމާއި ފަސޭހަ ކުރުމަށް އިރުޝާދު ދެވިދާނެ. ނަމަވެސް ވަކި މައްސަލައަކަށް ވަކިގޮތަށް ބާރު އެޅިގެންނުވާނެ. ނަމަވެސް ތަކުރާރުކޮށް ފެންނަނީ ވަކި ގޮތަކަށް ނިންމަވައިގެން ވަކި ގޮތަކަށް ރާއްވަވައިގެން އަދި ވަކި ބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާކުރައްވައިގެން މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ކުރިޔަށްގެންދާތަން ފާހަގަވަނީ. މިފަދަ ކަންކަމަކީ ގާނޫނު އަސާސީ ޖާގަދޭ ކަމެއް ނޫން. މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ޖާގަ ދޭ ކަމެއް ނޫން.
މުހައްމަދު އަސްލަމް/ އެމްޑީޕީ ޕީޖީގެ ލީޑަރ

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ މިފަދަ ކަންކަމާހެދި ނަޝީދާ މެދު ހިތުގައި އުފެދިފައިވާ ލޯތްބާ ގަދަރު ކުޑަވެގެންގޮސް މިއަދަކީ ދެން އިތުރަށް ނަޝީދު މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުގައި ބައިންދައިގެން މަޖިލިސް އިތުރަށް ހިންގިދާނެކަމަށް ގަބޫލުނުކުރެވުނު ދުވަސްކަމަށެވެ. ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅަން ނިންމީ އެހެންވެގެންކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައިގެ ސޮއިކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަގްލަބިއްޔަތު ކަމުގައިވާ 44 މެމްބަރުންގެ ސޮއިލިބޭނެކަމަށެވެ. އަދި އެއަދަދު 50ށް ވުރެ މަތިވާނެކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ. ސޮއި ހަމަވުމާއެކު އެމައްސަލަ ހުށަހަޅާނެކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުން ނަޝީދު ވަކިކުރުމަށް ސޮއި ހޯދަމުންދާއިރު ނައިބު ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަލަވެސް ވަނީ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް