ކ. މާލެ
|
6 ޖޫން 2023 | އަންގާރަ 16:56
އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީއާއި ލަންކާ ކުންފުންޏާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީއާއި ލަންކާ ކުންފުންޏާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ކުނި މެނޭޖުކުރުން
22 ރަށެއްގެ ކުނި މެނޭޖުކުރާ މެޝިނަރީ ފޯރުކޮށްދޭން ލަންކާ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި
 
މި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރީ ސޯ އިންޖިނިއަރިންގއާ
 
މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 7.6 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް

ރާއްޖޭގެ 22 ރަށެއްގެ ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގައި އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ލަންކާގެ ސޯ އިންޖިނިއަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ އާމިނަތު ޝައުނާއެވެ. އަދި ސޯ އިންޖިނިއަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރު ބަނޑުލަ ޖަޔަރަތުނައެވެ.

މިއީ، އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީއާއި ވޯލްޑް ބޭންކު ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ "މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަމަންޓް" ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއެކެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ މ. ފ. ދ. ތ. ލ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

ލަންކާ ކުންފުނި މެދުވެރިކޮށް މި ފަސް އަތޮޅުގެ 22 ރަށަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އިކުއިޕްމަންޓުތަކުގެ ތެރޭގައި؛ މަލްޓި-ޕަރޕަސް މިނީ ބޭލަރ، ސިންގަލް ފީޑް ގްލާސް ބޮޓްލް ކްރަޝަރ، ކުނި ކަލެކްޓުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނެ އެކި ވަރުގެ ޑަސްބިން، ޕީ.ޕީ.އީ ކިޓު އަދި އެހެނިހެން ބައެއް އާލާތްތައް ހިމެނެއެވެ. މި މަސައްކަތް އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރީ 4 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ސޯ އިންޖިނިއަރިންގއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 7.6 މިލިއަން ރުފިޔާއަށެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރު ޝައުނާ ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމަކީ ދިމާވެފައިވާ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކަށްވާއިރު އެކަމަށް އަވަސް ހައްލެއް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެެއްގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަމަށާއި، މި އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން ރަށު ފެންވަރުގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ކައުންސިލްތަކަށް އެހީތެރިކަން ލިބިގެންދާނެކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީން ބުނިގޮތުގައި މި އިކުއިޕްމަންޓުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށްތަކަކީ މައިގަނޑުގޮތެއްގައި މިހާރު ކުންޏާއި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒެއް ހުންނަ، ނުވަތަ އެފަދަ މަރުކަޒެއް ހެދުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރެވެމުންދާ، ނުވަތަ ޕްރޮކިއުމަންޓް މަރުހަލާގައިވާ ރަށްތަކެވެ. އަދި މި މަޝްރޫއުގެ ސަބަބުން، ރަށުގައި އުފެދޭ ކުނިތައް އެކަށީގެންވާ ނިޒާމެއްގެ ދަށުން ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒަށް ގެނެއުމުގެ މަސައްކަތައް އެހީތެރިވެދީ، ގިނަ އަދަދެއްގެ ދަގަނޑު، ޕްލާސްޓިކު އަދި ކަރުދާސްފަދަ ކުނިތައް ބޭލްކޮށް، ވޮލިއުމް ރިޑިއުސްކޮށް، ރަށުން ބޭރުކުރެވެންދެން ރައްކާކޮށްފައި ބެހެއްޓުމުގެ ގާބިލުކަން އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބިއްލޫރި ފުޅި ފަދަ ކުނިތައް މެޝިނުން މުގުރައި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް އެ ބޭނުންކުރުމުގެ މަގުވެސް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށާއި، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތާ ދިމާއަށް މި ސަރުކާރުން މިސްރާބު ޖަހާފައިވާ ދުރު މަންޒިލަށް ވާސިލުވުމަށް ލިބިދޭ ނުހަނު ބޮޑު ބާރަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށްވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ރަށްރަށުގައި ކުނި އުފުލުމަށް ބޭނުންވާ އުޅަނދުތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްވެސް މިނިސްޓްރީން ފަށާފައިވާއިރު، މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދޭ ތަކެތި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމާއި އަދި ރަނގަޅަށް މެއިންޓެއިން ކުރުމަކީ ރަށްރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ޒިންމާއެކެވެ. މިކަން ކުރުމަށް ސަރުކާރުން މިހާރު ވަނީ ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ގްރީން ފަންޑުން ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމާފައެވެ.  

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް