ކ. މާލެ
|
5 ޖޫން 2023 | ހޯމަ 22:57
މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އާމިނަތު ޝައުނާ
މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އާމިނަތު ޝައުނާ
ރާއްޖެއެމްވީ
ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް
މަނާކުރި ޕްލާސްޓިކްގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން 12 ބާވަތެއްގެ ޕްލާސްޓިކް ވަނީ އެއްކޮށް ފޭސް އައުޓް ކުރެވިފަ: މިނިސްޓަރު
 
ޕްލާސްޓިކުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅައި، އެންމެ ކުރީގައި ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރަމުން އަންނަ ގައުމަކީ ރާއްޖެ

ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ 30 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިން، ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއި އުފެއްދުމާއި ބާޒާރަށް ނެރުން މަނާ ސިންގަލް- ޔޫޒް ޕްލާސްޓިކުގެ ބާވަތްތަކުގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ 13 ބާވަތުގެ ޕްލާސްޓިކުގެ ތެރެއިން 12 ބާވަތެއްގެ ޕްލާސްޓިކް މިހާރު ވަނީ އެއްކޮށް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލެވިފައިކަމަށް، މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އާމިނަތު ޝައުނާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އއ. އުކުޅަހުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ޕްލާސްޓިކު ކުންޏަކީ ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަކަމަށެވެ. މިކަން ހައްލުކުރުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅައި، އެންމެ ކުރީގައި ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރަމުން އަންނަ ގައުމަކީ ރާއްޖެކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އެގޮތުން 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއިން ވަނީ، އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ޒާތުގެ ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލަން ނިންމާފައިކަން ފާހަގަކުރައްވާ މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، މީގެ ދެ އަހަރެއްވަރު ކުރިން 13 ބާވަތެއްގެ ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރުމާއި، ރާއްޖެ އެތެރެކުރުމާއި، ރާއްޖޭގައި އުފެއްދުން ހުއްޓާލުމުގެ ފޭސް އައުޓް ޕްލޭނެއްކުރިކަމަށެވެ. މިވީ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޭގެތެރެއިން 12 ބާވަތެއްގެ ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރުން އެއްކޮށް ހުއްޓާލާފައިވާއިރު، އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ދިރިއުޅުމަށް ނުކުރާކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ސުޕާރީ ޕެކެޓް ބަންދުކޮށްފަ ހުންނަ ޕެކެޓް ބަދަލުވެގެންދިޔައީ ބިއްލޫރި ފުޅިއަކަށް. ރެސްޓޯރެންޓްގަ އޮރެންޖް ޖޫސްތައްޓެއް ބޯލާއިރު ޕްލާސްޓިކް ހޮޅި މީގެކުރިން ހުރީ. ނަމަވެސް މިހާރު ހުންނަނީ ކަރުދާސް ނޫނީ އެހެން ގޮތަކަށް. ކާތަކެތި ޑެލިވަރކުރާއިރު ހުންނާނީ ސްޓައިރޮފޯމް ފޮށީގަ. މިތަކެތި އެންމެ ގިނައިން މި ފެންނަނީ ޕްލާސްޓިކް ކުނީގެ ގޮތުގަ. ނަމަވެސް އުފަލާއެކު ދަންނަވާލަން އޮތީ؛ މި ތިން ބާވަތް އުފެއްދުމާ، އެތެރެެކުރުމާ، ބޭނުންކުރުން މިވަނީ ހުއްޓާލާފަ. ނަމަވެސް ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރަކަށް ބަދަލެއް ނާދޭ. ތަރައްގީއަކަށް ބަދަލެއް ނާދޭ.
އާމިނަތު ޝައުނާ/ އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓަރު

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ދިރިއުޅުމަށް ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ނުކޮށް މިތަކެތި ބޭނުންކުރުން މިއަދު ހުއްޓާލެވިފައިވާކަމަށެވެ.

ތިލަފުށީގައި ކުނީގެ ނިޒާމު މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު ފާއިތުވި 30 އަހަރު ވަންދެން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކުން ކުނި ޖަމާވަމުންދިޔަ ދިޔުން ނިމުމަކަށް ގެނެވި، އެތަނުން އަރަމުންދިޔަ ދުން ނިއްވައިލެވުމަކީ އިގްތިސާދަށާއި ސިއްހީ ނިޒާމަށްވެސް ލިބުނު ކުރިއެރުމެއްކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް