ކ. މާލެ
|
21 މާރޗް 2024 | ބުރާސްފަތި 22:53
ބަޔޯޑީސަލްއަކީ ތަރުކާރީ ތެލާއި، ޖަނަވާރުގެ ސަރުބީ އާއި ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަ ކައްކާ ތެޔޮ ރީސައިކަލްކޮށްގެން، ދޭސީ ފެންވަރުގައި އުފައްދާ އިއާދަކުރަނިވި، ބަޔޯޑިގްރޭޑަބަލް ތެލެއް
ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުން
ބޭނުންކޮށް ނިމިގެން އުކާލާ ތެޔޮގަނޑުން ވެށި ސަލާމަތް ކުރެވިދާނެ ކަން އެނގޭތަ؟
 
2010 ވަނަ އަހަރު އުފެއްދި ލޫތާ ބަޔޯފިއުލްސްގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތެޔޮ ހޯދަނީ އެކިއެކި ވިޔަފާރިތަކުން
 
ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަ ކައްކާ ތެޔޮ ޖަމާކޮށް، ބަޔޯޑީސަލްއާއި އެނޫންވެސް އުފެއްދުންތަކަށް އެ ބަދަލު ކުރޭ
 
މަޤްޞަދަކީ ދަތުރުފަތުރުގެ ސިނާޢަތުގައި އިޚްތިޔާރީ ހަކަތައިގެ މަސްދަރުތަކަށް މެދުއިރުމަތީގައި އިތުރު ވަމުން އަންނަ ޑިމާންޑަށް ސަޕްލައި ކޮށްދިނުން

ވެއްޓަށް އެންމެ ގެއްލުން ދެނިވި އެއް ބާވަތް ކަމަށް ވާ ތެޔޮ އުފައްދާ ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ އެކުވެރި ޢަރަބި ޢިމާރާތް (ޔޫއޭއީ) އިން ދަނީ، އެ ޤައުމުގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ވެއްޓަކަށް މަގުފަހި ކުރާ ސިނާޢަތަކަށް ހެދުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން، ދުބާއީގައި މަރުކަޒުކޮށްގެން ހިންގާ ލޫތާ ބަޔޯފިއުލްސްއަކީ، ކެއްކުމުގެ ސިނާޢަތުގައި ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަ ކައްކާ ތެޔޮ ރީސައިކަލްކޮށް، އެ ތެލުން ބަޔޯޑީސަލް އުފައްދާ ކުންފުންޏެކެވެ.

2010 ވަނަ އަހަރު އުފެއްދި ލޫތާ ބަޔޯފިއުލްސްގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތެޔޮ ހޯދަނީ އެކިއެކި ވިޔަފާރިތަކުންނެވެ. ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަ ކައްކާ ތެޔޮ ޖަމާކޮށް، ބަޔޯޑީސަލްއާއި އެނޫންވެސް އުފެއްދުންތަކަށް އެ ބަދަލު ކުރެއެވެ. މަޤްޞަދަކީ ދަތުރުފަތުރުގެ ސިނާޢަތުގައި އިޚްތިޔާރީ ހަކަތައިގެ މަސްދަރުތަކަށް މެދުއިރުމަތީގައި އިތުރު ވަމުން އަންނަ ޑިމާންޑަށް ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމެވެ.

ބަޔޯޑީސަލްއަކީ ތަރުކާރީ ތެލާއި، ޖަނަވާރުގެ ސަރުބީ ނުވަތަ ރެސްޓޯރަންޓް ފަދަ ތަންތަނުގައި ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަ ކައްކާ ތެޔޮ ރީސައިކަލްކޮށްގެން، ދޭސީ ފެންވަރުގައި އިން އުފައްދާ އިއާދަކުރަނިވި، ބަޔޯޑިގްރޭޑަބަލް ތެލެކެވެ. ބަޔޯޑިގްރޭޑަބަލްއޭ ބުނާ ބަހުގެ މާނައަކީ، ދިރޭތަކެތީގެ އަމަލުން، ސީރިއަސް ގެއްލުމެއް ނެތް އުފެއްދުންތަކަށް ބެހިގެން ދިއުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރުމެވެ.

ބަޔޯފިއުލް އެއްކުރުމަކީ ވަރަށް ފަސޭހަ ކަމެއް. މީ ނިއުކްލިއަރ ސައެންސެއް ނޫން. މީ އަސްލު ތެލެއް. އަހަރެމެން މި އެއް ކުރަނީ މެތަނޯލްއާއި ޕޮޓޭސިއަމް ހައިޑޮކްސައިޑް ނޫނީ ސޯޑިއަމް ހައިޑްރޮކްސައިޑް ކުރެ ކޮންމެވެސް އެކައްޗަކާ. މި މިކްސް ބިނާވަނީ، އަހަރެމެންނަށް މިއާ އެއްކުރަން ލިބޭ ތެލުގެ ފްރީ ފެޓީ އެސިޑް ޕަސެންޓޭޖުގެ މައްޗަށް. މިތަނުން ހުރިހާ ކަމެއް ބަލައިލެވޭނެ. ތަފްސީލުކޮށް ބަލައިލެވޭނެ ރިއެކްޓަރުގެ ޑޭޝްބޯޑުންނާއި މިކްސަރުގެ ޑޭޝްބޯޑުން. ސާފުކުރުމާއި، އެކަހަލަ މަސައްކަތް ކުރިއަށް މިދަނީ މިތާ. ޓޭންކުތައްވެސް މި ހުރީ މިތާ.
ޔޫސުފް ބިން ސައީލު އަލް ލޫތާ؛ ލޫތާ ބަޔޯފިއުލްސްގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް

ލޫތާ ބަޔޯފިއުލްސްގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް، ޔޫސުފް ބިން ސައީލު އަލް ލޫތާ ސިފަ ކުރި ގޮތުގައި، ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމަކީ މިއަދު އޮތް އިޚްތިޔާރެއް ނޫނެވެ. އެއީ ކުރަން މަޖުބޫރުވެފައި އޮތް ކަމެކެވެ.

ނިމިދިޔަ 2023 އަހަރުގެ އުފެއްދުންތެރިކަމަށް ބަލައިލަމާ ހިނގާށެވެ. ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަ ކައްކާ ތެލުގެ 5 ލައްކަ ލީޓަރު، ކޮންމެ މަހަކުވެސް ލޫތާ ބަޔޯފިއުލްސްއަށް ޖަމާކުރިއެވެ. އަދި އަހަރު ނިމުނު އިރު އެ ކުންފުނިން ވަނީ 700 ޓަނުގެ ބަޔޯފިއުލް އުފައްދާފައެވެ.

އަހަރެމެންގެ ޕްލާންޓުން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 100 ޓަނު އުފެއްދޭނެ. ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގަ ކެޕޭސިޓީ އިތުރު ކުރާ ގޮތަށް އޮތީ. ކޮންމެ މަހަކުވެސް އަހަރެމެން ޖަމާ އެބަ ކުރަން 5 ލައްކަ ލީޓަރުގެ، ބޭނުންކޮށްފަ ހުންނަ ކައްކާ ތެޔޮ. މިވަގުތު މި އަމާޒު ކުރަނީ ޔޫއޭއީ ތެރޭގަ މި އޮންނަ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ހަކަތައިގެ ނިޒާމަކަށް ހެދުން. ވިލާތުގެ ޤައުމުތަކާއި އެމެރިކާގެ މިންގަނޑުތަކަށް އަހަރެމެންވެސް މި ކަން މި ކުރަނީ. ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމަކީ މިހާރު އޮތް އިޚްތިޔާރެއް ނޫން. ބަޔޯފިއުލްސްއަކީ އެއް މަސްދަރު، އެކަމަކު އަހަރެމެން މި ދަނީ ދެމެހެއްޓެނިވި އިތުރު މަސްދަރުތައް ހޯދަމުން، ތިމާވެށި ސަލާމަތް ކުރަން. ހަމައެކަނި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަކު ނޫން، އެހެން ދިމަދިމާލުގަވެސް މިކަން ކުރަން ވިސްނުން ހުރީ.
ޔޫސުފް ބިން ސައީލު އަލް ލޫތާ؛ ލޫތާ ބަޔޯފިއުލްސްގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް

ދެމެހެއްޓެނިވި ހަކަތައިގެ އިންޖިނޭރިންގް ޕްރޮފެސަރެއް ކަމަށްވާ ޕޯލް ހެލިއަރ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ބަޔޯފިއުލް ކަނޑުދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާގައި ބޭނުން ކުރުމުގެ އިންތިހާ ފަހި ފުރުޞަތުތައް އެބަ ހުއްޓެވެ. ކަނޑުއުޅަނދުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ އިންޖީނުތަކަކީ، އެކި ފެންވަރުގެ ތެޔޮ ބޭނުން ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ އިންޖީނުތަކެއް ކަން ޕްރޮފެސަރ ހެލިއަރ ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.

ޖައްވަށް ކާބަން ބޭރު ކުރާ މިންވަރު މަދުކުރަން ވިސްނާއިރު، ކުނީގެ ގޮތުގައި އުކާލާ ކައްކާ ތެޔޮ ބޭނުންކޮށްގެން ބަޔޯޑީސަލް އުފެއްދުމަކީ އަހަރެންގެ ނަޒަރުގަ ވަރަށް ރަނގަޅު ގޮތެއް. އެކަމަކު ސަޕްލައިގެ ދަތިކަން އެބަ އޮތް. ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާއަށް ބަލާއިރު، މި ކަހަލަ ހަކަތަ ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތަށް ބަރު އުޅަނދުފަހަރާއި ވައިގެ އުދުހުންތަކަށް ބޭނުން ކުރާ މަތިންދާބޯޓުތައް އަންނަން އަދި ދުވަސް ނަގާނެ. އެހެނެއް ނޫން، ކަނޑުވެށީގެ ސިނާޢަތުގަ މިހާރުވެސް ފުރުޞަތު އެބަ އޮތް. ކަނޑުވެށީގެ ސިނާޢަތުގަ މިހާރުވެސް ފުދޭ ވަރަކަށް އެބަހުރި، އެކި ފެންވަރުގެ ތެޔޮ ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގޭނެ އިންޖީނުތައް.
ޕޯލް ހެލިއަރ؛ ޔުނިވަރސިޓީ ކޮލެޖް ލަންޑަންގެ ސަސްޓެއިނަބަލް އެނަރޖީ އިންޖިނޭރިންގް ޕްރޮފެސަރ

ޔޫއޭއީގެ ހަކަތަ އިސްތިރާޖު 2050 އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ އެޤައުމުގެ އިގްތިސާދީ ބޭނުންތަކާއި ތިމާވެށީގެ އަމާޒުތައް ހާސިލްކުރުމަށް އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައާއި ނިއުކްލިއާ އަދި ސާފު ހަކަތަ އުފައްދާ ވަސީލަތްތައް އެއްކޮށްލުމަށެވެ. 2023 ވަނަ އަހަރު ޔޫއޭއިން ވަނީ އެ ޤައުމުގެ ހަކަތައިގެ އިސްތިރާޖަށް އައު ލަނޑުދަނޑިތަކެއް އިތުރުކޮށް، އަދާހަމަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ޔޫއޭއީއަށް ބޭނުންވާ އެކުވި ހަކަތައިގެ ސަޕްލައިގެ 30 ޕަސެންޓަކީ، 2030 ވަނަ އަހަރު އަންނައިރު ސާފު ހަކަތައަށް ހެދުމަށް ވަނީ އަމާޒު ކަނޑައަޅާފައެވެ. އަދި ކަރބަން ނިއުޓްރަލް ޤައުމަކަށް ވުމުގެ ސުންގަޑިއަކަށް 2050 ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް