ކ. މާލެ
|
5 ޖޫން 2023 | ހޯމަ 19:02
ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ރައީސް އޮފީސް
ޝާހިދުގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަލަ
ޝާހިދުގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އެޖެންޑާކުރާނީ ދާއިމީ ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލެވުމުން: މަޖިލިސް ރައީސް
 
މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކުގައި މެމްބަރުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ނިސްބަތް އަދި ފާސްކުރެވިފައިނުވާތީ، ބަހުސްގައި މެމްބަރުންނަށް ވާހަކަދެއްކެވުމަށް ދެވޭ ވަގުތު ކަނޑައެޅިފައިނުވޭ

ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދުގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަލައާ މެދު ބަހުސްކުރުމަށް ވަގުތު ކަނޑައަޅައި ނިމުމުން އެމައްސަލަ އެޖެންޑާ ކުރާނެކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝާހިދުގެ އިތުބާރުނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ 6 ޖޫން ވާ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޖަލްސާއަށް ވަނީ އެޖެންޑާކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އެކަން އެޖެންޑާއިން ނަގާފައިވާކަން ހާމަކުރައްވާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މެމްބަރުންނަށް ފޮނުއްވި ސިޓީގައިވަނީ މަޖިލީހުގެ ދަފްތަރުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށާއި ވަކި ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިނުގަންނަވާ މެމްބަރުންގެ ނިސްބަތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާކަމަށެވެ.

މިބަދަލާއި ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކުގައި މެމްބަރުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ނިސްބަތް އަދި ފާސްކުރެވިފައިނުވާތީ، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 207 ވަނަ މާއްދާގެ ނ ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދުގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަލައާ މެދު ކުރެވޭ ބަހުސްގައި މެމްބަރުން ވާހަކަދެއްކެވުމަށް ދެވޭ ވަގުތު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 108 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަދި ކަނޑައެޅިފައެއްނުވެއެވެ.

އެހެންކަމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދުގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަލައާ މެދު ބަހުސްކުރުމުގެ ވަގުތު ކަނޑައަޅައި ނިމުމުން، އެމައްސަލަ އެޖެންޑާ ކުރެވޭނެ ތާރީޚެއް ފަހުން އަންގާނެކަމަށް ސިޓީގައިވެއެވެ.

Advertisement

އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ 12 މެމްބަރުން އެ ޕާޓީއާ ވަކިވެވަޑައިގެންވާތީ، މަޖިލީހުގައި ޕާޓީތައް ތަމްސީލުކުރާ ގޮތަށް ވަނީ ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައެވެ. އަދި އަލުން ދާއިމީ ކޮމިޓީތައް ވަނީ އެކުލަވާލަންޖެހިފައެވެ. ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލުމަށް އެކަމުގެ މަޝްވަރާތައް މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންގެ މެދުގައި ކުރިޔަށްދާއިރު އަދިވެސް އެކަމާމެދު އެއްބަސްވުމަކާ ހަމައަށް އާދެވިފައެއްނުވެއެވެ.

ވަޒީރެއްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން އެ މައްސަލައިގެ ބަހުސަށް ދޭނެ ވަގުތާއި ވަޒީރަށް ދިފާއުވުމަށް ޖަވާބުދާރީ ވުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅަނީ މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އާންމު ކޮމިޓީންނެވެ. ޝާހިދުގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ ގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަވެސް ވަނީ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައެވެ. އީވާ އަށް ދީފައިވާ 14 ދުވަހުގެ ނޯޓިސް މިމަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހަށް ހަމަވާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް