ކ. މާލެ
|
5 ޖޫން 2023 | ހޯމަ 20:41
ރޭލު އެކްސިޑެންޓަށްފަހު ފިރިންނަށް ވީ ގޮތް ނޭނގި، އަނބިން މާޔޫސްކަމުގައި
އިންޑިއާގެ ރޭލު އެކްސިޑެންޓް
ރޭލު އެކްސިޑެންޓަށްފަހު ފިރިންނަށް ވީ ގޮތް ނޭނގި، އަނބިން މާޔޫސްކަމުގައި
 
މާއާއި ކަންޗާން މިހާރުވެސް ވަނީ އެކި ހޮސްޕިޓަލުތަކާއި ވަގުތީ މޯޗަރީތަކަށް ގޮސްފައި

މި ފަހުގެ ތާރީޚުގައި އިންޑިއާގައި ހިނގި އެންމެ ނުރައްކާތެރި ރޭލު އެކްސިޑެންޓް ހިނގިތާ 2 ދުވަސް ފަހެވެ. ސީމާ ޗޯދްރީއާއި ކަންޗާން ޗޯދްރީގެ މާޔޫސްކަން ހައްތަހާ ދިޔައީ ބޮޑުވަމުންނެވެ. ސީމާއާއި ކަންޗާންގެ ފިރިންނަށް ވީ ގޮތެއް އަދިވެސް ނޭނގޭއިރު، އެ ދެމީހުންގެ އުއްމީދު ދަނީ ފަނޑުވަމުންނެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 07:00ހާއިރު ހިނގި ރޭލު އެކްސިޑެންޓްގައި މަރުވި މީހުންގެ ހަށިގަނޑުތައް ޖަމާކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރި މަރުކަޒުގައި ސީމާއާއި ކަންޗާން ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދިޔައެވެ. ފިރިންގެ އައިޑީ ކާޑުތައް ހިފައިގެންނެވެ. ރޮއި، ގިސްލަމުންނެވެ. އެ ވިޔަފާރި މަރުކަޒަކީ، އެކްސިޑެންޓްގައި މަރުވި މީހުންގެ ހަށިތައް ބެހެއްޓުމަށް މޯގެއްގެ ގޮތުގައި، މި ވަގުތަށް ބޭނުންކުރަމުންދާ ތަނެވެ. އެއީ އާއިލާގެ އެކިއެކި މެންބަރުން ހާޒިރުވެ، އެ ހަށިގަނޑަކީ ކާކުގެ ހަށިގަނޑެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ހިތްދަތި މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ތަނެވެ.

Advertisement

ސީމާއާއި ކަންޗާން މިހާރުވެސް ވަނީ އެކި ހޮސްޕިޓަލުތަކާއި ވަގުތީ މޯޗަރީތަކަށް ގޮސްފައެވެ. ފިރިންގެ ކުޑަނަމަވެސް ނިޝާނެއް ފެނޭތޯއެވެ. އެ ފިރިހެނުންނަކީވެސް އެކްސިޑެންޓްވި ރޭލުގައި ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ 2 މީހުންނެވެ.

އުމުރުން 38 އަހަރުގެ ސީމާ ކިޔައިދިންގޮތުގައި އެކްސިޑެންޓް ވީއިރު އޭނާގެ ފިރިމީހާ ދަތުރުކުރަމުން ދިޔައީ ޗެންނާއީއަށް ދިއުމަށެވެ. އެއީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތު މީހެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށެވެ.

އޮފިޝަލުން އެ ބުނަނީ ހޮސްޕިޓަލުންނޭ ވާނުވާއެއް އެނގޭނީ. އެކަމަކު، އަހަންނަށް މިހާރު ހުރިހާ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ދެވިއްޖެ. އެއްވެސް ހިލަމެއް އަދި ނެތް. މިހާރު އަހަރެން މި ދަނީ ބުބަނޭޝްވަރަށް، ޚަބަރެއް ވޭތޯ. އަހަރެން ބޭނުންވަނީ ހަމައެކަނި އަހަރެންގެ ފިރިމީހާ. އިތުރު އެއްވެސް އެއްޗެއް ބޭނުމެއް ނޫން.
ސީމާ ޗޯދްރީ؛ ރޭލު އެކްސިޑެންޓަށްފަހު ފިރިމީހާ ގެއްލުނު މީހެއް

ކަންޗާންގެ ފިރިމީހާއަކީވެސް އެކްސިޑެންޓްވި ރޭލުން ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ މީހެކެވެ. އުމުރުން ގާތްގަނޑަކަށް 60ށް އަޅާފައިވާ އެ ފިރިހެން މީހާއަކީވެސް ޗެންނާއީގައި މަސައްކަތްކުރާ، ކޮންސްޓްރަކްޝަން ލޭބަރެކެވެ.

މިދިޔަ ވިއްސަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައިވެސް އިންޑިއާގައި ހިނގި އެންމެ ގެއްލުންދެނިވި ރޭލު އެކްސިޑެންޓް ވި ސަރަހައްދުގައި މީހުން ސަލާމަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް، އާދީއްތަ ދުވަހުވެސް ވަނީ ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ.

އެކްސިޑެންޓުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 280އަށްވުރެ މަތީގައި އުޅޭކަމަށް ކުރިން އިއުލާންކުރިނަމަވެސް، އެ އަދަދު ވަނީ މިހާރު ދަށްކޮށްފައެވެ.

ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން، އިންޑިއާގެ ރޭލު ދަތުރާބެހޭ ވަޒީރު ވަނީ، އާއިލާތަކަށް ބަދަލު ދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން މަރުވި މީހުންގެ އާއިލާތަކަށް 1 މިލިއަން ރުޕީޒް، ސީރިއަސް ޒަޚަމްތައް ލިބުނު މީހުންނަށް 2 ލައްކަ ރުޕީޒް، އަދި ކުދިކުދި ޒަޚަމްތައް ލިބުނު މީހުންނަށް ބައި ލައްކަ ރުޕީޒް، ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދެއްވާނެކަން ވަޒީރު ވަނީ އިއުލާން ކުރައްވާފައެވެ.

އިންޑިއާގެ ރޭލު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަކީ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް 13 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން، އެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ޚިދުމަތް ހޯދާ ނިޒާމެއްކަމަށް އިންޑިއަން ރޭލްވޭޒްއިން ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް، އިންޑިއާ ދައުލަތުގެ ފުރިހަމަ ބާރު އޮންނަ މި ނިޒާމުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާމެދު ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި ވަނީ ކަންބޮޑުވުން އުފެދިފައެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް 2024 ވަނަ އަހަރު ވާދަވެރި އިންތިޚާބަކާ ކުރިމަތިލައްވާ، އަދުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރޭންދްރާ މޯދީ ވަނީ، ރޭލު އެކްސިޑެންޓު ހިނގި ސަރަހައްދަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި، އެ ސަރަހައްދު ބައްލަވާލައްވާފައެވެ. އަދި މީހުން ސަލާމަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ މީހުންނާއި، ޒަޚަމްވީ މީހުންނާވެސް މޯދީ ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

އޮރިއްސާ ސްޓޭޓްގައި ހުކުރު ދުވަހު ރޭލު އެކްސިޑެންޓް ހިނގަން މެދުވެރިވި ސަބަބު ދެނެގަތުމުގެ ތަހުގީގު އަދިވެސް ދަނީ ކުރިއަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
60%
20%
10%
10%
0%
0%
ކޮމެންޓް