ކ. މާލެ
|
5 ޖޫން 2023 | ހޯމަ 17:34
ސީއެމްޑީއޭ އަދި ޕީސީބީން ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑު ހާމަނައިޒްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
ސީއެމްޑީއޭ އަދި ޕީސީބީން ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑު ހާމަނައިޒްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު
ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑު
ސީއެމްޑީއޭ އަދި ޕީސީބީން ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑު ހާމަނައިޒްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
 
ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސް ކޯޑު/ޤަވާއިދު ހަރުދަނާކުރުމަށް ދިރާސާކުރާނެ
 
ކުރިމަގުގައި މި ދާއިރާ ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރެވެންހުރި ކަންކަން ދެނެގަނެވިގެންދާނެ

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއި ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުން ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސް ކޯޑު ހާމަނައިޒްކުރުމާއި އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމަށް އެކުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގައި ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ސީއީއޯ މުޙައްމަދު ޙުސައިން މަނިކުއެވެ. އަދި ޕީސީބީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޕީސީބީގެ ރައީސް އާސިމް މުޙައްމަދެވެ.

Advertisement

އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކުރެއްވުމަށްފަހު ދެ ފަރާތުންވެސް ފާހަގަކުރެއްވީ މިއީ މުހިންމު ފެށުމެއްކަމަށާއ،ި ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސް ހަރުދަނާކޮށް އޮތުމަކީ ވިޔަފާރިތަކަށާއި އިންވެސްޓަރުންނަށްވެސް ނުހަނު ބޭނުންތެރިކަމެއްކަމަށެވެ. އަދި މި ފެށުމާއި އެކުގައި ކުރިމަގުގައި މި ދާއިރާ ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރެވެންހުރި ކަންކަން ދެނެގަނެވިގެންދާނެކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

މި އެމްއޯޔޫގެ ދަށުން ދެ މުއައްސަސާއިން ފުރިހަމަކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަންކަމަކަމުގެ ތެރޭގައި މިހާރު ސީއެމްޑީއޭ އަދި ޕީސީބީން އެކުލަވާލައި އާންމުކޮށްފައިވާ ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސް ކޯޑު ނުވަތަ ޤަވާއިދު ހަރުދަނާކުރުމަށް ދިރާސާކުރުމާއި އެގޮތުން ގެންނަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު ހިމެނޭ ކަރުދާހެއް އެކުލަވާލައި ދެ މުއައްސަސާއާއި ހިއްސާކުރުން ހިމެނެއެވެ.

ސީއެމްޑީއޭ އަދި ޕީސީބީން އެކުލަވާލައި އާންމުކޮށްފައިވާ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑު(ގަވާއިދު) ހާމަނައިޒްކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ދިރާސާކޮށް އެކަންކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކަރުދާހެއް އެކުލަވާލައި ސީއެމްޑީއޭ އަދި ޕީސީބީއާ ހިއްސާކުރުންވެސް ހިމެނެއެވެ. އަދި ސީއެމްޑީއޭއާއި، ޕީސީބީން ސިންގަލް ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސް ކޯޑު ނުތަތަ ގަވާއިދު އެކަށަ އެޅިދާނެތޯ ބަލައި އެމަގަށް މަސައްކަތްކުރެވެން އޮތްނަމަ މަސައްކަތްކުރުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

މި އެމްއޯޔޫގެ ދަށުން ދެ މުއައްސަސާއިން އެއްބަސްވެފައިވަނީ ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް ތިން މެންބަރުން ހިމެނޭގޮތުން ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސް އިންޓަރއޯގަނައިޒޭޝަނަލް ކޮމިޓީއެއް އުފައްދައި އެ ކޮމިޓީއިން އެއްބަސްވާ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
33%
0%
0%
0%
67%
ކޮމެންޓް