ކ. މާލެ
|
5 ޖޫން 2023 | ހޯމަ 16:55
އެމްޑީޕީ ޕީޖީ މީޑިޔާ ކޯޑިނޭޓަރ އަދި ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ޝަފީގް
އެމްޑީޕީ ޕީޖީ މީޑިޔާ ކޯޑިނޭޓަރ އަދި ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ޝަފީގް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
އެމްޑީޕީ ޕީޖީގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން
ނަޝީދު މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުން ވަކިކުރުމާމެދު ދަނީ ވިސްނަމުން، މަޑުކުރަނީ ޕާޓީގެ ރައީސްވީމަ: އެމްޑީޕީ
 
މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުން ނަޝީދު ވަކިނުކުރަނީ އެމްޑީޕީގެ ރައީސްއަކީ ނަޝީދުކަމަށްވާތީ ކުރާ އިހުތިރާމެއްގެ ގޮތުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމުން ވަކިކުރުމާމެދު އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމަންޓްރީ ގްރޫޕުގައި ވިސްނަމުންދާކަމަށް އެގްރޫޕްގެ މީޑިޔާ ކޯޑިނޭޓަރ އަދި ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ޝަފީގް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Advertisement

ހޯމަ ދުވަހު ކުރިޔަށްދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލް ވުމާމެދު އެމްޑީޕީ ޕީޖީގްރޫޕްގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ހާމަކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިން ވަނީ ރިޔާސަތާމެދު އެމްޑީޕީން ކަންބޮޑުވުންފާޅުކުރާތާ އެތައް ދުވަހެއްވާއިރު އެމަގާމުގައި ރައީސް ނަޝީދު ބަހައްޓަވަނީ ކީއްވެތޯ ސުވާލުކޮށްފައެވެ. އެސުވާލުގެ ޖަވާބު ދެއްވަމުން މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ޝަފީގް ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމުން ނަޝީދު ވަކިނުކުރަނީ އެމްޑީޕީގެ ރައީސްއަކީ ނަޝީދުކަމަށްވާތީ ކުރާ އިހުތިރާމެއްގެ ގޮތުންކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ރިޔާސަތުން ތަކުރާރުކޮށް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަންކަން ކުރަމުންދާތީ އެކަމާމެދު ވިސްނަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕާޓީގެ ރައީސް އިންނެވީ ރިޔާސަތުގައި. އެހެންވީމާ ކަމެއްދިމާވާއިރަށް ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ނުވައްދަފާނެ ނޫނީ ކުރިޔަށް ނުގެންގޮސްފާނެ. އެހެންނަމަވެސް މިގޮތަށް މިކަން ތަކުރާރުވަމުންދާތީވެ ޕީޖީ ލީޑަރު ގެ ފަރާތުން އަޅުގަނޑަށް އެނގިފައިވަނީ އެކަމާމެދު ފުންކޮށް ވިސްނަމުންގެންދަވާކަން. އެހެންނަމަވެސް އެކަން ކުރަންވާ ވަގުތު ނުޖެހޭތީވެ އެކަންކުރަމުން ނުދަނީ.
މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ޝަފީގް / އެމްޑީޕީ ޕީޖީ މީޑިޔާ ކޯޑިނޭޓަރ

މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ޝަފީގް ވިދާޅުވީ ޕާޓީގެ ރައީސްކަމުގައި ހުންނެވީ ނަޝީދު ކަމަށްވާތީވެ ކުރާ އިހުތިރާމެއްގެ ސަބަބުން ވާހަކަދައްކައިގެން ކަންކަން ހައްލުކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީން ރިޔާސަތުގައި ނަޝީދު އިންނަވާ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަންކަން ކުރައްވަމުންގެންދަވާކަމަށް އަންނަނީ ތަކުރާރުކޮށް ފާހަގަކުރަމުންނެވެ. އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ 100 އިންސައްތަ ތާއީދު އެމަނިކުފާނަށް އެބައޮތްކަމަށެވެ. އެގޮތަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ބަންޑާރަނައިބް އިބްރާހީމް ރިފްއަތުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލައިގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން ރައީސް ނަޝީދު އަމަލުކުރައްވަނީ ގާނޫނުއަސާސީއާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވައިދާ ހިލާފަށް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

މިމަޖިލީހުގެ އިތުބާރު، މިމަޖިލީހުގެ 100 ޕަސަންޓް އިތުބާރު އަޅުގަނޑަށް އޮތްކަން އަޅުގަނޑަށް ޔަގީން ކަށަވަރު. އެއީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ކުޑަކޮށްވެސް އެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކުވެސް 87 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކުވެސް ނެތޭ މިރިޔާސަތަށް އިތުބާރު ނެތް. އެހެންވީމާ އެއްވެސް ގޮތަކަށް އެއްވެސް މެންބަރަކު ކަންބޮޑުވެ ލައްވާނެ ކަމެއް ނެތް މިރިޔާސަތުން މިކަން ކުރަމުން ގެންދާނީ ގާނޫނާއި ގަވައިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަޅުގަނޑަށް ތިޔަ ދެއްވާ އިތުބާރާއި ތިޔަ ދެއްވާ އެއްބާރުލުމާއި އަދި ތިބަހައްޓަވާ ގާތްކަމަށް
ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު/ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް
Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް