ކ. މާލެ
|
5 ޖޫން 2023 | ހޯމަ 11:32
ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ޖޯން ލަޕޯޓާ
ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ޖޯން ލަޕޯޓާ
ރޮއިޓާރސް
ބާސެލޯނާ
މިއީ އުނދަގޫ ޙާލަތެއް: ލަޕޯޓާ
މެސީއާ ގުޅޭ ގޮތުން މީޑިއާތަކުން ކުރަމުން އަންނަ ސުވާލުތަކުގައި އަބަދު ވެސް ލަޕޯޓާ ދެއްވަނީ ކުރު ޖަވާބެއް

ކުރީގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ އަނބުރާ ގެނައުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި މިއީ އުނދަގޫ ޙާލަތެއް ކަމަށް އެ ކުލަބުގެ ރައީސް ޖޯން ލަޕޯޓާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އޭނާ މިހެން ވިދާޅުވީ ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) ދޫކޮށްލަން މެސީ ނިންމުމާއެކު، އޭނާ ދެން ދާނީ ކުރީގެ ކުލަބު ބާސެލޯނާ އަށް ކަމަށް އަޑުތައް ފެތުރެމުން ދަނިކޮށެވެ. ނަމަވެސް އެކަމުގައި ބާސެލޯނާ އަށް އަލި މަގެއް ފެންނާނީ އެ ކުލަބުގެ މާލީ ހާލަތު ރަނގަޅު ވެގެން ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެ އެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން އާދިއްތަ ދުވަހު ސްޕެއިންގެ މީޑިއާއަކާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ލަޕޯޓާ ވިދާޅުވީ، މިއީ އުނދަގޫ ވަގުތެއް ކަމަށާއި، ކަންތައް ވެގެންދާނެ ގޮތެއް ބެލުން މުހިންމު ކަމަށެވެ. މެސީއާ ގުޅޭ ގޮތުން މީޑިއާތަކުން ކުރަމުން އަންނަ ސުވާލުތަކުގައި އަބަދު ވެސް ލަޕޯޓާ ދެއްވަނީ ކުރު ޖަވާބެކެވެ. އެކަމުގެ ތަފްސީލަކަށް ދާން ލަޕޯޓާ ބޭނުންފުޅެއް ނުވެ އެވެ. އޭނާ ވަނީ ބާސެލޯނާ އިން އަލުން މެސީ ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ. ލަޕޯޓާ ވިދާޅުވީ، އެ ވާހަކަ އޭނާ އަންނަނީ މީގެ އެތައް ދުވަހެއް ކުރިން ދައްކަމުން ކަމަށެވެ.

އިތުރަށް އޭނާ ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގައި މެސީ ބާސެލޯނާ އިން ފެނޭތޯ ކުރެވެހެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެެވެ. ހަމައެއާއެކު އެކަމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ މީހުންނަށް އިތުރު ކަމެއް ކުރާކަށް މަޖުބޫރު ނުވާ ކަމަށެވެ. މެސީ ގެނެވޭނެ ކަމުގެ ކިހާ އުންމީދެއް އޮތްތޯ ސުވާލު ކުރުމުން ލަޕޯޓާ ވިދާޅުވީ، އެކަމުގައި ޖަވާބެއް ދެއްވަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށެވެ. އިތުރަށް އޭނާ ވިދާޅުވީ އެކަމާ ގުޅުން ހުރި ކަންކަން ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ހާމަވަމުން ދާނެ ކަމަށެވެ.

ބާސެލޯނާ އިން މެސީ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނައިރު، މެސީ އަލުން ގެނައުމަކީ އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް ވެސް ވަނީ އެކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. ބާސެލޯނާގެ އިތުރުން ބައެއް އެހެން ކުލަބުތަކުން ވެސް އަންނަނީ މެސީ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސައުދީ ޕްރޯ ލީގުގެ ކުލަބުތަކާއި، އެމެރިކާ ލީގުގެ ކުލަބުތައް ހިމެނެ އެވެ. ނަމަވެސް މިވަގުތަށް މެސީ އަށް ރަސްމީ ހުށަހެޅުމެއް އޮތީ ސައުދީގެ އަލް ހިލާލުން އެކަންޏެވެ. އެ ކުލަބުން އަންނަނީ އެކަމުގެ ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް