ކ. މާލެ
|
5 ޖޫން 2023 | ހޯމަ 07:21
ފްރާންސް ލީގުގައި ޕީއެސްޖީން އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗުގައި މެސީ
ފްރާންސް ލީގުގައި ޕީއެސްޖީން އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗުގައި މެސީ
ރޮއިޓާސް
ޕީއެސްޖީ
ޕީއެސްޖީ ސަޕޯޓަރުންގެ ރުޅިގަނޑު މެސީ އަށް، "އޭނާ އަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ވެސް ނުހޯދުނު!"
 
މެސީ އައި ފަހުން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި "ކުރިންވީ ވަރު ވެސް ނުވި" ކަމަށް ސަޕޯޓަރަކު ވަނީ ބުނެފައި

ފްރާންސްގެ ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) ގެ ސަޕޯޓަރުންނަކީ އަބަދު ވެސް ވަރަށް ތަފާތު ބައެކެވެ. އަމިއްލަ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާ ވެސް އެމީހުން ދިމާކޮށްލަފާނެ އެވެ. އެއީ އެމީހުން ބޭނުންވާކަމެއް ނުވަތަ އެ މީހުން ބޭނުންވާ ގޮތެއް އެ ކުޅުންތެރިޔަކު ނުހަދައިފި ނަމަ އެވެ. މިފަހުން އެ މީހުން ވަނީ ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބްރެޒިލްގެ ނޭމާ ޖޫނިއާއާ ވެސް ދިމާކޮށް، އޭނާގެ ގޭ ދޮށަށް އެއްވެ އަޑުގަދަ ކޮށްފަ އެވެ. އެކަމާ އެ ކުލަބުގެ ވެރިން ވެސް އިންތިހާ އަށް ރުޅިގަދަވި އެވެ. އެކަން އެހެން އޮއްވާ، އެމީހުން ވަނީ އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީއާ ވެސް ދިމާކޮށްލައިފަ އެވެ. އެއީ ކުލަބުން ހުށަހެޅި އައު އެއްބަސްވުން މެސީ ޤަބޫލު ނުކުރާނެކަމުގެ އަޑުތަކެއް ފެތުރުމުންނެވެ.

Advertisement

އެކަން އެހެން އޮއްވާ، މި ސީޒަނަށް ފަހު މެސީ ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށްލާނެ ކަން ކަށަވަރުވުމާއެކު އެމީހުންގެ ރުޅިގަނޑު ފަޅައިގެން ދިޔަ އެވެ. ޕީއެސްޖީގައި މެސީ އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗުގައި ވެސް އެމީހުންގެ ކަމަކަށް އޮތީ މެސީއާ ދިމާކުރުމެވެ. އެ މެޗަށްފަހު ޕީއެސްޖީ އަށް ލީގު ތަށި ހަވާލު ކުރި ނަމަވެސް، ސަޕޯޓަރުން އެކަމުގެ އުފާ ފާޅުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ދިމާކޮށްލީ މެސީއާ އެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު މެސީ ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށްލާކަން ކަށަވަރެވެ. ސަޕޯޓަރުންގެ ނުރުހުން އޮތް ނަމަވެސް، ކުލަބުގެ ވެރިންނާއި ކޯޗު ވަނީ މެސީ އަށް އިންތިހާ އަށް ތައުރީފުކޮށްފަ އެވެ. އެމީހުންގެ ބުނާ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ދެ އަހަރު ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅުމަކީ އެ ޓީމަށް ލިބުނު ޝަރަފަކާއި، ފަޚުރެކެވެ.

ފްރާންސް ލީގުގައި ޕީއެސްޖީން އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗުގައި މެސީ - ރޮއިޓާސް

އެކަމާ ގުޅިގެން ވާހަކަ ދައްކަމުން ޕީއެސްޖީގެ ސަޕޯޓަރަކު ބުނީ، މެސީ ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށްލުމަކީ ވަރަށް "ގޯސް" ކަމެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ މެސީގެ ފަރާތުން ސަޕޯޓަރުން ވަަރަށް ބައިވަރު ކަންކަމަށް އުންމީދު ކުރި ކަމަށާއި، އެންމެ ބޮޑު އެއް ކަމަކީ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބު ކުރުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު މެސީ ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށްލަނީ ކަމަށާއި، އެއީ ވަރަށް ހިތާމަވެރި ކަމެެއް ކަަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އިތުރަށް އޭނާ ބުނީ އުންމީދު ކުރީ މެސީ ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ޕީއެސްޖީގައި ހުންނާނެ ކަމަށް ނަމަވެސް، އެ އުންމީދު ވެސް ދިޔައީ "ފެނަށް" ކަމަށެވެ.

އިތުރު އެހެން ސަޕޯޓަރަކު ބުނީ، މެސީ އަށް ޕީއެސްޖީއާއެކު ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބު ނުކުރެވުމަކީ ވަރަށް ލަދުވެތި ކަމެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ބާސެލޯނާ ދޫކޮށް މެސީ ޕީއެސްޖީ އަށް އައި ހިސާބުން ވެސް ސަޕޯޓަރުންގެ އުންމީދުތައް ހުރީ އިންތިހާ އަށް އުހުގައި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެކަން ހާސިލްވެފައިނުވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ދެކޭ ގޮތުގައި މެސީ ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށްލި ނަމަވެސް، މެސީ ވަނީ އެ ކުލަބަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދީފަ އެވެ. އަދި އޭނާ ޤަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި މެސީ އަކީ ޕީއެސްޖީގެ ލެޖެންޑެކެވެ.

އަނެއް ސަޕޯޓަރަކު ބުނީ ޕީއެސްޖީގެ ހުށަހެޅުން ބޮލާލައި ޖަހާފައި މެސީ ދިޔުމަކީ ވަރަށް ހުތުރު ކަމެއް ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ޕީއެސްޖީން މެސީ އަށް ދެރަ ގޮތެއް ހަދާފައި ނުވާއިރު، މެސީ އެ ގޮތަށް ކަންތައް ކުރުމުން ގިނަ ސަޕޯޓަރުން ތިބީ ރުޅި އައިސްފައި ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އޭނާ ބުނީ މެސީ ގެނައީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބު ކުރަން ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް މެސީ އެކަން ހާސިލްކޮށް ނުދެވުނު ކަމަށެވެ. މެސީ ނެތި ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނެރުނު ކަމަށާއި، މެސީ އައުމަށް ފަހު "ކުރިންވީ ވަރު ވެސް ނުވި" ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ސިފަކޮށްފަ އެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ ވެސް ހުރީ މެސީ ދެކެ ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ކަމަށް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ފްރާންސް ލީގުގައި ޕީއެސްޖީން އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗުގައި މެސީ - ރޮއިޓާސް

ދެ އަހަރަށް ފަހު މެސީ ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައިވާއިރު، އޭނާ ދާނެ ކުލަބެއް އަދި ޔަގީން ނުވެ އެވެ. ސައުދީ ޕްރޯ ލީގުގެ ކުލަބުތަކުންނާއި، އެމެރިކާ ލީގުގެ ކުލަބުތަކުން ވެސް އަންނަނީ މެސީ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އަނެއްކޮޅުން އޭނާގެ ކުރީގެ ކުލަބު ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާ އިން އަންނަނީ އަލުން އޭނާ ގެންދިޔުމަށް އިންތިހާ އަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެކަމުގައި އަލި މަގެއް ފެނިއްޖެ ނަމަ، މެސީ ދިޔުން ގާތީ ބާސެލޯނާ އަށް ކަމަށް ރިޕޯޓުތަައް ބުނެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
0%
50%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް