ކ. މާލެ
|
4 ޖޫން 2023 | އާދީއްތަ 13:38
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
އިންޑިއާގެ ހިލޭ އެހީގެ މަޝްރޫއުތައް
އިންޑިއާގެ ހިލޭ އެހީގައި 10 މަޝްރޫއެއް ހިންގުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި
 
މުޖުތަމައުގެ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުކުރެވޭނެ
 
މިމަޝްރޫއުތަކުގެ ސަބަބުން އިޖްތިމާއީ ރޫހު އާލާކުރުމަށް އިތުރު ފުރުސަތުތަކެއް ހުޅުވިގެންދާނެ
 
މިއީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއަށް ލިބޭ އިތުރު ކުރިއެރުމެއް

އިންޑިއާގެ ހިލޭ އެހީގެ ސްކީމް، ހައި އިމްޕެކްޓް ކޮމިއުނިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްސް ސްކީމްގެ ދަށުން، 10 އައު މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ފޮރިން މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި އެއްބަސްވުމުގައި އިންޑިއާގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު މުނޫ މަހާވަރު އެވެ. އަދި ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ހަލީލެވެ.

އިންޑިއާ ހިލޭ އެހީގެ ސްކީމް ދަށުން 10 މަޝްރޫއެއް ހިންގުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު، މިއީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއަށް ލިބޭ އިތުރު ކުރިއެރުމެކެވެ.

އެގޮތުން މާލެ ސިޓީގައި އާޓް ސެންޓަރު އިމާރާތް ކުރުން، ޅ.ހިންނަވަރުގެ އައު ކައުންސިލް އިދާރާ އިމާރާތް ކުރުން، ލ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް, އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ނަފްސާނީ ސިއްހަތުގެ ޔުނިޓެއް ގާއިމްކުރުން، 4 ސްކޫލަކަށް ބަސް ހޯދުން (ނ.ކެނދިކުޅުދޫ، ލ.ގަން، ކުޅުދުއްފުށީ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީ)، ށ.މިލަންދޫގައި ދުވާ ޓްރެކެއް ގާއިމްކުރުން، އައްޑޫ ސިޓީގައި 02 އައުޓްޑޯ ޖިމް ތަރައްގީކުރުން، ގދ ވާދޫ އަދި ހއ.ދިއްދޫގައި އައުޓް ޑޯ ޖިމް ތަރައްގީ ކުރުން ހިމެނެއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދުގެ ވިދާޅުވީ މިމަޝްރޫއުތަކުގެ ސަބަބުން ދެގައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވާނެ ކަމަށެވެ. އިންޑިއާ އަކީ ޒާމާނުއްސުރެ ރާއްޖެއާއި ގާތްގުޅުމެއް އޮންނަ ގައުމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ކޮންމެ ހާލަތެއްގައި ވެސް އެންމެ ކައިރިން ރާއްޖެއަށް އެހީވެދޭ ގައުމަކީ އިންޑިއާކަން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މަޝްރޫއުތަކަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ގިނަ މަޝްރޫއުތަކަކީ ކުޅިވަރާއި ދުޅަހެޔޮ މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުމާ ގުޅުން ހުރި ދާއިރާތަކުގެ މަޝްރޫއުތައް ކަމަށެވެ. މިމަޝްރޫއުތަކުގެ ސަބަބުން، ކުޅިވަރު ތަރައްގީ ކުރުމަށާއި ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުކުރުމަށާއި އިޖްތިމާއީ ރޫހު އާލާކުރުމަށް އިތުރު ފުރުސަތުތަކެއް ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މާލޭގައި ގާއިމްކުރެވޭ އާޓްސް ސެންޓަރުގެ ސަބަބުން ދިވެހި ސަގާފަތާއި ފައިން އާޓްސް ދިރުވައި އާލާކުރުމަށް މަގުފަހިވާނެ ކަމަށެވެ. މި އެއްބަސްވުމަކީ ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައި ސަގާފީ ރޮނގުން އޮތް އެއްބާރުލުން ރަމްޒުކޮށްދޭ ހެތްކެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ތައުލީމީ ދާއިރާއާ ގުޅޭ 2 މަޝްރޫއެއް ހިންގުމަށް ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު، މި މަޝްރޫއުގެ ސަބަބުން ސްކޫލަށް ދިއުމުގައި ހުރި ދަތިތަކަށް ހައްލެއް ލިބި، ޒަމާނީ ތައުލީމީ ވަސީލަތްތަކާއި އުކުޅުތަކަށް ވާސިލްވުމަށް މަގުފަހިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ހިންނަވަރުގެ ކައުންސިލް އިދާރާ ހިންގުމަށް އައު އިމާރާތެެއް އިމާރާތްކުރުމަށް ނިންމުމަކީ ސަރުކާރުން ލާމަރުކަޒީ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ބާރުދޭ ކަމެއް ކަމަށް މިނިޝްޓަރު ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވިދާޅުވީ އިންޑިއާގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ގާއިމްކުރެވިގެންދާ މެންޓަލް ހެލްތު ޔުނިޓުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމައުގެ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މި ކުރާ މަސައްކަތްތަކައް އިތުރު ކުރިއެރުމެއް ލިބޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވަނީ އިންޑިއާގެ އޮޑިއްސާގައި ދެ ފަސިންޖަރު ރޭލަކާއި މުދާއުފުލާ ރޭލެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ގިނަ އަދަދެއް އާއްމުން މަރުވުމާއި ގުޅިގެން މަރުވި މީހުންގެ އާއިލާތަކަށާއި، އިންޑިއާއަށް ތައުޒިޔާ ފޮނުއްވާފައެވެ. މި ހިތާމަވެރި ވަގުތުގައި ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރާއި އާންމު ރައްޔިތުން ތިބީ އިންޑިއާ ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންނާ އެކުގައިކަމަށް މިިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވަނީ އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި މީހުންނާށް އަވަސް ޝިފާއެއް ދެއްވުމަށްއެދި ދުއާކުރާކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދިވެހިން ތިބީ އޮޑިއްސާގެ ރައްޔިތުންނާއެކު ކަމަށް މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވަނީ ތަކުރާރުކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ދިވެހިންނަށް ހޮންޑޫރަސް އާއި ޓޯގޯއަށް ވިސާއާ ނުލައި ދަތުރުކުރެވޭގޮތް ހަދައިފި
އދ ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކައުންސިލްގެ 54 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ
އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރުގެ ސިޓީފުޅެއް ކަމަށް ބުނެ ދިޔަރެސް އިން އާންމުކުރި ލިޔުމުގެ މައްސަލަ މިދަނީ ބަލަމުން: މީޑިއާ ކައުންސިލް
އުތުރު ތިލަފަޅާއި އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބޭ ވާހަކަ ހިމަނައިގެން ދައުރުކުރަމުންދަނީ ފޭކް ސިޓީތަކެއް، މައްސަލަ ބަލަން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅައިފި
"ވޭތުވެދިޔަ ހުރިހާ އަހަރުތަކެއް ބަންޑްލްޖަހައި އެއްކުރިޔަސް، ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހާ އެއްހަމަ ކުރެވޭނެ ބޭފުޅެއް ނެތް"
ރައީސް ސާލިހު ނުކުމުވަޑައިގެން ހުންނެވީ ބޮޑުތިލަދުންމަތި ބޮޑުކޮށް ބަދަލުކޮށްލެއްވުމަށް: ޝާހިދު
އިންޑިއާގެ އެޗްއައިސީޑީޕީގެ ދަށުން އިތުރު ތިން މަޝްރޫއެއް ރާއްޖޭގައި ހިންގަނީ
ރާއްޖެއިން ކިރްގިސްތާނަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހިންނަށް އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ދޭން ނިންމައިފި