ކ. މާލެ
|
4 ޖޫން 2023 | އާދީއްތަ 12:18
ޔޫކްރެއިނުން ރަޝިއާއަށް ދިން ހަމަލާތަކެއްގައި ދެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ
ޔޫކްރެއިނުން ރަޝިއާއަށް ދިން ހަމަލާތަކެއްގައި ދެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ
ރޮއިޓާސް
ޔޫކްރެއިން-ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ
ޔޫކްރެއިނުން ރަޝިއާއަށް ދިން ހަމަލާތަކެއްގައި ދެމީހަކު މަރުވެއްޖެ
 
ފާއިތު ހަފުތާތަކުގެ ތެރޭގައި ޔޫކްރެއިނުން ރަޝިއާގެ ދެކުނު ބޯޑަރު ކައިރީ ސަރަހައްދުތަކަށް، ހާއްސަކޮށް ބެލްގޮރޮޑަށް ތަކުރާރުކޮށް ހަމަލާދެމުންދާކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނޭ
 
ޔޫކްރެއިންގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ރަޝިއާގެ ބެލްގޮރޮޑަށް ވައިގެ ހަމަލާތަކެއް ދީފައި
 
ހަ ސަތޭކައެއްހާ ކުޑަ ކުދިންނެއް ވަނީ ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ބަދަލުކޮށްފައި

ޔޫކްރެއިނުން ރަޝިއާއަށް ދިން ހަމަލާތަކެއްގައި ދެ މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ.

މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން ޔޫކްރެއިންގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ރަޝިއާގެ ބެލްގޮރޮޑަށް ވައިގެ ހަމަލާތަކެއް ދީފައެވެ.

ރަޝިއާގެ ބޯޑަރު ކައިރީގައި އޮންނަ ބެލްގޮރޮޑަށް ޔޫކްރެއިނުން ހަމަލާދިނުމާއެކު އެސަރަހައްދުން ހަ ސަތޭކައެއްހާ ކުޑަ ކުދިންނެއް ވަނީ ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިކަމަށް ބެލްގޮރޮޑްގެ ގަވަރުނަރު ވިޔަޝެސްލަވް ގްލަޑޮވް ވަނީ މައުލޫމަތުދެއްވާފައެވެ.

ގްލަޑޮވް ވަނީ ފާއިތު ހަފުތާތަކުގެ ތެރޭގައި ޔޫކްރެއިނުން ރަޝިއާގެ ދެކުނު ބޯޑަރު ކައިރީ ސަރަހައްދުތަކަށް، ހާއްސަކޮށް ބެލްގޮރޮޑަށް ތަކުރާރުކޮށް ހަމަލާދެމުން އައިސްފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި މީގެ ސަބަބުން އެސަރަހައްދުގެ 2،500އެއްހާ މީހުން އެހެން ސަރަހައްދުތަކަށް ބަދަލުވާން މަޖުބުރުވެފައިވާކަމަށް ގްލަޑޮވް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޔޫކްރެއިނުން ރަޝިއާއަށް ހަމަލާދޭކަމުގެ ރިޕޯޓުތައް އިތުރުވާން ފަށާފައިވާއިރު، ދެގައުމުގެ ބޯޑަރު ސަރަހައްދަށް ދޭ ހަމަލާތައް އިތުރުވެފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. މިހަފުތާގެ ތެރޭގައި ޔޫކްރެއިނުން މޮސްކޯއަށްވެސް ހަމަލާތަކެއް ދޭން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

މެއި މަހުގެ ފަހުކޮޅުވެސް ޔޫކްރެއިނުން ރަޝިއާއަށް ހަމަލާތަކެއް ދިންކަމަށް ރިޕޯޓުކުރެވުނު އެހަމަލާތައް ހުއްޓުވާފައިވާކަމަށް ރަޝިއާ އަސްކަރިއްޔާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޔޫކްރެއިނުން ރަޝިއާއަށް ހަމަލާދެމުންދާ ކަމަށް ބުނާ ރިޕޯޓުތައް ޔޫކްރެއިނުން ވަނީ ދޮގުކޮށްފައެވެ. އަދި ރަޝިއާގެ ބޯޑަރު ކައިރި ސަރަހައްދުތަކަށް، ބެލްގޮރޮޑަށް ހަމަލާ ދެމުން ދަނީ ރަޝިއާގެ ވޮލެންޓިއަރ ފައިޓަރސް ކަމަށް ޔޫކްރެއިނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޔޫކްރެއިނުން ބެލްގޮރޮޑަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ދިން ހަމަލާތަކުގައި ދެ މީހުން މަރުވި އިރު، އެސަރަހައްދަށް ހުކުރު ދުވަހު ދިން ހަމަލާތަކުގައު ފަސް މީހުން މަރުވެ، 16 މީހަކަށް އަނިޔާވެފައިވާކަމަށް އެސަރަހައްދުގެ ގަވަރުނަރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް