ކ. މާލެ
|
4 ޖޫން 2023 | އާދީއްތަ 10:00
މެސީ މެޗު ފެށުމުގެ ކުރިން: ޕީއެސްޖީގެ ސަޕޯޓަރުން ތިބީ ނުރުހިފައި
މެސީ މެޗު ފެށުމުގެ ކުރިން: ޕީއެސްޖީގެ ސަޕޯޓަރުން ތިބީ ނުރުހިފައި
ޑެއިލީ މެއިލް
މެސީ
މެސީ އަށް އޮތީ ސަޕޯޓަރުންގެ ނުރުހުމާއި މަލާމާތް، މެނޭޖްމަންޓުގެ ތައުރީފް
 
ޕީއެސްޖީ އާއި ފްރާންސް ލީގަށް މެސީ ކުރިއެރުންތަކެެއް ހޯދައިދިން: ޕީއެސްޖީގެ ވެރިޔާ

ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅުނު ފަހު މެޗުގައި އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން އަދި ދުނިޔޭގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ އާއި ސަޕޯޓަރުން ދިމާކޮށްލައިފި އެވެ.

މި މެޗުގެ ކުރިން ޕީއެސްޖީގެ މެނޭޖްމަންޓުން ވަނީ މެސީ ކުލަބާ ވަކިވާނެކަން އިއުލާނުކޮށްފަ އެވެ. މިއާއެކު މެޗުގެ ފުރަތަމަ 11ގައި ކުޅޭ ކުޅުންތެރިންގެ ނަން އިއުލާނުކުރަމުން މެސީގެ ނަން ކިއުމާއެކު ސަޕޯޓަރުންގެ އަޑުގަދަކޮށް އޭނާ އަށް މަލާމާތްކުރަން ފެށި އެވެ. އަދި މެޗު ފެށިގެން ނިމެންދެން ވެސް ޕީއެސްޖީގެ ސަޕޯޓަރުން އޭނާ އަށް ބޯޅަ ލިބޭ ގިނަ ވަގުތުތަކުގައި މަލާމާތްކުރި އެވެ.

Advertisement

މެސީއާ މެދު ޕީއެސްޖީގެ ސަޕޯޓަރުން ހިތްހަމަނުޖެހޭ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ބާސެލޯނާގައި އޭނާ ދެއްކި މޮޅު ކުޅުން ނުދެއްކުމާއި އަލުން އެކުލަބަށް ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ފެތުރެމުންދާ އަޑުތަކެވެ. އަދި ބާސެލޯނާގެ ސަޕޯޓަރުން މިހާރު ވެސް ދަނީ އެކުލަބުގެ ކުޅޭ ކޮންމެ މެޗެއްގެ 10 ވަނަ މިނެޓުގައި މެސީ އަށް ތައުރީފްކޮށް ހަދަމުންނެވެ.

ކޮންޓްރެކްޓް އައުކުރުމަށް ޕީއެސްޖީގެ އަގުބޮޑު ހުށަހެޅުމެއް ލިބިފައިވަނިކޮށް ކުރިމަގުގައި ކުޅޭނެ ވަކި ކުލަބެއް ނުނިންމައި މެސީ ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށްލުމުގެ ފަހަތުގައި ވެސް ސަޕޯޓަރުންގެ ދައުރެއް އެބައޮތެވެ. މި ގޮތުން މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު އޭނާގެ ކެޕްޓަންކަމުގެ ދަށުން އާޖެންޓީނާ ވޯލްޑްކަޕް ކާމިޔާބު ކުރުމުން ދުނިޔޭގެ ތައްޓާއެކު ސަޕޯޓަރުން ކުރިމައްޗަށް ނުކުތުމަށް ޕީއެސްޖީގެ ސަޕޯޓަރުން ވަނީ ފުރުސަތުނުދީ އެކަމާ ދޮކޮޅު ހަދައިފަ އެވެ. ސަބަބަކީ އާޖެންޓީނާ ތަށި ހޯދީ ޕީއެސްޖީ ނިސްބަތްވާ ފްރާންސް ބަލިކޮށްފައި ކަމަށްވުމެވެ. ނަމަވެސް ބާސެލޯނާގެ ސަޕޯޓަރުން މެސީގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރި އެވެ.

މެސީ އޭނާގެ ތިން ކުދިން ގޮވައިގެން މެޗު ފެށުމުގެ ކުރިން: ޕީއެސްޖީގެ ސަޕޯޓަރުން ތިބީ ނުރުހިފައި - ޑެއިލީ މެއިލް

މެނޭޖްމަންޓްގެ ތައުރީފް

ނަމަވެސް ކުލަބުގެ މެނޭޖްމަންޓުން ވަނީ މެސީ އަށް ތައުރީފު ކޮށްފަ އެވެ. ކުލަބުގެ ވެރިޔާ ގަތަރުގެ ނަސީރު އަލް ހަލީފާ ބުނީ ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ދެ އަހަރު ޕީއެސްޖީގައި ކުޅުމަކީ އެ ޓީމަށް ލިބުނު ޝަރަފަކާއި ކުރިއެރުމެއް ކަމަށެވެ.

އަހަރެން ބޭނުން މެސީ (ފްރާންސްގެ) ޕެރިހުގައި ހޭދަކުރި ދެ އަހަރަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. ހަތް ފަހަރު ބެލޮންޑީއޯ ހޯދާފައިވާ ކުޅުންތެރިޔާ ދެ އަހަރި ޕެރިހުގެ ކުލަތަކުގައި ޖެހިޖެހިގެން ދެ އަހަރު ލީގު ހޯދައިދީ މި ކުލަބުގެ އަރަމުން އަންނަ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް ވަނީ މިސާލެއް ދައްކައިދީފައި. އޭނާ މި ކުލަބަށާއި ފްރެންޗް ލީގަށް ގެނެސްދިން ކުރިއެރުން ބަލައިގަނެވޭ. އެއީ އަގެއްނެއް އެއްޗަކަށްނުވާނެ. އަހަރެން މެސީ އާއި އޭނާގެ އާއިލާ އަށް ކާމިޔާބީއަށް އެދެން
ނަސީރު އަލް ހަލީފާ

އުމުރުން 35 އަހަރުގެ ބާސެލޯނާގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން އެނބުރި ދިއުން ގާތީ ވެސް ބާސެލޯނާ އަށެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ އަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އާއި އެމެރިލާ ލީގުގެ ހުށަހެޅުންތަކެއް ލިބިފައިވެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
25%
0%
0%
0%
25%
50%
ކޮމެންޓް