ކ. މާލެ
|
3 ޖޫން 2023 | ހޮނިހިރު 21:03
އިންޑިއާ ރޭލު އެކްސިޑެންޓް: ހަނދާނުން ނުފިލާނެ ވަރުގެ މަންޒަރުތަކެއް
އިންޑިއާ ރޭލު އެކްސިޑެންޓް
އިންޑިއާ ރޭލު އެކްސިޑެންޓް: ހަނދާނުން ނުފިލާނެ ވަރުގެ މަންޒަރުތަކެއް!
 
ޖެހިގެން އުޅެނީ ފަސިންޖަރުން އުފުލާ 2 ރޭލު
 
މިއީ، މިދިޔަ 20 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މުޅި އިންޑިއާ ދުށް އެންމެ ގެއްލުންދެނިވި ރޭލު އެކްސިޑެންޓް
 
މަގުން ކައްސައިލި ރޭލުގެ 10 ނުވަތަ 12 ވަރަކަށް ކެރިޖު، އެހެން ރޭލު ދަގަނޑެއްގެ މައްޗަށް ފުރޮޅާލި

ޖޫން މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާ ބަންދަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވަމުން ދިޔައެވެ. ދުވަހަކީ ޖޫން މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހެވެ. ހުކުރު ދުވަހެއްގެ އިރުއޮއްސި 7 ޖަހާ އެހާކަންހާއިރެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ގައުމުގެ މަގާމުގައި މިއަދު އޮތް އިންޑިއާގައި ރޭލު އެކްސިޑެންޓެއް ވެގެން އުޅޭ ޚަބަރު ތިލަވިއެވެ.

ކާރޫބާރޫ އިންތިހާއަށް ބޮޑު އިންޑިއާގައި މަގުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓުތަކަކީ އާންމު ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް، މި ހާދިސާ ތަފާތެވެ. ރޭލު އެކްސިޑެންޓެކޭ ބުންޏަސް، ޖެހިގެން އުޅެނީ ފަސިންޖަރުން އަރުވައިގެން ދިޔަ 2 ރޭލެވެ. ހާދިސާ ހިނގައިގެންއުޅެނީ، އިންޑިއާގެ އިރުމަތީ ސްޓޭޓެއްކަމަށްވާ އޮރިއްސާގައެވެ. މިއީ، މިދިޔަ 20 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މުޅި އިންޑިއާ ދުށް އެންމެ ގެއްލުން ދެނިވި ރޭލު އެކްސިޑެންޓްވެސްމެއެވެ.

ސައުތު އީސްޓަރން ރެއިލްވޭ އޮތޯރިޓީޒްއިން އާންމުކުރި ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވާގޮތުން، އެކްސިޑެންޓް ވެފައިވަނީ ހޯވްރާ ސުޕަރފާސްޓް އެކްސްޕްރެސްގެ ރޭލެއް، ރޭލުދަނޑު މަތިން ކަހާލައިގެން ގޮސް، ކޯރޯމަންޑެލް އެކްސްޕްރެސްގެ ރޭލެއްގައި ޖެހިގެންނެވެ. މަގުން ކައްސައިލި ރޭލުގެ 10 ނުވަތަ 12 ވަރަކަށް ކެރިޖު، އެހެން ރޭލުދަނޑެއްގެ މައްޗަށް ފުރޮޅާލި ކަމަށް ރެއިލްރޯޑް މިނިސްޓަރ އަމީތާބު ޝަރުމާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެއިރު، މެންދުރު އަތަށް އަޅައިގެން އައިއިރު، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު، 300އާ ގާތް ކުރަނީއެވެ. ޒަޚަމްވި މީހުންގެ އަދަދުވެސް ސަތޭކައިން ގުނާލެވެއެވެ. ބެލެވޭގޮތުގައި މި އަދަދު އަދިވެސް ދާނީ މައްޗަށެވެ. 3 ވަނަ ރޭލެއްވެސް މި އެކްސިޑެންޓުގައި ޝާމިލުވާކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކުރިނަމަވެސް، ޖޫން 3 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރުވީއިރުވެސް ރަސްމީ އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައެއް ނުވެއެވެ.

ހާދިސާއިން ސަލާމަތްވި މީހަކު ވަނީ އޭނާގެ ވާހަކަތައް މީޑިއާއާ ހިއްސާކޮށްފައެވެ. ފުރާނަ ސަލާމަތްވިއެއްކަމަކު އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ ނަފްސާނީ ގެއްލުން ކުޑައެއްނޫނެވެ. ސުންނާފަތިވެފައިވާ ރޭލުގެ ބައިތަކުގެ ތެރެއިން އޭނާ ނުކުމެގެން އައިއިރު ފެނުނު މަންޒަރުތަކަކީ އާދައިގެން މީހެއްގެ ހަނދާނުން ދުވަހަކުވެސް ފިލައިގެންދާނެ ފަދަ މަންޒަރުތަކެއް ނޫނެވެ.

މީޑިއާގައި ނަން ހާމަކޮށްފައިނުވާ އެމީހާ އޭއެންއައިއާ ވާހަކަދައްކަމުން ކިޔައިދިން ގޮތުގައި، 2 ރޭލު ޖެހުމާއެކު، އޭނާގެ ގައިމައްޗަށް އެކަނިވެސް 15 މީހުން ވެއްޓުނެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ އަތަށާއި ކަރަށް ތަދުވާ ކަމަށް އެމީހާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެކްސިޑެންޓާއެކު އަހަރެން ގައިމައްޗަށް 10 ވަރަކަށް 15 ވަރަކަށް މީހުން ވެއްޓުނު. ހުރިހާ ކަމެއް އޮތީ އޮޅުން ބޮޅުންވެ، އެގޮތް މިގޮތް ވެފަ. އަހަރެން އޮތީ އެންމެ އަޑީގަ. އަހަރެންގެ އަތަށާ ކަނދުރާ މައްޗަށް ތަދުވޭ. ރޭލު ގެގަނޑުތެރެއިން ނުކުމެގެން އައިއިރު އަހަރެން ދުށިން އަތް ބުރިވެފަ އޮތް މީހެއް. އެކަކުގެ ފައިވެސް ނެތް. އަނެއް މީހާގެ މޫނު އޮތީ ޗިސްވެފަ. ދެން އަހަރެން އޭގެ ތެރޭން ނުކުތީ. އޭގެ ފަހުން މި އިންނަނީ މިތާ އިށީނދެލައިގެން.
އިންޑިއާ ރޭލު އެކްސިޑެންޓުން ސަލާމަތްވި މީހެއް

ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދުން ލިބެމުންދާ މަންޒަރުތަކަށް ބަލާއިރު، ރެސްކިއު ޓީމުތަކުން ދަނީ އެގޮތް މިގޮތަށް މުޑިއަރާފައިވާ ރޭލުގެ އެކިއެކި ބައިތަކުގެ ތެރެއިން މީހުން ސަލާމަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ދިރިހުއްޓައި މީހަކު ސަލާމަތް ކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ހާދިސާގައި މަރުވި މީހުންގެ ހަށިތައް މަގުމަތީގައި ބަރިޔަކަށް އަތުރާފައިވާއިރު، ޒަޚަމްވީ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެއެވެ.

އޮރިއްސާގެ ޗީފް މިނިސްޓަރ، ނަވީން ޕަތުނަޔަކް ވިދާޅުވީ، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން މިވަގުތު އެންމެ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދެނީ، ފުރާނަ ހުރި މީހުން ސަލާމަތް ކޮށް، ހޮސްޕިޓަލުތަކަށް އެމީހުން ބަދަލު ކުރުމަށެވެ. މިވަގުތު އެންމެ ބޮޑަށް ވިސްނަމުން ދަނީވެސް ދިރި ތިބީން ބެލެހެއްޓުމަށް ކަމަށް ޕަތުނަޔަކް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީހުން ހޯދައި، ސަލާމަތް ކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަނުގައި އިންޑިއާގެ ސިފައިންވެސް ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

އިންޑިއާގެ އެކި ކޮޅުކޮޅަށް ދެމިގެންދާ 40000 މޭލުގެ ރޭލުވޭގައި ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް 14000 ރޭލު، 12 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރެއެވެ.  

ރޭލު ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އިންޑިއާގެ ސަރުކާރުން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ކޮންމެ އަހަރަކީވެސް ރޭލު އެކްސިޑެންޓްތައް ހިނގާ އަހަރެކެވެ. އިންޑިއާގެ ރޭލު ނެޓްވޯކަކީ މުޅި ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން ބަލާއިރު، އެއް މެނޭޖުމަންޓެއްގެ ދަށުން އޮޕަރޭޓްކުރާ އެންމެ ބޮޑު ރޭލު ނެޓްވޯކެވެ.

އިންޑިއާގެ ތާރީޚަށް ބަލާއިރު އެންމެ ބޮޑު ރޭލު އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގާފައިވަނީ ވެރިކަންކުރާ ނިއުދިއްލީއާ ދާދި ކައިރިން، އޯގަސްޓް 1995ގައެވެ. 2 ރޭލު ޖެހިގެން އެ ހާދިސާގައި 350ށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ފުރާނަ ވަނީ ގެއްލިފައެވެ.

ގިނަ ފަހަރަށް، ރޭލު އެކްސިޑެންޓްތައް ހިނގަން މެދުވެރިވެފައި އޮންނަނީ ކޮންމެވެސް މީހަކަށް ހެދޭ ގޯހެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. ނޫނީ ސިގުނަލް އެޅުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކަކީ ޒަމާނަށް ނުފެތޭ "މުސްކުޅި" އާލާތްތަކަކަށް ވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
25%
5%
25%
35%
5%
5%
ކޮމެންޓް