ކ. މާލެ
|
2 ޖޫން 2023 | ހުކުރު 20:33
ސޫރިޔާގައި އެންމެ ހިތްދަތި ދިރިއުޅުމެއް އުޅެން ޖެހިފައި ވަނީ އެ ޤައުމުގެ ކުޑަކުދިންގެ ޖީލަށް
ސޫރިޔާގެ ކުޑަކުދިން
އެންމެ ފަހުގެ ގެޖެޓުތައް ހޯދަން ރޮއެ، ކުޅިވަރާއި ސަކަރާތުގައި ވަޤުތު ނަގާލާ ދަރިންނަށް މި ވާހަކަ ކިޔައިދީ!
ސޫރިޔާގައި އެންމެ ހިތްދަތި ދިރިއުޅުމެއް އުޅެން ޖެހިފައި ވަނީ އެ ޤައުމުގެ ކުޑަކުދިންގެ ޖީލަށް
ސޫރިޔާގެ ކުދިންނަށް މަޖުބޫރުވެފައި ވަނީ ޅަ ޢުމުރުގައި 'ބޮޑު މީހަކަށް' ވެ، ޢާއިލާގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާތައް ކޮނޑުއަޅަން

ހަނގުރާމައާއި އެނޫންވެސް އެކިއެކި ކާރިޘާތަކުގެ ސަބަބުން މިވަޤުތު އެންމެ ހާލުގައި އޮތް ސޫރިޔާގައި އެންމެ ހިތްދަތި ދިރިއުޅުމެއް އުޅެން ޖެހިފައި ވަނީ އެ ޤައުމުގެ ކުޑަކުދިންގެ ޖީލަށެވެ. ޅަ ޢުމުރުގެ އުފާވެރިކަން ޤުރުބާން ކުރުމަށް އެ ކުދިންނަށް ވަނީ މަޖުބޫރުވެފައެވެ. ޢިލްމުގެ މައިދާނުގައި ރަންވަނަތައް ހޯދާ، ޕާކުތަކުގައި އެކުވެރިންނާއެކު ހިތް އުފާކޮށް، މައިންބަފައިންގެ އުނގުތަކުގައި އަރާމު ކުރަން އޮތް ދުވަސްތަކަކީ މިއަދު އެކުދިންނަށް ހުވަފެނެއްގައި ނޫނީ ނުލިބޭ ލައްޒަތަކަށް ވެއްޖެއެވެ. ސޫރިޔާގެ ކުދިންނަށް މަޖުބޫރުވެފައި ވަނީ ޅަ ޢުމުރުގައި 'ބޮޑު މީހަކަށް' ވެ، ޢާއިލާގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާތައް ކޮނޑުއަޅާށެވެ.

2011 ވަނަ އަހަރު ސޫރިޔާގައި ހަނގުރާމަ ފެށިފަހުން، އެ ޤައުމުގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި 5 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ކުދިން ވަނީ އުފަންވެފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ ކުދިން ބޮޑުވަމުން އައިސްފައި ވަނީ އިންތިހާ ބިރުވެރިކަމުގެ ތެރޭގައެވެ. ހަނގުރާމަގަނޑުގެ ތެރޭގައެވެ. އިންތިހާ ފަޤީރު ކަމާއި ބަނޑުހައިހޫނު ކަމުގެ ހާލަތުގައެވެ. ނަފްސާނީ ބަލިމަޑުކަމުގެ ވޭނާއެކުގައެވެ.

ސޫރިޔާގެ އިރުމަތީ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ޙިމްސްގައި ފަޅަށް ހުރި ފިހާރަގަނޑެއްގައި އުޅެމުންދާ އެ ފުރާވަރު ޢުމުރަށްވެސް އަދި ނާޅާ، މުޙައްމަދު ޞާލިޙްއެވެ. ޢުމުރުން އެންމެ 12 އަހަރުގައި މުޙައްމަދު އުފުލަމުން އެދާ ޒިންމާތަކަކީ، އެ ޢުމުރުގެ ކުއްޖަކާ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވުރެ ބޮޑު ޒިންމާތަކެކެވެ. އޭނާގެ މަސައްކަތަކީ އެލްޕީޖީ ޓޭންކުން، ގޭސް އުނދުނަށް ގޭސް އެޅުމެވެ. އެ މަސައްކަތުގައި މުޙައްމަދު ބައިވެރިވަނީ އޭނާގެ ބޭބެއާ އެކީގައެވެ. މި މަސައްކަތަކީ ނުރައްކާތެރި މަސައްކަތެއް ނަމަވެސް، މި ކަން ކުރުމުގެ ހުނަރުތައް ވަނީ ދަސްކޮށްފައެވެ. 6 މެންބަރުންގެ ޢާއިލާއަށް، މިއަދު އެ އާމްދަނީ އިންތިހާއަށް މުހިންމެވެ.

މުޙައްމަދު ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި ސޫރިޔާއަށް މިއަދު ވަނީ ހަކަތައިގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައެވެ. އާދައިގެ ޢާއިލާތަކަކީ، ފުރާ ހުންނަ ގޭސްފުޅިއެއް ގަނެވޭ ހާ ތަނަވަސް ބައެއް ނޫނެވެ. ބައި ބަޔަށް ގޭސް ވިއްކަނީ އެހެންވެއެވެ. އުނދުނަށް ގޭސް އަޅާ ދިނުމަކީ މުޙައްމަދުގެ ކުރާ ހަމަ އެކަނި މަސައްކަތެއް ނޫނެވެ. ސުންނާފަތިވެފައިވާ އިމާރާތްތަކުން އުކާލާފައި ހުންނަ ޕްލާސްޓިކާއި ދަގަނޑުގެ ބައިތައް ހޮވާ އެއްކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީވެސް އޭނާގެ މަސައްކަތެކެވެ. އެއީ އިތުރު އާމްދަނީއެއް ހޯދުމުގެ ޢުއްމީދުގައި މުޙައްމަދު ކުރާ މަސައްކަތެކެވެ. އެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކޮށްގެންވެސް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އޭނާއަށް ލިބޭ ފައިސާކޮޅުގެ އަގަށް، އެންމެ 4 އެމެރިކާ ޑޮލަރުވެސް ނުޖެހެއެވެ.

ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ގުރޫޕުތަކާ ދެކޮޅަށް ސޫރިޔާގައި ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ ފެކްޝަނާ މުޙައްމަދުގެ ބައްޕަ، ފިރާޒް ޞާލިޙް، އޭނާގެ އަމިއްލަ އިހުތިޔާރުގައި ގުޅުނީ 2014 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ފިރާޒްގެ ޢުއްމީދަކަށްވީ އުފަން ފަސްގަނޑު ދިފާޢު ކުރުމެވެ. ލިބުނު އަނިޔާއަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކޮށް އުޅުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ފިރާޒްއަށް ގެއްލުނެވެ. ޢާއިލާގެ ތަކުލީފުތައް އިތުރުވިއެވެ. ފިރާޒްގެ ބަލިހާލަތު ހުރި ގޮތަކީވެސް ޢާއިލާގެ ކަންބޮޑުވުމެކެވެ.

ހައްދު ފަހަނަ އެޅި ގުރޫޕުތަކާ ދެކޮޅަށް އަހަރަމެން ހަނގުރާމަ ކުރި އިރު، އެމީހުން އަތުގަ ހުރިހާ ޒާތެއްގެ ހަތިޔާރުތައް ހުރި. އެމީހުންނަށް އެހީވަމުން ދިޔައީ އެމެރިކާއިން. އެމެރިކާގެ ވައިގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ބައެއް ފަހަރު، އެމީހުންގެ މަތިންވެސް ހަނގުރާމަ ކުރި. އަހަރެންގެ ކިޑްނީ ގެއްލުނު. އެކަމުގެ، ވޭން މުޅި ހަށިގަނޑަށް ވަނީ ކޮށްފަ. މިހާރު އަނެއް ކިޑްނީގެވެސް މައްސަލަ ޖެހިއްޖެ. އިތުރަށް ގޯސްވުމުގެ ކުރިން ސަރޖަރީ ހަދަން ޖެހޭ. އެކަމަކު، އެވަރުގެ ތަނަވަސް ކަމެއް، އަހަރަމެން އަތަކު ނެތް،
ފިރާޒް ޞާލިޙް؛ މުޙައްމަދުގެ ބައްޕަ

މުޙައްމަދުގެ ކުޑަ ދުވަހުގެ ހަނދާންތަކުގެ ތަސްވީރު ކިތަންމެހާވެސް އަނިދިރިއެވެ. އެ ހަނދާންތަކުގެ ބޮޑު ބައެއް ހިއްސާ ކުރަނީ، ހަނގުރާމައިން ސަލާމަތް ވުމަށް، ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ދެވޭތޯ އޭނާގެ ޢާއިލާއިން ކުރަމުން ދިޔަ، ގުނާ ޢަދަދު ނުކުރެވޭ ދަތުރުތަކެވެ. ސުންނާފަތިވެފައިވާ ގެއެއްގައި، އެންމެ އާދައިގެ ކާބޯތަކެތި ކައިގެން އުޅުނެއް ކަމަކު، މިއަދު މުޙައްމަދު ހުރީ ހިތްހަމަޖައްސާލައިގެންނެވެ. ރައްކާތެރި ހާލުގައި ދިރިއުޅެވި، ކައިބޮއިހަދާލެވޭނެ ގޮތެއް އޮތުމުން އޭނާއަށް ފުދެއެވެ.

އަހަރެން އެންމެ އުފާވާ ކަމަކީ އާމްދަނީއެއް ހޯދޭތީ. ސްކޫލަށް ދެވޭތީ. މައިންބަފައިންނަށް އެހީވެވޭތީ. އަހަރެންގެ އަޚުންނާއި އުޚުތުން ތިބީ ރައްކާތެރި ހާލުގަ. މައިންބަފައިންގެ ހާލަތު ރަނގަޅު. ފުދޭ ވަރަށް އަހަރަމެންނަށް ކާބޯތަކެތި ލިބޭ. މީ އަހަންނަށް ހުރި އެންމެ އުފާވެރި ކަންކަން ކަމަށްވެސް ވެދާނެ،
މުޙައްމަދު ޞާލިޙް؛ ސޫރިޔާގައި ބުރަ މަސައްކަތް ކުރާ ކުޑަ ކުއްޖެއް

ސޫރިޔާގައި ހަނގުރާމަ ނުފެށި ނަމައޭ މުޙައްމަދުގެ ހިތަށް އަބަދުމެހެން އަރައެވެ. ކިތަންމެ ދަތި ހާލެއްގައި އުޅެން ޖެހުނު ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، މުޙައްމަދަކީ، ކުރި މަގަށްޓަކާ ފޮނި ހުވަފެންތަކެއް ދެކެމުންދާ ކުއްޖެކެވެ. ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ޑޮކްޓަރަކަށް ވުމަކީ އޭނާ ކުރާ ޢުއްމީދެކެވެ. މަޤްޞަދަކީ، އަމިއްލަ ވަޒަނުގައި އަނިޔާ ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ވޭންތަކަށް ލުޔެއް ހޯދައިދިނުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
- ކޮމެންޓް