ކ. މާލެ
|
2 ޖޫން 2023 | ހުކުރު 18:12
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް
ރާއްޖެއެމްވީ
ގާސިމްގެ ފާޑުކިޔުން ނަޝީދަށް
އެއްބަސްވުމުގައި ވާގޮތުން އަޅުގަނޑު ވަނީ ނަޝީދުގެ ސްޓެޕިން ސްޓޯންއަކަށް: ގާސިމް
 
ކޯލިޝަންގެ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އެމްޑީޕީން އަމަލެއް ނުކުރޭ
 
ނަޝީދާއެކު މަސައްކަތް ނުކުރާނަން
 
އެބޭފުޅާ ނޫން މީހަކު ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގައި ހުންނަން ނަޝީދު ބޭނުންފުޅުނުވާނެ

އެއްބަސްވުމުގައި ވާގޮތުން އަޅުގަނޑު ވަނީ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ސްޓެޕިންގ ސްޓޯންއަކަށް ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ މެންދުރު ވީޓީވީއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުގައި ގާސިމް ވިދާޅުވީ، ސިޔާސީ މަސްރަހަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން މިފަހުން ނަޝީދު ގާސިމްއާ ބައްދަލުކުރައްވާ ކަމަށާއި، މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ވެސް ބައްދަލުކުރައްވާ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ސަންއައިލެންޑަށް ވެސް ވަޑައިގަންނަވާ މަޝްވަރާކުރެއްވި ކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ގާސިމް ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީން ނަޝީދަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ނާކާމިޔާބީއެކު، ގާސިމަށް ވެރިކަން ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި ކަމަށެވެ. އަދި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ވެސް ދެއްވި ކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް ނަޝީދަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން ސިޔާސީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އެނގޭނެ ކަމަށާއި، އެބޭފުޅާ ނޫން މީހަކު ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގައި ހުންނަން ނަޝީދު ބޭނުންފުޅުނުވާނެ ކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެހެން މީހަކަށް އެފުރުސަތު ދީގެން އެމަނިކުފާނަށް ކެތް ނުވާނެ ކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ސަރުކާރުގައި ހެދިފައިވާ ކޯލިޝަން އެއްވުމަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާ ގާސިމް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި ވެސް ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ގޮތަށް ކަންކަންވަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް މަޑުން ތިބެނީ އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެމްޑީޕީން އެގޮތަށް އަމަލުނުކުރާ ކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއްބަސްވުމުގައި ވާގޮތުން ކޮންމެ ގޮތަކަށް މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ނިމިގެން ދިޔައަސް ކޯލިޝަނަށް މެޖޯރިޓީ ލިބޭނަމަ އަޅުގަނޑަކީ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއަށް ހުންނަން ބޭނުންވާ މީހާ. އެއްބަސްވުމުގައި އޮންނަ ގޮތުން. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑަށް އެމްޑީޕީގެ ބޭފުޅުންނަށް ނުފެނުނު މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީއެއްގެ މުގައްރިރުކަން ދޭން ވެސް އަދި ނައިބު މުގައްރިރުކަން ދޭން ވެސް އަޅުގަނޑަށް ވެސް. އަޅުގަނޑަކީ ވެސް މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއް. އަޅުގަނޑު އެކަމާ ޝަކުވާ ކުރަނީއެއް ނޫން އެނގޭތޯ. އެމްޑީޕީ މީހުންގެ ވިސްނުން އަޅުގަނޑާ ދޭތެރޭގައި ހުންނާނެ ގޮތް ރަނގަޅަށް އެނގޭ. އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ކުރި މަސައްކަތުން އެމްޑީޕީއަށް ވެރިކަން ލިބިވަޑައިގެންނެވީ.
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް

ގާސިމް ވިދާޅުވީ މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ނިންމެވީ ޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ އެދުމުގެ މަތިން ކަމަށާއި، އެގޮތަށް ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސް އަދި ކައުންސިލުން ނިންމެވުމުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ނަޝީދުގެ ފަރާތްޕުޅުން ހުށަހެޅުއްވި އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުން އެމަނިކުފާނު ވެރިކަމަށް ގެނައުމަށް މަގުކޮށައިދީ ހަދާ ބޭފުޅަކަށް ވާންޖެހޭ ކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އެއާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރާނަމަ ގާސިމް ވާނީ ނަޝީދުގެ ސްޓެޕިންގ ސްޓޯންއަކަށް ކަމަށެވެ.

ގާސިމް ވިދާޅުވީ ނަޝީދާއެކު މަސައްކަތް ނުކުރާނެ ކަމަށާއި، މީހަކު ދައްކާހާ ވާހަކައަކަށް ޖަހާހާ ބެރަކަށް ގުބޯލެއްހެން ނުނަށާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ބަސްނުވިކޭ އޮޑިއެއްގެ ދިރުބާކޮޅަށް ނާރާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ގާސިމް ވަނީ ހަސަން ކުރުސީ ނަމަކަށް ކިޔާ އައިޑީއަކުން ކުރާ ޓްވީޓްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ވެސް ވާހަކަދައްކަވާފައެވެ. ގާސިމް ވިދާޅުވީ ހަސަން ކުރުސީ ދައްކާ ވާހަކަތަކާއި، ނަޝީދު އަމަލުފުޅު ކުރައްވާ ގޮތް ވަރަށް އެއްގޮތްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮންމެ ވާހަކަތަކެއް ދެއްކެވި ނަމަވެސް ފަހަތަށް ޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ގާސިމް ނަޝީދަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ނަޝީދު އިސްވެ ހުންނަވާ "ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް" ނަމުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދެވުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ޕާޓީ އަކީ، އެމްޑީޕީގެ ތެރެއިން، އެ ޕާޓީގެ ނިންމުންތަކާ ދެކޮޅަށް ޕާޓީގެ ރައީސް ނަޝީދު އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފެއްދެވި ފިކުރެއްގެ ދިރުމުގެ ބައިވެރިން އުފައްދަން ނިންމި ޕާޓީއެކެވެ. މި ޕާޓީއަށް އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މަޖިލިސް މެންބަރުންނާއި އާންމު މެންބަރުން ވަނީ ގުޅިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް