ކ. މާލެ
|
1 ޖޫން 2023 | ބުރާސްފަތި 18:56
މީގެ ކުރިން ހިޔާ ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޚާއްސަ ސެޝަނެއްގެ ތެރެއިން
މީގެ ކުރިން ހިޔާ ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޚާއްސަ ސެޝަނެއްގެ ތެރެއިން
އަރބަންކޯ
އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުން
އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވަނީ
 
ކުޑަކުދިންނަށް ބައިވެރިވެވޭގޮތަށް އެކި ކަހަލަ ހަރަކާތްތައްވެސް އިންތިޒާމުކުރާނެ
 
މި ފަހަރުގެ ސެޝަންގައިވެސް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ރޭވިފައިވޭ

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާތައް އިތުރުވަމުންދާތީ އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ މަންސަ ސެޝަނެއް ބޭއްވުމަށް އާބަންކޯއިން ނިންމައިިފިއެވެ.

އާބަންކޯއިން ބުނީ ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާތައް އިތުރުވަމުންދާތީ، އެކަންކަމާމެދު އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ މަގުސަދުގައި އެ ކޯޕަރޭޝަނުން މަންސަ ސެޝަނެއް ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާކަމަށެވެ.

މަންސައަކީ ރައްޔިތުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ހުރި އެކި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ހިޔާލު ހޯދުމަށް އާބަންކޯއިން ތައާރަފުކޮށްފައިވާ ޕްލެޓްފޯމެކެވެ. ޖޫން މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00ން އިރުއޮއްސި 6:00ށް ހިޔާ ޕާކު ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ސެޝަންތަކަކީ، 2019 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ސެޝަންތަކެކެވެ.

އާބަންކޯއިން ބުނީ މި ފަހަރުގެ ސެޝަންގައިވެސް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ރޭވިފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިފަހަރުގެ މަންސަ ސެޝަންގައި އެމްއެންޑީއެފް އަދި އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސުން ބައިވެރިވާނެއެވެ. މައުލޫމާތު ސެޝަންތަކުގެ އިތުރަށް ޕްރެކްޓިކަލް ޓްރެއިނިންތައްވެސް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަރާތުން ފަޔަރ އެކްސަސައިޒް ކުރިއަށްގެންދާނެއެވެ. އަދި އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސްގެ ފަރާތުން އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކަށްފަހު އިންޝުއަރެންސުން ލިބޭނެ އެހީތަކާއި ޚިދުމަތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭނެކަމަށް އާބަންކޯއިން ބުނެއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން އާބަންކޯއިން ބުނީ މި ސެޝަން ބާއްވާ ސަރަހައްދުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ބައިވެރިވެވޭނެ ގޮތަށް އެކި ކަހަލަ ހަރަކާތްތައްވެސް އިންތިޒާމުކުރާނެ ކަމަށެވެ. ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ސެޝަނަކީ މިއަހަރު ބާއްވާ ފުރަތަމަ މަންސަ ސެޝަނެވެ.

މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް އައިއިރު އެކަނިވެސް ހިޔާ ސަރަހައްދުގައި ގިނަ އަލިފާނުގެ ހާދިސާތައް ހިނގާފައިވާއިރު، އާބަންކޯއިން މަސައްކަތްކުރަމުން ދަނީ މިފަދަ ހާދިސާތަކުގެ ހިރާސް ކުޑަކޮށް، މިކަންކަމަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށެވެ. މިފަހަރުގެ މަންސަ ސެޝަން ހިޔާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވިނަމަވެސް މި ސެޝަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާކަމަށް އާބަންކޯއިން ބުނެއެވެ.

މަންސައަކީ އާބަންކޯގެ ކޮމިއުނިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓެއް ކަމުގައިވާ ހޭޑިފޭޑި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު ތައާރަފްކޮށްފައިވާ ޓޯކް ޝޯ ސީރީޒްއެކެވެ. މަންސައަކީ ރައްޔިތުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ހުރި އެކި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ހިޔާލު ހޯދުމަށް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ތައާރަފުކޮށްފައިވާ ޕްލެޓްފޯމެކެވެ. އަދި އެހެން ޖަމިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ އެކި ގޮންޖެހުންތަކަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ހައްލެއް ގެނައުމަށް، ހޭޑިފޭޑި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ތައާރަފުކުރެވުނު މަންސަ މަޝްރޫއުގެ ބައެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް