ކ. މާލެ
|
1 ޖޫން 2023 | ބުރާސްފަތި 18:49
އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރައްވަނީ
އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރައްވަނީ
އެމްޓީސީސީ
ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ ބަނދަރާއި ތ. ގާދިއްފުށީ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއަށް
 
ފޭދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރަން 79.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާއިރު، ގާދިއްފުށީ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުމަށް 85.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެ

އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ ބަނދަރާއި ތ. ގާދިއްފުށީ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަސައްކަތް, މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީގައި އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެއްބަސްވުމުގައި ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ، އެ މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ފާތިމަތު ޝާނާ ފާރޫގެވެ. އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ، އެކުންފުނީގެ ސީ.އީ.އޯ އާދަމް އާޒިމެވެ.

Advertisement

އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ސްކޯޕްގެ ދަށުން 75،398 ކޮޑިމީޓަރުގެ ބަނދަރު ފުންކުރުމާއި، 5320 މީޓަރުގެ ނެރު ފުންކުރުމާއި، ސޭންޑްފިލް ބްރޭކްވޯޓަރ ޖެހުން ހިމެނެއެވެ. އަދި 20 މީޓަރުގެ ސަބްމަރޖްޑް ބްރޭކްވޯޓަރއެއް ޖެހުމާއި، 157 މީޓަރުގެ ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުމާއި، 93 މީޓަރުގެ ކީވޯލް ޖެހުމާއި، 93 މީޓަރުގެ ސްކޮޔަރ އޭޕްރަންޖެހުމާއި، 24 މޫރިން ރިންގ ހަރުކޮށް، 20 މޫރިން ބޮއި ހަރުކުރުން ހިމެނެއެވެ. މީގެއިތުރުން، އެކްސެސް ޕްލެޓްފީމެއް ހެދުމާއި، 2 ކޮންކްރީޓް ބްރިޖް ހެދުމާއި، 35 މަގުބަތި ހަރުކުރުމާއި، 2040 އަކަމީޓަރުގެ ކޮންކްރީޓް ޕޭވްމަންޓް ހެދުންވެސް ހިމެނެއެވެ. މި މަޝްރޫއަށް ޖުމްލަ 79.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާއިރު، މަޝްރޫއު ނިންމުމަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއަށް ދީފައިވަނީ 540 ދުވަހުގެ މުއްދަތެކެވެ.

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާއި ތ. ގާދިއްފުށީ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ހަވާލުކުރެއްވީ 580 ދުވަހުން މަސައްކަތް ނިންމާގޮތަށެވެ. މިއީ 85.7 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެކެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ގާދިއްފުށީ ބަނދަރުގެ ތެރެއިން 47،243 ކޮޑިމީޓަރުގެ ވެލި ކޮނެގެން ނެގުމާއި، ނެރު ފުންކުރުމާއި، 227 މީޓަރުގެ ބޮޑު ހިލައިގެ ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުމާއި، 289 މީޓަރުގެ ބޮޑުހިލަ ސޭންޑް ފިލްޑް ބްރޭކްވޯޓަރ ޖެހުމާއި، 252 މީޓަރުގެ އެލް-ބްލޮކް ސޭންޑް ފިލްޑް ބްރޭކްވޯޓަރ ޖެހުން ހިމެނެއެވެ. އަދި 145 މީޓަރުގެ ބޮޑު ހިލައިގެ ސަބްމަރޖްޑް ބްރޭކްވޯޓަރ ޖެހުމާއި، 9 މީޓަރުގެ ބޮޑުހިލައިގެ ސަބްމަރޖްޑް ބްރޭކްވޯޓަރ ޖެހުމާއި، 204 މީޓަރުގެ ޖިއޯބޭގް ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުމާއި، 318 މީޓަރުގެ އެލް-ބްލޮކް ބަނދަރު ތޮށިލުން ހިމެނެއެވެ. ހަމައެހެންމެ 1365 އަކަމީޓަރުގެ ކޮންކްރީޓް ޕޭވްމަންޓް ހެދުމާއި، ސޭންޑް ފިލްޑް ބްރޭކްވޯޓަރއަށް އެރުމަށް ޖެޓީއެއް ހެދުންވެސް މަޝްރޫއުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް