ކ. މާލެ
|
1 ޖޫން 2023 | ބުރާސްފަތި 18:21
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ
މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް އެވޯޑްސް
މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް އެވޯޑްސްއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި
 
ޖުލައި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް އެވޯޑްތަކަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ

މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް އެވޯޑްސްއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު އަސަދު ރިޒާ ވިދާޅުވީ, މި އެވޯޑު ދިނުމުގެ މަގުސަދަކީ މި ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުންގެ އަގު ސަރުކާރުން ވަޒަންކުރުން ކަމަށެވެ. އަދި ހުރިހާ ކެޓަގަރީތަކަކުން ޖުމްލަ 59 އެވޯޑް ދެވޭނެކަމަށާއި، ކޮންމެ ކެޓަގަރީއަކުން އެވޯޑްތައް ދިނުމަށް ވަކި ޕެނަލްއެއް އެކުލަވާލާފައި ވާނެކަމަށެވެ.

މިއަހަރު އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލާފައިވަނީ ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓުތަކަށާއި، މެރީނާތަކަށާއި، ޓޫރިސްޓް ހޮޓެލްތަކަށާއި، ގެސްޓްހައުސްތަކަށާއި، ސަފާރީ އުޅަނދުތަކަށާއި އަދި ޓްރެވަލް އެޖެންސީތަކަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ޑައިވް ސެންޓަރުތަކަށާއި ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް ސެންޓަރުތަކަށްވެސް ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

Advertisement

އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލާފައިވަނީ ޖޫން މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޖުލައި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށެވެ. ރިސޯޓުތަކަށް ޖުމްލަ 16 ދާއިރާއަކުން އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، ގެސްޓްހައުސްތަކަށް 15 ދާއިރާއިން އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުތަކަށް ޖުމްލަ 13 ދާއިރައަކުން ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، ޓްރެވަލް އެޖެންސީތަކާއި ޑައިވް ސެންޓަރުގެ އިތުރުން ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް ސެންޓަރުތަކަށް 5 ދާއިރާއިން އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލެވޭނެއެވެ.

މީގެއިތުރުން ޓޫރިޒަމް ޕްރޮފެޝަނަލުންނަށް 10 ދާއިރާއަކުން ވަނީ އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލާފައެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުގައި މިހާރު ވަނީ އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ގައިޑްލައިން އާންމުކޮށްފައެވެ. އަދި އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމަށް އޮންލައިންކޮށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

މި އެވޯޑް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އަލަށް ދޭން ފެށީ މިދިޔަ އަހަރުގައެވެ. މިއަހަރުގެ އެވޯޑް ހަފްލާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރު 3 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް