ކ. މާލެ
|
1 ޖޫން 2023 | ބުރާސްފަތި 07:21
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
މަނަދޫ ކައުންސިލް
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ހުޅުމާލެ އާއި މާލޭގައި ބަހުގެ ޚިދުމަތް ފަށަނީ
 
ބަހުގެ ޚިދުމަތަށް ދަތުރުތަކަށް އަގުނެގުން ދެ ގިންތިއަކަށް ވަނީ ބަހާލާފައި
 
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުންދޭ ބަހުގެ ޚިދުމަތަކީ 24 ގަޑިއިރުގެ ޚިދުމަތެއް

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށާއި ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ސްކޫލްތަކުގެ މުވައްޒަފުން އަދި ކައުންސިލްގެ ބަސް ޕްރައިވެޓް ހަޔަރގެ ގޮތުގައި ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ޚިދުމަތް 01 ޖޫން އިން ފެށިގެން ދިނުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ހުޅުމާލޭއާއި މާލޭގައި ސިޓީ ކައުންސިލުން ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާގުޅޭ އުސޫލެއް އެކުލަވާލާފައެވެ.

މާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުންދޭ ބަހުގެ ޚިދުމަތަކީ 24 ގަޑިއިރުގެ ޚިދުމަތެކެވެ. އެގޮތުން ހަމަޖެހިފައިވާ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް 24 ގަޑިއިރު ދަތުރު ކުރާނެއެވެ. އަދި ޝެޑިއުލްގެ ބޭރުން އިތުރަށް ހަމަޖައްސާ ދަތުރުތަކަކީ ވެސް 24 ގަޑިއިރުގެ ޚިދުމަތެކެވެ. އުސޫލުގައިވާގޮތުން ކޮންމެ ގަޑިއެއްގައި ދަތުރަކަށް އެދުނު ކަމުގައި ވިޔަސް އެ ޚިދުމަތް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގައި ތަޢާރަފްކުރާ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދެ ގިންތިއަކަށް ބަހާލެވޭނެއެވެ. އެއީ ފަސިންޖަރުން ދަތުރުކުރާ ބަސްތަކާއި ޚާއްޞަ ދަތުރުތައް ކުރާ ބަސްތަކެވެ. ބަހުގެ ޚިދުމަތަށް ދަތުރުތަކަށް އަގުނެގުން ދެ ގިންތިއަކަށް ބަހާލެވޭނެއެވެ. އެއީ އޮފީސްތަކުން އެދިގެންކުރާ ދަތުރުތަކަށް ނަގާ ފައިސާއާއި ހުސް ޖާގަ އޮވެގެން ޢާއްމުންގެ ފަރާތުން އަރާ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން ނަގާ އަގެވެ.

ބަހުގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރާ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން އަތުން ފީނެގުމެއް ނޯންނާނެއެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބަހުގައި ދަތުރުކުރެވޭނީ ބަސްކާޑު ހިފައިގެންނެވެ.

ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން އެހެން އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފުން ބަހުގައި ގެންދަން ބޭނުންނަމަ ކޮންމެ ދަތުރެއްގެ ކޮޅަކަށް އެ އޮފީހަކުން ދައްކަންޖެހޭ އަދަދަށް އުސޫލުގައިވާ ފަދައިން ފައިސާ ދެއްކުމުން ދަތުރު ކުރެވޭނެއެވެ.

މި އުޞޫލުގެ ދަށުން އެއްވެސް އަގަކާނުލާ ހިލޭ ސާބަހަށް ބަހުގައި ދަތުރު ކުރެވޭނެ ފަރާތްތަކަކީ:

1- އުމުރުން 65 އަހަރުން ފެށިގެން ދޮށީ އުމުރުގެ ބޭފުޅުން.

2- އެންސްޕާގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތައް.

3- އުމުރުން 6 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދީންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް