ކ. މާލެ
|
31 މެއި 2023 | ބުދަ 21:52
މަތީއަރުތަވެރިންގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
މަތީއަރުތަވެރިންގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
މަތީ އަރުތަވެރިންގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާ
ނެޝަނަލް އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން 665 ޒުވާނުންނަށް ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދެވިފައިވޭ: ރައީސް ޞާލިހު
 
މުޅި ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާތައް ދަނީ އިތުރުވަމުން
 
ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް އިތުރު 8 ކުންފުންޏަކާއެކު އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއި ކުރުމަށް ދަނީ ތައްޔާރުވަމުން
 
މިހާތަނަށް 15 ކުންފުންޏަކުން، ތަފާތު ދާއިރާތަކުން 1370 ޖާގަ ހަމަޖެހިފައިވޭ

ހުނަރުވެރި މަސައްކަތްތަކަށް ޒުވާނުން އަހުލުވެރިކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ނެޝަނަލް އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން 665 ޒުވާނުންނަށް ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަތީ އަރުތަވެރިންގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކުފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވީ ހުނަރުވެރި މަސައްކަތްތަކަށް ޒުވާނުން އަހުލުވެރިކުރުމަށް ނެޝަނަލް އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއް ސަރުކާރުން ހިންގަމުންދާ ކަމަށާއި، އެއީ ތަފާތު ހުނަރުތަކުގެ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މަސައްކަތްތައް ދަސްކޮށް، ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ ހޯދައިދިނުމަށް ގައުމީ ފެންވަރުގައި ހިންގާ ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement

ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް 15 ކުންފުންޏަކުން، ތަފާތު ދާއިރާތަކުން 1370 ޖާގަ ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި، ނޭޝަނަލް އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމުގެ ފުރުސަތު ޖުމްލަ 665 ޒުވާނަކަށް މިހާތަނަށް ފަހިކޮށްދެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް އިތުރު 8 ކުންފުންޏަކާއެކު އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއި ކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ތަމްރީނުތައް ހިންގާނެ މައިގަނޑު ދާއިރާތަކަކީ، ފަތުރުވެރިކަން، ދަތުރުފަތުރު، އިމާރާތްކުރުން، މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން އަދި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާ. މި ދާއިރާތަކުން ޒުވާނުން ތަމްރީންކުރުމަށް، މިހާތަނަށް 15 ކުންފުންޏަކުން، ތަފާތު ދާއިރާތަކުން 1370 ޖާގަ މިހާރު އޮތީ ހަމަޖެހިފައި. ނޭޝަނަލް އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމުގެ ފުރުޞަތު ޖުމްލަ 665 ޒުވާނަކަށް މިހާތަނަށް ފަހިކޮށްދެވިއްޖެ. އަދި އެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް އިތުރު 8 ކުންފުންޏަކާއެކު އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއި ކުރުމަށް މިއަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުން. ދަރިންނަށް ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން ދޭ އިރު، އެ ދަރިން އަދާކުރާނެ ވަޒީފާތައް އުފެއްދުމަކީ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުން އަންނަ ކަމެއް. ތި ކުދިން މަތީ ތަޢުލީމް ޙާޞިލުކުރުމަށް ތައްޔާރުވާއިރު، ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ތަރައްޤީގެ އެތައް މަޝްރޫއެއް މިހާރުވެސް ހިނގަމުން އަދި ނިމެމުން އެބަދޭ.
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު

ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވީ އެއާޕޯޓެއް އެޅިޔަސް އެއީ ކުދިންނަށް ހުރި ވަޒީފާ ކަމަށާއި، ސިއްހީ މަރުކަޒެއްގެ ފެންވަރު މަތިކުރިޔަސް އެއީ އުފެދޭ އިތުރު ވަޒީފާ ކަމަށެވެ. ޓާޝަރީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކުރާ ފަސް ހޮސްޕިޓަލަކީވެސް، ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނާއި ލެބް ޓެކްނީޝަނުންނަށްޓަކައި ރަށްރަށުގައި އުފެދޭ ވަޒީފާތައް ކަމަށާއި، ފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމުކުރިޔަސް، އެއީ ވެސް ހަމަ ކުދިންނަށްޓަކައި އުފެދޭ ވަޒީފާތައް ކަމަށް ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވީ ފަތުރުވެރިކަން މުޅި ރާއްޖެއަށް ފުޅާވެ، އިތުރު ރިސޯޓްތަކާއި ގެސްޓް ހައުސްތައް ހުޅުވެމުންދާ ކަމަށާއި، އެއީ ވެސް ޒުވާނުންނަށް އުފެދޭ އިތުރު ވަޒީފާތައް ކަމަށެވެ. އައިސް ޕްލާންޓްތަކާއި މަސްކިރާ ބޯޓުތައް އިތުރުވާ ކަމަށާއި، އެއީ ވެސް ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރެއިން އުފެދޭ ވަޒީފާ ކަމަށް ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މި ވަޒީފާތަކަށް ދިވެހި ޒުވާނުން އުފައްދަންޖެހޭނީ ތައުލީމާއި ތަމްރީން ދީގެން ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ މުޙާވަރާއެއްގައި އޮވޭ؛ މީހުން މީހުންނަށް ވާނީ މީހުން މީހުންނަށް ހެދީމައޭ. އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް މިކުރަނީ، އެފަދަ މީހުންތަކެއް އުފައްދަން. ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއާ މެދު އަޅުގަނޑުގެ އޮތް ދުރު ރާސްތާގެ ތަޞައްވުރަކީ، ޒަމާނީ ތަޢުލީމުން ރޯފިލާފައި ތިބި، ހުނަރުވެރި އަދި މަސައްކަތްތެރި ހީވާގި ޖީލެއް ބިނާކުރުން. އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް ތައްޔާރަށް މި ތިބީ، ތަފާތު ފަންނުތަކުން ކުދިން ތަމްރީންކޮށް ރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރަން. ތި ކުދިންނަށް އަޅުގަނޑު މި ގޮވައިލަނީ، މިފަދަ ފުރުޞަތުތަކުގެ ބޭނުންހިފައިގެން، ޤައުމަށާއި ތިކުދިންގެ ޢާއިލާއަށް ބޭނުންތެރި މީހަކަށް ވެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރާށޭ.
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު

ރައީސް ޞާލިހު ވަނީ ބެލެނިވެރިންނަށް ވެސް ޚާއްސަ އިލްތިމާއްސެއް ކުރައްވާފައެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ލޯބިވާ ދަރިންގެ ކިބައިގައި ހުރި ހުނަރާއި ގާބިލުކަން އިތުރަށް ތަރައްގީ ކުރުމުގައި އެކުދިންނަށް ރަނގަޅު މަގު ދައްކައި ފުރުސަތު ދިނުމަށާއި، އެ ކުދިން ޝައުގުވެރިވާ ދާއިރާތަކުން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ހިތްވަރުދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެމަނިކުފާނު އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވީ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ގައުމު ތަރައްގީ ކުރުމަށް ދިވެހި ޒުވާނުންގެ އެހީތެރިކަމާއި ބައިވެރިވުމަށް ދިވެހި ގައުމު މިއަދު އޮތީ އެދިއެދި ކަމަށާއި، ކުރިމަގުގެ ޖީލުތަކަށް ގައުމު ގެންގޮސްދޭން މިއަދު ތިބީ ޒުވާނުން ކަމަށެވެ. ތަހުޒީބީ އަދި ތަރައްގީ ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި، ކުރިމަގުގެ ޖީލުތަކާ ހަމައަށް ރާއްޖެ ގެންގޮސްދިނުމަކީ ޒުވާނުންގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ ގައުމީ ވާޖިބެއް ކަމަށް ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މަތީ ތައުލީމުގެ މަރުހަލާއަށް ދަރިވަރުން ފަށާ ދަތުރަކީ، އެ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް އަޅާ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު ކަމަށާއި، އެ ފިޔަވަޅުމަތީގައި ސާބިތުވެ ތިބެންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ފުރަތަމަ ބުރުގެ ކެންޕޭނުގައިވެސް ރައީސް ސާލިހު 170އަށްވުރެ ގިނަ ރަށަށް ވަޑައިގެންނެވި، ޑރ. މުއިއްޒުއަށް އަރާ ހަމަނުކުރެއްވޭނެ: މާރިޔާ
3 ރަށެއްގެ ސްކޫލް އިމާރާތާއި، 1 ރަށުގެ މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލް ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބަޔަކު ހޯދަނީ
އެލަވަންސް ބޮޑުކުރުމާއެކު ރަށުން ބޭރުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޕްރިންސިޕަލަކަށް 45000 ރުފިޔާގެ މުސާރައެއް
ޑރ. މުއިއްޒު ރަނގަޅަށް ކުރައްވާ އެއްކަމެއް އެބައޮތް، އެއީ ރައީސް ސާލިހުގެ ވައުދުފުޅުތައް ކޮޕީ ކުރެއްވުން: އިއާދު
މާޒީން ފެންނަން އޮތީ އަނިޔާވެރިކަމުގެ އިންތިހާ ދުވަސްވަރެއް، އެދުވަސްތައް ނުގެނައުމަށް ރައީސް ސާލިހަށް ވޯޓު ދެއްވާ: ޝެއިހް އިލްޔާސް
އަމިއްލަ ރަށް ނޫން ރަށްރަށުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޕްރިންސިޕަލުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް 7000 ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކުރަން ރައީސް ނިންމަވައިފި
ކަރަންޓު ކިތަންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރި ނަމަވެސް ކަރަންޓު ފީގެ ރޭޓު މަތި ނުކުރަން ރައީސް ނިންމަވައިިފި
އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ދޭ އިނާޔަތް 7000 ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކޮށްދިނުމަށް ރައީސް ނިންމަވައިފި