ކ. މާލެ
|
31 މެއި 2023 | ބުދަ 21:04
ޔޫކްރެއިންގެ ހަނގުރާމަމަތީ މަނަވަރުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަހު މަނަވަރު ހަލާކުކޮށްލާފައިވާކަމަށް ރަޝިއާއިން ބުނޭ
ޔޫކްރެއިންގެ ހަނގުރާމަމަތީ މަނަވަރުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަހު މަނަވަރު ހަލާކުކޮށްލާފައިވާކަމަށް ރަޝިއާއިން ބުނޭ
ރޮއިޓާސް
ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ޔޫކްރެއިންގެ އެންމެ ފަހު ހަނގުރާމަމަތީ މަނަވަރު ހަލާކުކޮށްލައިފިން: ރަޝިއާ
 
ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިން އަސްކަރިއްޔާގެ މަނަވަރު ހަލާކުކޮށްލާފައިވަނީ މިސައިލް ހަމަލާތަކެއްގައި ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނޭ
 
ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ޔޫކްރެއިން އަސްކަރިއްޔާގެ އެންމެ ފަހު މަނަވަރު، އޮޑެސާ ބަނދަރުގައި އޮއްވައި ހަލާކުކޮށްލާފައިވާމަށް ރަޝިއާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ބުނޭ
 
ރަޝިއާއިން އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ފަސް އެއަރކްރާފްޓަށް ހަމަލާދީ ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް ހަލާކުކޮށްލާފައިކަމަށް ޔޫކްރެއިނުން ބުނޭ

ޔޫކްރެއިންގެ ހަނގުރާމަމަތީ މަނަވަރުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަހު މަނަވަރު ހަލާކުކޮށްލާފައިވާކަމަށް ރަޝިއާއިން ބުނެފިއެވެ.

ރަޝިއާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން މިހެން ބުނެފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ. އެމިނިސްޓްރީން ވަނީ މީގެ ދެ ދުވަސްކުރިން ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ޔޫކްރެއިން އަސްކަރިއްޔާގެ އެންމެ ފަހު މަނަވަރު، އޮޑެސާ ބަނދަރުގައި އޮއްވައި ހަލާކުކޮށްލާފައިވާމަށް ބުނެފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ޔޫކްރެއިނުން ވަނީ ބަހެއް ބުނަން ދެކޮޅު ހަދާފައެވެ. އަދި ޔޫކްރެއިން އަސްކަރިއްޔާއަށް ހަނގުރާމާގައި ލިބޭ ގެއްލުންތަކުގެ ވާހަކަ ހިއްސާނުކުރާނެ ކަމަށް އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ތަރުޖަމާނަކު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ނަމަވެސް ޔޫކްރެއިން އަސްކަރިއްޔާގެ އޮފިޝަލަކު ވަނީ، ހޯމަ ދުވަހު ރަޝިއާއިން އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ފަސް އެއަރކްރާފްޓަށް ހަމަލާދީ ބޭނުންނުކުރެވޭވަރަށް ހަލާކުކޮށްލާފައިކަމަށް މައުލޫމާތު ދީފައެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ރަޝިއާއިން ވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ އަސްކަރީ ގިނަ ފެސިލިޓީތަކަކަށާއި އޮޑެސާއަށް އަމާޒުކޮށް ވަރުގަދަ ވައިގެ ހަމަލާތަކެއް ދީފައެވެ.

ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިން އަސްކަރިއްޔާގެ މަނަވަރު ހަލާކުކޮށްލާފައިވަނީ މިސައިލް ހަމަލާތަކެއްގައި ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
13%
0%
0%
13%
75%
ކޮމެންޓް