ކ. މާލެ
|
31 މެއި 2023 | ބުދަ 11:25
ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 އިން ކަރަންޓުގެ ކޭބަލްތަކެއް
ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 އިން ކަރަންޓުގެ ކޭބަލްތަކެއް
ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ކަރަންޓު ކެނޑުން
ހުޅުމާލެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހިން ކަރަންޓު ކެނޑުނީ ކޭބަލަކަށް ލިބުނު ގެއްލުމަކާއި ގުޅިގެން: ސްޓެލްކޯ
 
ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 އިން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑުނު

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ކަރަންޓު ކެނޑުނީ ކޭބަލަކަށް ލިބުނު ގެއްލުމަކާއި ގުޅިގެންކަމަށް ސްޓެލްކޯ އިން ބުނެފިއެވެ.

ސްޓެލްކޯ އިން ބުނީ ބުދަ ދުވަހު ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ނަމަވެސް 9-16 ވަނަ ޓަވަރަށް މިހާރު ޚިދުމަތް ދެވިފައިވާކަމަށާއި އަދި 1-8 ވަނަ ޓަވަރަށް ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ދިނުމުގައި 2 ގަޑިއެއްހާއިރުވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ބުނެއެވެ.

މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

އަދި އެ މައްސަލަ ދިމާވި ސަބަބު ދެނެގަންނަން ކުރި މަސައްކަތުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް މެދުކެނޑިފައިވަނީ ވިނަރެސް ފްލެޓްތަކާއި ދިމާލުން ކޮނުމުގެތެރޭ ޑިސްޓްރުބިއުޝަން މަައި ކޭބަލަކަށް ލިބުނު ގެއްލުމަކާއި ގުޅިގެންކަން އެނގިފައިވާ ކަަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފައިވެއެވެ.

މައްސަލަ ދިމާވި ކޭބަލް ވަނީ ދެނެގަނެވިފައި

ސްޓެލްކޯ އިން ބުނީ ކޭބަލް ރަނގަޅު ކުރާނެ ގޮތްތައް ބަލަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އަދި ކަރަންޓު ކެނޑުނު ވަގުތު ހިޔާ ސަރަހައްދުގެ ބެކްއަޕް ޖަނަރޭޓަރު ބޭނުންކޮށްގެން ކޮންމެ ޓަވަރަކުން އެއް ލިފްޓު މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅުވައި ހިޔާ ޓަވަރުތަކުން ކަރަންޓް ކަނޑާކަމަށް ބުނެ ފަތުރަނީ ދޮގު ޚަބަރެއް: ސްޓެލްކޯ
އުންމީދަކީ އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ކަރަންޓުގެ ފްލެޓް ރޭޓެއް ކަނޑައެޅުން - ޝަރީފް
ކަރަންޓް ފުލެޓް ރޭޓަކަށް ހެއްދެވޭނީ ރައްޔިތުންނާއި ދޭތެރޭގައި އިހްލާސްތެރިކަމާ އޯގާތެރިކަމާއެކު ވިސްނަވާ ބޭފުޅަކަށް - ޝަރީފް
މުވައްޒަފުން ބަދުނާމުކޮށް، ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅުވައިގެން ދޮގު ވާހަކަ ފެތުރުމަކީ ބަލައިގަންނަ ކަމެއް ނޫން: ސްޓެލްކޯ
ސްޓެލްކޯގެ ކަރަންޓު ފޮއްޓެއްގައި ރޯކޮށްލި މައްސަލަ: ދައުވާލިބޭ މީހުން ބޭނުންވަނީ އިއުތިރާފު އެއްބަސްވުމެއް ހަދަން
ބައެއް ފަރާތްތަކުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވަނީ "ހިޔަންޏަށް މުޑި" ނަގާހެން - ޝަރީފް
ރަސްދޫގައި 100 ޓަނުގެ ފެން އުފެއްދޭ އާރު.އޯ ޕްލާންޓެއް ބަހައްޓައިފި
ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތަށް ބޭނުންވާ ޓްރާންސްފޯމަރުތައް ބަހައްޓަން ބިމުގެ ޖާގަ އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމައިފި