ކ. މާލެ
|
31 މެއި 2023 | ބުދަ 10:55
ކްރިމިނަލް ކޯޓް
ކްރިމިނަލް ކޯޓް
ގޫގުލް
މަރުގެ މައްސަލަތައް
މާމިގިލީގައި ކުޑަ ކުއްޖަކު މަރާލި މައްސަލަ: އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުނުވާނަމަ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު
 
ޗިޓް ރައްދު ކުރުމުންވެސް ތަކުރާރުކޮށް ހާޒިރު ނުވެ އެބަހުރި
 
ދައުވާލިބޭ އެކަކު ހާޒިރު ނުވެގެން އަބަދުވެސް މައްސަލަ ލަސްވާކަމަށް ގާޒީ ވިދާޅުވި

މާމިގިލީގައި ކުޑަ ކުއްޖަކު ވިހެއުމަށްފަހު މަރާލި މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް ބުދަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން 3 މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކުއްޖާގެ މަންމައާއި އެކަމުގައި ބައިވެރިވިކަމުގެ ތުހުމަތު ދައުލަތުން ކުރާ އިތުރު 2 މީހަކު ހިމެނެއެވެ.

މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަވަނީ ގާޒީ މުޙައްމަދު މިސްބާޙުއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު އޮތީ މި މައްސަލައިގައި އެނގިހުރެ މީހަކު މެރުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ތ މަޑިފުށީ ސޯސަންވިލާ މުހައްމަދު އިމްތިޔާޒުގެ މައްސަލައާ ގުޅޭ އަޑުއެހުމެކެވެ.

މިއީ 3 މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރާ މައްސަލައަކަށްވާއިރު، ދައުވާލިބޭ އެކަކު ހާޒިރު ނުވެގެން އަބަދުވެސް މައްސަލަ ލަސްވާކަމަށް ގާޒީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ގާޒީ ވިދާޅުވީ، ޗިޓް ރައްދު ކުރުމުންވެސް ތަކުރާރުކޮށް އޭނާ ހާޒިރު ނުވެ އެބަހުރި ކަމަށާއި، އޭނާ ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ހާޒިރު ކުުރުމަށްވެސް މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ގާޒީ ވިދާޅުވީ، އޭނާ ހާޒިރު ނުވެގެން ކުރިއަށް އޮތް އެއްވެސް އަޑުއެހުމެއް ކެންސަލް ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދު ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. މި މައްސަލައިގައި ދެން ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށްވެސް އެކަން އަންގާފައިވާނެކަމަށް ގާޒީ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއީ 2017  ވަނަ އަހަރު މާމިގިލީގައި ކުޑަ ކުއްޖަކު ވިހެއުމަށްފަހު މަރާލާފައިވާ އޮއްވައި ފެނުނު މައްސަލައެކެވެ. މި މައްސަލައިގެ އިމްތިޔާޒުގެ އިތުރުން އިތުރު 2 މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
50%
25%
25%
ކޮމެންޓް