ކ. މާލެ
|
31 މެއި 2023 | ބުދަ 11:08
މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނަޝީދާއި، ބަންޑާރަ ނާއިބު ރިފްޢަތު
މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނަޝީދާއި، ބަންޑާރަ ނާއިބު ރިފްޢަތު
ބަންޑާރަ ނާއިބުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ
ރިފްއަތުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމާމެދު ލަފައެއް ބޭނުންވޭ، އެދެނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމުން: ނަޝީދު
 
ޕީޕިއެމް، ޕީއެންސީ އަދި އެމްއެންޕީން ބުނާގޮތުން ކިތާބީ ހެތްކާއި އެކުގައި ބަންޑާރަ ނައިބު ޖަވާބުދާރީވެވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭ
 
ރިފްޢަތު ނިންމެވީ ލިޔުމުން ޖާވާބު ދެއްވުމަށް
 
އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ މި ހިނގާ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި 13 މެންބަރުންގެ ސޮޔާއެކު

ބަންޑާރަ ނާއިބު އިބްރާޙީމް ރިފްޢަތުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމާމެދު އިސްތިރާކީ ލަފައެއް ބޭނުންވާ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރިފްޢަތުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަަލައިގައި މަޖިލީހުގެ ޢާއްމު ކޮމިޓީން ނިންމާފައި ވަނީ ވަޒީރު ޖަވާބުދާރީވެވަޑައިގަތުމަށް ބަހުސްގެ ވަގުތުގެ ކުރިން 10 މިނެޓް، ބަހުސްގެ މެދުތެރެއިން 10 މިނެޓް އަދި ބަހުސްއަށް ފަހު ދިހަ މިނެޓް ދިނުމަށެވެ. ނަމަވެސް ރިފްޢަތު ނިންމެވީ ލިޔުމުން މަޖިލީހަށް ޖަވާބުދާރީވެވަޑައިގަންނަވާށެވެ. އެއީ އިދާރީ މައްސަލަ އެއް ދިމާވެދާނެ ކަމެއް ކަމަށް މި މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވަން ފުރުސަތު ދެއްވަމުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން ލަތީފް ވެސް ވަނީ މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ މަޖިލީހަށް ރިފްޢަތު ހާޒިރުވެވަޑައިނުގަންނަވާނަމަ، ނުވަތަ ލިޔުމުން ޖަވާބުދާރީވެވަޑައިގަންނަވާނަމަ އަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް އާއްމު ކޮމިޓީން ނިންމައިގެން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ނަމަވެސް މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް އާއްމު ކޮމިޓީގައި ކުރިން މަސައްކަތް ކުރެއްވި މެންބަރެއް ކަމަށްވާ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން (ބިގޭ) ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އެއާއެކު މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ މެދު ޚިޔާލުތަފާތުވެ މަޖިލިސް ވަނީ މެދުކަނޑާލާފައެވެ. އެއީ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރާއި މައިނޯރިޓީ ލީޑަރާ އެކު މި މައްސަލަައިގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައެވެ. އެ މަޝްވަރާ އަށް ފަހު އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު އެދިވަޑައިގަންނަވަނީ އެ މައްސަލައިގައި އަމަލުކުރަންވީ ގޮތަކާ މެދު ސުޕްރީމްކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމުން ކަަމަށެވެ. މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ނޫން ޕާޓީތަކުން ބަންޑާރަ ނާއިބު މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރާ ކަމަށާއި، ޢާއްމު ކޮމިޓީން ވަޒީރަށް މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ޖަވާބުދާރީވެވަޑައިގަތުމަށް ފުރުސަތު ދިނީ އެ ނޫން ގޮތަކަށް ޤާނޫނު އަސާސީން ފުރުސަތު ނުދޭތީ ކަމަށް ވެސް ނަޝީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޤާނޫނު އަަސާސީ އަށް އަަމަލުކުރަން ފެށި ފަހުން މިހާތަނަށް ވަޒީރުންނާއި ނާއިބު ރައީސުންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ހުށަހެޅުމުން އަމަލުކުރައްވާފައިވާ ގޮތަށް ނަޝީދު އަލިއަޅުއްވާލެއްވިއެވެ. އެގޮތަށް ބަލާ އިރު ލިޔުމުން ޖަވާބުދާރީވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅެއް ނެތް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ޕީޕީއެމް، ޕީއެންސީ އަދި އެމްއެންޕީން ބުނާގޮތުން ކިތާބީ ހެތްކާއި އެކުގައި ބަންޑާރަ ނާއިބު ޖަވާބުދާރީވެވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭ ކަަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ބާވަތުގެ ކަންކަމުގައި އަޅުގަނޑު ޖެހޭނީ އިސްތިރާކީ ލަފާއެއް ހޯދަން. ޤާނޫނު އަސާސީ މާނަކުރެވުނު އިރު ނޫނީ އެކުލަވާލެވުނުއިރު އޮތްގޮތާއި، މި ބާވަތުގެ ވާހަކަތައް އަޅުގަނޑު އެދޭގޮތަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމެވުން. އަޅުގަނޑު މި ގޮނޑީގާ އިނދެ ޤާނޫނު އަސާސީ އާއި ޚިލާފަށް ވަޒީރު ބޭފުޅަކު ވަކިކުރުމުގެ އިޖުރާއަތުތައް ހިންގުން އެއީ އަޅުގަނޑަށް ކުރެވެން އޮތް ކަމެއް ނޫން
މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނަޝީދު

ބަންޑާރަ ނާއިބު އިބްރާހީމް ރިފްޢަތުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ފާސްކުރުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މަައްސަލަ ފެއިލްކޮށްލަން އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕުން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

13 މެންބަރުންގެ ސޮޔާއެކު ރިފްޢަތުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ މި ހިނގާ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި 13 މެމްބަރުންގެ ސޮޔާއި އެކުގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް