ކ. މާލެ
|
30 މެއި 2023 | އަންގާރަ 17:35
ޖެމްސް ވަރކްސްޕޭސް ތަޖުރިބާކުރަން ފެށުން އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވުން
ޖެމްސް ވަރކްސްޕޭސް ތަޖުރިބާކުރަން ފެށުން އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވުން
ރައީސް އޮފީސް
ޖެމްސް ވަރކްސްޕޭސް
ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގައި ޖެމްސް ވަރކްސްޕޭސް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި
 
މި ނިޒާމު ރޯލްއައުޓްކުރާނީ 3 މަރުހަލާއަކަށް ބަހާލައިގެން
 
މިއީ ސަރުކާރުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ހަލުވިކުރުމުގެ މަޤުސަދުގައި ތައާރަފުކުރެވޭ ނިޒާމެއް
 
ޖެމްސް ރަސްމީކޮށް ލޯންޗުކުރާނީ އަންނަ އޮގަސްޓު މަހު

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގައި "ޖެމްސް ވަރކްސްޕޭސް" ބޭނުންކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ (އެންސީއައިޓީ)ގައި އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ހަފުލާއެއްގައި ޖެމްސް ވަރކްސްޕޭސް ތަޖުރިބާކުރަން ފެށުން އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމުހުރިއްޔާގެ ނައިބް، ފައިސަލް ނަސީމްއެވެ.

ޖެމްސް ވަރކްސްޕޭސްއަކީ ސަރުކާރުގެ ލިޔެކިއުންތައް ޑިޖިޓަލްކޮށް ބަދަލުކުރުމަށް 2010 ގައި ބޭނުންކުރަން ފެށި "ގަވަރންމަންޓް އީ-ލެޓަރ މެނެޖްމަންޓް ސިސްޓަމް" ގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރަމުންދާ އައު ނިޒާމެކެވެ.

Advertisement

އަލަށް ތަޖުރިބާކުރަންފަށާ ޖެމްސް ވަރކްސްޕޭސްއަކީ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ސަރުކާރުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ހަލުވިކުރުމުގެ މަޤުސަދުގައި ތައާރަފުކުރެވޭ ނިޒާމެކެވެ. މި ނިޒާމުގައި ޑިޖިޓަލްކޮށް މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ފަހިކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދީފައިވެއެވެ. މިގޮތުން އިތުރު ސޮފްޓްވެއަރ އެއް ބޭނުންނުކޮށް ޖެމްސް ވަރކްސްޕޭސް ގެ ތެރެއިން ޓެމްޕްލޭޓްތަކެއް އިޚްތިޔާރުކޮށްގެން ލިޔެކިޔުންތަކުގެ  ދެލިކޮޕީ ތައްޔާރުކުރުމާއި، ދެލިކޮޕީއަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙްތައް ގެނައުމާއި، ލިޔުންތަކުގައި އިލެކްޓްރޯނިކް ސޮއިކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ކަރުދާސް ބޭނުންކުރަންޖެހޭ މިންވަރާއި ޕްރިންޓްކުރުމާއި ސްކޭންކޮށް އެޓޭޗްކުރުން ވަރަށް ބޮޑުތަނުން މަދުވެގެންދާނެއެވެ. އަދި މައްސަލަތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަންވީ ގޮތުގެ އިރުޝާދު "ޖެމްސް ވަރކްސްޕޭސް"ގެ ތެރެއިން މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުމާއި، އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކާއި، މި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުންނާއި، ކުރަމުންދާ މިންވަރު އެނގެން އޮތުމުން މަސައްކަތް ފަސޭހަވެ ހަލުވިވެގެންދާނެއެވެ. މިގޮތަށް އިދާރީ ހިންގުން ޓްރާންސްފޯމް ކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ރަސްމީ ލިޔެކިއުންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ކޭސް އަދި ޓާސްކް މެނޭޖްމަންޓުގެ ނިޒާމާއި ސީމްލެސްކޮށް ގުޅާލައި އަދި ކައިރި މުސްތަޤްބަލުގައި މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ، ޗުއްޓީ، މުސާރަދިނުން ފަދަ ކަންކަން މި ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް ގެނެވޭނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން މިނިޒާމަކީ ހައިބްރިޑްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭނެ ނިޒާމެކެވެ.

މި ނިޒާމު ރޯލްއައުޓް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މަރުހަލާތަކަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ.

  • މަރުހަލާ 1: ރައްޔިތުން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅާ ކަންކަމަށް ޖެމްސް މެދުވެރިކޮށް ޖަވާބުދޭން ފެށުން
  • މަރުހަލާ 2: ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ މެދުގައި ބަދަލުކުރެވޭ ލިޔެކިއުންތައް ޖެމްސް މެދުވެރިކޮށް ބަދަލުކުރަން ފެށުން
  • މަރުހަލާ 3: ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކާއި ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި އެކު ކުރާ މުއާސަލާތުތައް ޖެމްސް މެދުވެރިކޮށް ކުރަން ފެށުން

މިނިޒާމް ތަޖުރިބާކުރުން މިއަދު ފަށާފައިވަނީ ރައީސް އޮފީހާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔާރ އެޑިއުކޭޝަން އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ ބައިވެރިވުމާއި އެކުގައެވެ. އަދި ފިޔަވަހި 1 ގައި ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ އިދާރާއެއް މި ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް މައިގްރޭޓްކޮށް މި ނިޒާމް ބޭނުންކުރަން ފެށުމަށް ވަނީ ރާވާފައެވެ.

ޖެމްސް ވަރކްސްޕޭސް ރަސްމީކޮށް ލޯންޗުކުރުމަށް ރާވާފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް މި ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް މައިގްރޭޓްކޮށް ނިންމައި މިއަންނަ އޯގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް