ކ. މާލެ
|
29 މެއި 2023 | ހޯމަ 19:04
އިންޑިޔާގެ ކަރުނާޓަކާގެ ކެބިނެޓު
އިންޑިޔާގެ ކަރުނާޓަކާގެ ކެބިނެޓު
ވަޔަން
ކަރުނާޓަކާގެ ކެބިނެޓު
ކަރުނާޓަކާގެ ކެބިނެޓުގައި ކުށުގެ މައްސަލަތައް ހުރި ހުސް މިލިއަނަރުން
 
ކެބިނެޓްގެ 97 އިންސައްތައަކީ މިލިއަނަރުން

ދެކުނު އިންޑިޔާގެ ސްޓޭޓް އެއް ކަމަށްވާ ކަރުނާޓަކާގައި އަލަށް އެކުލަވާލެވުނު ކެބިނެޓްގެ 97 އިންސައްތައަކީ މިލިއަނަރުންކަން، އަލަށް ނެރުނު ރިޕޯޓަކުން ހާމަވެއްޖެއެވެ. އަދި ހަމައެއާއެކު 75 އިންސައްތަ މިނިސްޓަރުންނާބެހޭ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ދަނީ ބަލަމުން ކަމަށް ރިޕޯޓް ބުނެއެވެ.

ކަރްނާޓަކާގައި ދާދި ފަހުން ބޭއްވި އިންތިޚާބް ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތަކުން  ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ އިދިކޮޅު ކޮންގްރެސް ޕާޓީއެވެ.

އައު ކެބިނެޓަށް އައްޔަންކުރެވުނު 34 މިނިސްޓަރުންގެ ތެރެއިން 24 މެމްބަރެއްގެ ކްރިމިނަލް މައްސަލަތައް ކުރިޔަށް އެބަދެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން 7 މެމްބަރުންނާ ބެހޭގޮތުން ކުރިޔަށްދަނީ ސީރިއަސް މައްސަލަތައް ކަމަށްވެއެވެ. އެހެން މެމްބަރުން ޝާމިލުވާ ޖަރީމާތަކުގެ ތެރޭގައި؛ ހަޅުތާލުތަކުގައި ބައިވެރިވުން، އާންމު ތަންތަނުގައި ތޫނު ހަތިޔާރު ގެންގުޅުން، މީހުންނަށް ބިރުދެއްކުން، ހެކީގެ ގޮތުގައި ބަލާ ޑޮކިއުމަންޓާއި އިލެކްޓްރޯނިކް ރިކޯޑްތައް ނައްތާލުން، އަދި އެހެން މީހުންގެ ފުރާނަޔާއި މުދަލަށް ގެއްލުންވާފަދަ ހަރަކާތްތައް ހިންގުން ހިމެނެއެވެ.

މިނިސްޓަރުން އަމިއްލައަށް ދީފައިވާ އެސެޓްތަކުގެ ލިސްޓަށް ބަލާއިރު، 97 އިންސައްތަޔަކީ މިލިއަނަރުންނެވެ. 32 މިނިސްޓަރުންގެ އެސެޓްގެ އެވްރެޖަކީ 1.19 ބިލިއަން ރުޕީސްއެވެ. ނުވަތަ 14.4 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ. މިނިސްޓަރުން ޑިކްލެއަރކޮށްފައިވާ އެސެޓަށް ބަލާއިރު؛ އެންމެ މުއްސަދިކަމަށް ދައްކަނީ ޑެޕިއުޓީ ޗީފް މިނިސްޓަރު، ޝިވާ ކުމާރެވެ. އޭނާގެ އެސެޓްގެ ޖުމްލައަކީ 14.13 ބިލިއަން ރުޕީސް ނުވަތަ 171 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރެވެ.

އެންމެ ކުޑަ އެސެޓެއް ޑިކްލެއަރ ކޮށްފައިވަނީ ރާމައްޕާ ބަލައްޕާ ކިޔާ މިނިސްޓަރެކެވެ. އެއީ 5.8 މިލިއަން ރުޕީސް ނުވަތަ 70،880 ޔޫއެސްޑޮލަރެވެ.

މިނިސްޓަރުންގެ ތައުލީމީ ފެންވަރަށްވެސް ރިޕޯޓްގައި ބަލައިލާފައި ވެއެވެ. މިގޮތުން 6 މިނިސްޓަރުންގެ އަންޑަރ ގްރެޖުއޭޓް ޑިގްރީއެއް ނެތްއިރު އެމީހުންގެ ތައުލީމީ ފެންވަރުކަމަށް ޖަހާފައިވަނީ ގްރޭޑް އަށަކާ ބާރަޔާ ދެމެދެވެ.

24 މިނިސްޓަރުންގެ ގްރެޖުއޭޓް ޑިގްރީ ނުވަތަ އެއަށްވުރެމަތީ ފާހެއް އޮތްކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ. ދެމިނިސްޓަރުންނަކީ ޑިޕްލޮމާ ހޯލްޑަރުންނެވެ.

ތަފާތު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ އެހެން ކަމެއްވެސް ކަރްނާޓަކާގެ ކެބިނެޓުން ފާހަގަވެއެވެ. އެކެބިނެޓްގައި ހިމެނެނީ އެންމެ އަންހެން މިނިސްޓަރެކެވެ. އެއީ ބެލްގައުމް ކޮންސްޓިޓުއެންސީ އަށް ނިސްބަތްވާ ލަކްޝްމީ ހެބަލްކަރެވެ. އޭނާވެސް ވަނީ 130 މިލިއަން ރުޕީސްގެ އަގުހުރި އެސެޓް، އަދި 50 މިލިއަން ރުޕީސްގެ ލަޔަބިލިޓީސް ޑިކްލެއަރކޮށްފައެވެ.

ކަރްނާޓަކާ ކެބިނެޓްގެ މިނިސްޓަރުންގެ އުމުރަށް ބަލާއިރު؛ 14 މިނިސްޓަރުން 61 އަހަރާ 80 އަހަރާދެމެދެވެ. އަދި 18 މިނިސްޓަރުން 41 އެއްއަހަރާ 60 އަހަރާ ދެމެދެވެ.

އިންޑިޔާގެ އާބާދީގެ 65 އިންސަތަޔަކީ 35 އަހަރުން ދަށުގެ މީހުން ކަމަށް ވީނަމަވެސް، ފާއިތުވި 20 އަހަރުވެސް ލޮކްސަބާ އެމްޕީންގެ އެވްރެޖް އުމުރަކީ 50 އަހަރެވެ.         

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް