ކ. މާލެ
|
29 މެއި 2023 | ހޯމަ 17:12
މަޖިލިސް ޖަލްސާގައި ނިޔާޒު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
މަޖިލިސް ޖަލްސާގައި ނިޔާޒު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
މަޖިލިސް
ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން
ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމާއި ސިޔާސީ މިނިވަންކަން އެބައޮތް، އެހެން ނޫންނަމަ މިއަދު 12 މެންބަރުން ތިބޭނީ މަޖިލީހަށް ނުވަދެ - ނިޔާޒް
 
ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ ސިޔާސީގޮތުން މިނިވަން މާހައުލެއް ފަހިކޮށްދީފައިވާކަމަށް
 
ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ ޑިމޮކްރަސީގައި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ބަލައިގަންނަން އެނގެން ޖެހޭނެ ކަމަށް

ރާއްޖޭގައި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމާއި ސިޔާސީ މިނިވަންކަން ނެތްނަމަ, މިއަދު އެމްޑީޕީން ވަކިވި މެމްބަރުންނަށް މަޖިލީހަށް ނުވަދެވޭނެކަމަށް، ހުޅުމާލޭ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނިޔާޒް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ހޯމަ ދުވަހު މަޖިލީހުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ. އިންތިޚާބެއްގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރުކުރެވެނީ ވަށައިގެން ހުންނަ ހުރިހާ ކަމަކާ އެކުގައިކަމަށް ނިޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން, އިންތިޚާބު ބާއްވަން ތިން މަސް ދުވަހަށް ވެފައިވާއިރު، މިއަދު އިންތިޚާބަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތްކަމަށާއި، އަދި އިންތިޚާބަށް ހުރަސްއެޅޭ ކަަމަށް ބުނެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތްކުރަނީ ކޮން މިނިވަންކަމެއް ނުލިބިގެންތޯ އޭނާ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ދިޔައިރު، އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާނެ ކަމަށް ހިތު ނިޔަތް ގަތް މީހަކުވެސް ހުރީ ޖަލުގައިކަަމަށް ނިޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ. މިއަދު ކަންކަން ހިނގަނީ އެއާ މުޅިން ޚިލާފަށް ކަމަށް ނިޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ. ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންވެސް އިންތިޚާބަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރުމުން އެ މަސައްކަތް ކުރައްވާކަމަށް ނިޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޕާޓީގައި ތިއްބަވައިގެން ޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ފަހު ނާކަމިޔާބުވެވަޑައިގަތުމުން ވަކިން ޕާޓީއެއް ހައްދަވައިގެންވެސް ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރައްވަމުން ކަމަށް ނިޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެކަން އެގޮތަށް ކުރެވެނީ އެ މާހައުލު ފަހިކޮށްދީފައި އޮތުމުން ކަަމަށާއި، އެހެން ނޫންނަމަ އެމްޑީޕީން ވަކިވި 12 މެންބަރުންނަށް މަޖިލީހަށް ނުވަދެވޭނެކަަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އޭނާ އެފަދައިން ވިދާޅުވީ ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގައި މަޖިލީހުގެ 12 މެންބަރުން އޭރު ވެރިކަން ކުރަމުން އައި ޕީޕިއެމުން ވަކިވެވަޑައިގަތުމުން، ދެން އެ މެންބަރުންނާމެދު ކަންތައްކުރި ގޮތަށް އިޝާރާތްކުރައްވައެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އޭރު މަޖިލިސް ތަޅުލައި، މަޖިލީހުގެ ފުރާޅުމަތިން މެންބަރުން އުކި މަންޒަރު ފެނުނުކަަމަށެވެ. އަދި އޭރު އެ މެންބަރުން ކޯޓަށް ގެންގޮސް އެ މެންބަރުން ވަކިކުރިކަން ނިޔާޒް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިއަދު މަޖިލީހުގައި އެމްޑީޕީން ވަކިވި މެންބަރުން ތިބީ މިނިވަންކަމާއެކު ޑިމޮކްރަސީގެ ވާހަކަދައްކަން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މެޖޯރިޓީއަށް ތަބާވުމަކީ ޑިމޮކްރަސީގެ ހަމަކަމަށާއި އެ ވާހަކަ ދެއްކުމުން، އެއީ ހިޓުލަރުގެ އުސޫލު ކަމަށް ބުނުމަކީ ފަހަތަށް ދިއުން ކަމަށް ނިޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ. ކުރިއާ ޚިލާފަށް، ސިޔާސީ ގޮތުން ފާޑުކީ އެއްވެސް މީހަކާމެދު ފިޔަވަޅު ނާޅާކަމަށް ނިޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ. ނިޔާޒް ވަނީ ޑިމޮކްރަސީގައި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ބަލައިގަންނަން އެނގެންޖެހޭ ކަމަށާއި އެކަން ކުރެވެން ވާނެ ކަަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
އެމްޑީޕީން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރާއްޖޭގެ ހިންގުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ: ނިޔާޒު
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުން އެނގުނީ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވާނީ ސީދާ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުންކަމަށް ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރާކަން - ނިޔާޒް
މަޖިލީހުގެ %33 ގޮނޑި އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަކުރުމަކީ މިވަގުތަށް ގެންނަންޖެހޭ މުހިއްމު ބަދަލެއް: މެންބަރު ނިޔާޒު
ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީއަށް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބިއްޖެނަމަ، މަޖިލިސް ހިންގާނީ ރައީސް އޮފީހުގެ ތެރެއިން: މެމްބަރު ނިޔާޒް
ރޯދަ މަހު އިންތިޚާބު ބާއްވަން ސަރުކާރުން ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ގެއްލެމުންދާތީ: ނިޔާޒު
ރައީސް މުއިއްޒު ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަށް ވޯޓުދޭނެ މެންބަރެއް އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމަންޓަރީ ގްރޫޕުގައި ނުތިބޭނެ: އަލީ ނިޔާޒު
ސަރުކާރަށް މަހެއް ފުރުނުއިރު ފެންނަމުން މިދަނީ ނޫސްތައް ބްލޮކްކޮށް، ޤައުމު ނުބައި މިސްރާބަކަށް ދާ މަންޒަރު: ނިޔާޒް
ތިނަދޫ ސިޓީއަކަށް ހެދުމަށް މަޖިލީހުން މަސައްކަތް ނުކުރާކަމަށް ވިދާޅުވުމުން ޝަރީފަށް މެންބަރު ނިޔާޒުގެ ވަރުގަދަ ރައްދެއް!