ކ. މާލެ
|
29 މެއި 2023 | ހޯމަ 14:19
ޑީސަލް ތެލަށް ބަރޯސާވާ މިންވަރު ކުޑަކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ރާއްޖެ
ޑީސަލް ތެލަށް ބަރޯސާވާ މިންވަރު ކުޑަކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ރާއްޖެ
ރާއްޖެއެމްވީ
އާރްއީއައިސީ 2023
އާރްއީއައިސީ 2023ގެ ނަމުގައި ހަކަތައިގެ ދާއިރާއަށް ޚާއްސަކޮށްގެން އިންވެސްޓަރ ކޮންފަރެންސެއް ބާއްވަނީ
 
ކޮންފަރެންސް އޮންނާނީ އަންނަ ޖޫން މަހުގެ 7 – 8 އަށް ބަނޑޮސް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓުގައި
 
ކޮންފަރެންސްގައި 10 މެގަވޮޓް ފްލޯޓިންގ ސޯލަރ ޕީވީގެ ނިޒާމުގެ މައުލޫމާތު އިންވެސްޓަރުންނަށް ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި

އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ދާއިރާއަށް ޚާއްސަކޮށްގެން އިންވެސްޓަރ ކޮންފަރެންސެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެ ކޮންފަރެންސް ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އާއި ވާރލްޑް ބޭންކާއި ގުޅިގެންނެވެ. ރިނިއުވަބަލް އެނަރޖީ އިންވެސްޓަރ ކޮންފަރެންސް (އާރްއީއައިސީ 2023) ނަމުގައި ބާއްވާ މި ކޮންފަރެންސް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އަންނަ ޖޫން މަހުގެ 7 – 8 އަށް ބަނޑޮސް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓުގައެވެ.

މި ކޮންފަރެންސަކީ މަގްސަދަކީ ވާރލްޑް ބޭންކުގެ އެހީގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީން ހިންގުމަށް ރާވައިފައިވާ އިއާދާކުރަނިވި ހަކަތައިގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ހޯދުމާއި އަދި ޖުމްލަކޮށް ރާއްޖޭގެ އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ދާއިރާއަށް ހުރި ފުރުސަތްތަކުގެ މައުލޫމާތު އިންވެސްޓަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ކޮންފަރެންސެކެވެ. އޭގެއިތުރުން ރާއްޖެއިން ނެޓްޒީރޯ އެމިޝަން ޤައުމަކަށްވުމަށް ގެންގުޅޭ ތަސައްވަރުގެ މައުލޫމާތު މި ކޮންފަރެންސް މެދުވރިކޮށް ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޖުމުލަކޮށް ހަކަތައިގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި މިހާރު މިނިސްޓްރީން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި ކުރިއަށް ކުރުމަށްރާވާފައިވާ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު މި ކޮންފަރެންސްގައި އިންވެސްޓަރުންނަށް ދިނުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

Advertisement

މި ކޮންފަރެންސްގައި މިނިސްޓްރީން ހިންގާ އެރައިސް މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން އިއުލާންކޮށްފައިވާ 16 މެގަވޮޓް އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ މަޝްރޫއާއި އަދި އައްޑޫ ސިޓީގެ މޫދުގައި ގާއިމުކުރާ 10 މެގަވޮޓް ފްލޯޓިންގ ސޯލަރ ޕީވީގެ ނިޒާމުގެ މައުލޫމާތު އިންވެސްޓަރުންނަށް ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ދެ ދުވަހަށް ކުރިއަށްގެންދާ މި ކޮންފަރެންސްގައި ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކާއި އަދި ރާއްޖޭގައިވެސް ފުޅާދައިރާގައި ފްލޯޓިންގ ސޯލަރ ނިޒާމުތަށް ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ބައެއް ކުންފުނިތަކުގެ ތަޖްރިބާ އިންވެސްޓަރުންނާއި ހިއްސާކުރުމުގެ ސެޝަންއެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެ، ސިންގަޕޫރު، ނޯވޭ ފަދަ ގައުމުތަކުގައި ފްލޯޓިންގ ސޯލަރ ޕީވީ ނިޒާމު ގާއިމުކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަކުން އެކުންފުނިތަކުން ހިންގާފައިވާ މަޝްރޫއުތަކުގެ މައުލޫމާތު މި ސެޝަންގައި އިންވެސްޓަރުންނަށް ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މިއީ އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންސާ ކޮންފަރެންސެއްކަމަށް ވާއިރު މި ކޮންފަރެންސްގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އައިމިނަތު ޝައުނާ، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އިބްރާހިމް އަމީރު އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޯމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް ކީނޯޓް ސްޕީކަރުންގެ ގޮތުގައި ތަޤްރީރުކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި ވާރލްޑް ބޭންކްގެ ފަރާތުން ސްރީލަންކާ، ނޭޕާލް އަދި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ކަންޓްރީ ޑިރެކްޓަރ ފާރިސް ހަދާދް ޒަރްވޯސް ކީނޯޓެއް ދިނުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް