ކ. މާލެ
|
29 މެއި 2023 | ހޯމަ 11:33
އީވާ އަބްދުﷲ - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް އަދި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު
އީވާ އަބްދުﷲ - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް އަދި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
އީވާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ
އީވާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ފާސްކުރަން އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕުން ތްރީލައިން ވިޕެއް ނެރެފި
 
އެ މައްސަަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ މި މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕުގެ 50 މެންބަރުންގެ ސޮޔާއެކު
 
އީވާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ހުށަހެޅުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ މި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ އަބްދުﷲގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާ އެއްކޮޅަށް ވޯޓު ދިނުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕުން ތްރީލައިން ވިޕެއް ނެރެފިއެވެ.

އީވާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ހުށަހެޅުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ މި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެގޮތަށް ފާސްކޮށްފައި ވަނީ ޕީޖީ ގްރޫޕުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. އަދި އީވާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ މި މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕުގެ 50 މެންބަރުންގެ ސޮޔާއެކުއެވެ.

އަންނަ ޖޫން މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް މި މައްސަލަ ވަނީ ތާވަލްކޮށްފައެވެ.

އީވާގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ފާސްކުރުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕުން ހުށަހެޅި ގަރާރުގައި ބުނެފައި ވަނީ އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނަވާ، ފާއިތުވި މުއްދަތުގައި ސަރުކާރަށް ބޭނުންވާ އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް އީވާ ވަނީ އިންކާރުކުރައްވާފައި ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ސަރުކާރު ބަލިކަށިކުރުމަށް ތަކުރާރުކޮށް މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވާކަމަށް އެ ގަރާރުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ހަމައެހެންމެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސްކަމުގެ މަގާމަށް އީވާ އަބްދުﷲ އިންތިޚާބުކޮށްފައި ވަނީ، ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނެގުނު ވޯޓަކުން ފާސްކޮށް، ޕާޓީގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިގެން، ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ އެންމެހައި މެންބަރުންގެ ވޯޓާއެކު ކަމަށް އެ ގަރާރުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން އީވާ އެ މަޤާމަށް ގެނައުމަށް ވޯޓުދެއްވީ ޕާޓީގެ ސިޔާސަތުތައް ކުރިއެރުވުން މަތީ ދެމިހުރުމާއެކު، އެމްޑީޕީއަށް އަދި އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕަށް އިޚްލާސްތެރިވާނެ ކަމަށް އިތުބާރުކޮށްގެން ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އަމިއްލަފުޅަށް އެދިވަޑައިގެން އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިވެވަޑައިގެންފައިވާތީ އޭނާ އަށް އޮތް އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ ކަަމަށް ޕީޖީ ގްރޫޕުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އީވާ ވަނީ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސްކަމުން އަމިއްލަފުޅަށް އިސްތިއުފާ ނުދެއްވާނެކަމަށް މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ނާއިބު ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމު މުހިންމު ނޫން ކަމަށާއި މަޤާމު ދިފާއު ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން "ސިޔާސީ ބޮޑު ކަސްތޮޅެއްގައެއް" ނުހުންނަވާނެކަމަށް އީވާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
20%
20%
0%
0%
20%
40%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
ނާޒިލް ޕީއެންސީ މެންބަރުންނަށް "އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓާއި ގުޅިގެން ތެދުވެ ވާހަކަދައްކަވާކަށް ނުކުރޭނެ، މިއަދު ފޮށާ ގެއްލިއްޖެ"
ހެޔޮނިޔަތުގައި އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓު މަނާކުރަން ބޭނުންކަމުގައި ވާނަމަ ރައީސްގެ ގަރާރަކުން ވެސް ނިންމާލެވިދާނެ، ކުރީ ސަރުކާރުން ނުކުރީކަމަށް ބުނެ ފުއްދާލެވެން ނެތް - މައުރޫފް
ރުހުން ނުލިބުނު ތިން ވަޒީރުންނަށް އައު މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި
ޔަހޫދީންނަކީ ﷲ ބާވާލެއްވި ދީނެއްގައި ރަސޫލުންނަށް އީމާން ވެފައިތިބި ބައެއް، ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރުމުގައި ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ - ގާސިމް
އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރާ ބިލު 241 ކޮމެޓީއަށް
ކުރިން ރުހުން ނުލިބޭ ތިން ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް ތާވަލްކޮށްފި
އިނގިރޭސި ޕާލިމެންޓާއި ރާއްޖޭގެ ޕާލިމެންޓާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށްފި