ކ. މާލެ
|
29 މެއި 2023 | ހޯމަ 07:30
ސަރުކާރު ވަޒީފާ ދޫކޮށް ދަނޑުވެރިކަމަށް ނުކުތް ލީބިޔާގެ ޒުވާނާ އަލް-ތާމީ
ސަރުކާރު ވަޒީފާ ދޫކޮށް ދަނޑުވެރިކަމަށް ނުކުތް ލީބިޔާގެ ޒުވާނާ އަލް-ތާމީ
ރޮއިޓާސް
ދަނޑުވެރިކަން ކުރުން
ސަރުކާރު ވަޒީފާއިން ލިބޭ މުސާރާއިން ނުފުދިގެން ޝަކުވާކޮށްލަކޮށްލާ ހުންނާނީތަ، ނޫނީ...؟
 
ސަރުކާރުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްގެން ލިބޭ އާމްދަނީއިން ދިރިއުޅުމަކީ އިންތިހާއަށް ދަތި
 
ވަޒީފާއިން ލިބޭ އާމްދަނީއަކީ، އަދުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު، އެންމެ އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއް ނޫން

ޒަމާނުއްސުރެ މުޖުތަމަޢެއްގެ ތެރޭގައި ދައުރުވާ ޚިޔާލުތަކުގެ ތެރެއިން ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުންވެސް ފާހަގަވާ އެއް ފިކުރަކީ، ސަރުކާރު ވަޒީފާއެއް އޮތުމުގެ މުހިންމު ކަމުގެ ފިކުރެވެ. އަމިއްލަ މަސައްކަތެއް ކޮށްގެން، އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވެ، ދިރިއުޅުން އާރާސްތު ކުރުމަކީ އެކަމުގައި ނުރައްކާތަކެއް އޮތް ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެވި، ވީ ހާލަކައިގެން ސަރުކާރު ވަޒީފާއެއް އަދާ ކުރެވޭތޯ ބަލާ މީހުން މަދެއް ނޫނެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މިކަން އޮތީ ހަމަ މިހެންނެވެ. ނަމަވެސް، ޒަމާނަށް އައިސްފައިވާ އެދެވޭ، އަދި ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކާއެކު، ކޮންމެހެންވެސް ސަރުކާރު ވަޒީފާއެއްގައި އުޅެން ޖެހޭ ކަމުގެ ފިކުރު ދަނީ ފަނޑުވަމުންނެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ޙަޤީޤީ މައިދާނަށް ލޯހުޅުވޭ ހިސާބުން، އެ ފިކުރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނަން ފަށައެވެ.

ލީބިޔާއަށް އުފަން މަރްވާން އަލް-ޠާމީއަކީ، އޭނާއަށް ލިބެމުން ދިޔަ ސަރުކާރު ވަޒީފާގެ މުސާރައަކަށް ބަރޯސާ ވުމުގެ ބަދަލުގައި، އަމިއްލަ މަސައްކަތުން ދިރިއުޅުން އާރާސްތު ކުރުމުގެ ވަރުގަދަ ޢަޒުމުގައި ތެދުވި މީހެކެވެ. ސަރުކާރުގައި އަދާ ކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާއިން ލިބޭ އާމްދަނީއަކީ، އަދުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު، އެންމެ އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއް ނޫން ކަން ޤަބޫލުކޮށް، މަރްވާންގެ މިޞްރު، ދަނޑުވެރިކަމުން ނަފާ ހޯދުމާ ދިމާއަށް ބެހެއްޓިއެވެ. އޭނާގެ ޢާއިލާގެ މިލްކިއްޔާތުގައި އޮތް ބިމެއްގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް ފަށާ، ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދުތައް ދެކޮޅު ޖައްސަން ފެށިއެވެ.

އަހަރެން ދަނޑުގަ މަސައްކަތް ފަށަން، މެންދުރު 2 ޖަހާއިރު އޮފީސް ނިންމާލާ ގޮތަށް. ގަޑިއެއް ހާ އިރު އަރާމު ކޮށްލާފަ، ނަމާދު ކޮށްލައިގެން ހަމަ ސީދާ ދަނޑަށް ނުކުންނަނީ. މިތަނުގަ ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތަކީ ވަރަށް ބުރަ، އެހާމެ ވަރުބަލި މަސައްކަތެއް. އެކަމަކު، ދިރިއުޅުން ކުރިއަށް ގެންދަން، މި މަސައްކަތް އެބަ ޖެހޭ ކުރަން. އަހަރަމެންނަކަށް ނެތް އެހެން އިޚުތިޔާރެއް. މެންދުރުފަސް އެއްކޮށް މިކަމުގަ އުޅެނީ. ނިންމާލަނީ އިރު އޮއްސުނީމަ.
މަރްވާން އަލް-ޠާމީ؛ ލީބިޔާގެ ރައްޔިތެއް

ދެ ދަރިންގެ ބައްޕައެއްގެ މަޤާމުގައި ހުރި މަރްވާން ކިޔައިދިން ގޮތުގައި ސަރުކާރުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްގެން ލިބޭ އާމްދަނީއިން ދިރިއުޅުމަކީ އިންތިހާއަށް ދަތި ކަމެކެވެ. އަތްމަތި ދަތިވެ، އިޖުތިމާޢީ ބައެއް ހަރަކާތްތަކުންވެސް ދަރިން މަޚްރޫމު ކުރަން ޖެހޭ ފަހަރު އަންނަ ކަމަށް މަރްވާން ބުންޏެވެ.

ލީބިޔާ ސަރުކާރުގަ ވަޒީފާގަ އުޅޭތާ 10 އަހަރު މިވީ. މުސާރައަކީ 631 ދީނާރު، ނޫނީ، 130 އަކަށް ޑޮލަރު. ކިރިއާ ދިރިއުޅެލެވޭކަން. އަހަރެންގެ އަމިއްލަ ޢާއިލާއެއް އޮވޭ. މި 630 ދީނާރުން ޢާއިލާގެ ބޭނުންތައް ފުދައެއް ނުދެވޭ. ކައިވެންޏެއްކޮށްގެން އުޅޭ މީހެއްގެ ޚަރަދުތަކެއް ފޫބައްދާނުލެވޭ އެވަރަކުން. ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން އޮތް ގޮތުން، އެވަރުގެ މުސާރައަކުން ފުއްދާލަން ވަރަށް ދަތި. ބައެއް ފަހަރު އަތްމަތި ދަތިވެގެން، އިޖުތިމާޢީ ކަންކަމުން ދަރިން އެބަ މަޚްރޫމު ކުރަން. އެ ކުދިންނަށް ކުޅޭ އެއްޗިއްސާއި، ޗޮކްލެޓާ، އެއްވެސް އެއްޗެއް ގަނެ ނުދެވިފަ އެބަ ހުންނަން. ކިރިޔާ ޛަރޫރީ ކަންކަން ހަމަޖައްސާލެވެނީ. ކަލޭމެންނަށްވެސް އެނގޭނެ، ޛަރޫރީ ކަންކަމުގެ ޚަރަދުތައްވެސް އެހާ ބޮޑު. އަގު އެހާ ބޮޑު. 630 ދީނާރަކީ، ޢާއިލާއަކަށް ފުއްދާލެވޭނެ މިންވަރެއް ނޫން.
މަރްވާން އަލް-ޠާމީ؛ ލީބިޔާގެ ރައްޔިތެއް

ވެރިރަށް ތުރާބުލުސްއާ ދާދި ކައިރީގައި އޮންނަ ޤަސްރް އަލް-އަޚްޔާރްގައި މަރްވާން ގެންގުޅޭ ދަނޑުގައި، އެކި ކަހަލަ ތަރުކާރީއާއި ފަތްޕިލާވެލީގެ ބާވަތްތައް ހައްދައެވެ. ފިޔާ، ލޭޑީޒް ފިންގަރޒްއާއި ޓޮމާޓޯއަކީ މަރްވާންގެ ދަނޑަށް ތިޔާގި ބާވަތްތަކެކެވެ. މަޤްޞަދަކީ، ވީހާވެސް އާދައިގެ ބާވަތްތައް ހައްދައިގެން އަތްމަތި ތަނަވަސް ކުރުން ކަމަށް މަރްވާން ކިޔައިދިނެވެ.

އަހަރެންގެ މުސާރައިން ދިރިއުޅުމުގެ އެންމެ އަސާސީ ޚަރުދުތައްވެސް ނުފުދޭ. އެހެންވެ، އާމްދަނީ އިތުރު ކުރަން، އެހެން ދިމާއަކަށް މިޞްރާބު ބަދަލު ކުރީ. މި ދަނޑު ގޮތަށް، އާދައިގެ ބާވަތްތައްކެއް ހައްދައިގެން ދަނޑުވެރިކަން ކުރަން އެނބުރީ. ލިބޭ މުސާރަކޮޅު ކުޑަ ކަމުން، ފިޔާ، ޓޮމާޓޯ، ލޭޑީޒްފިންގަރ ކަހަލަ ތަރުކާރީތައް ހައްދަން ފެށި. މީ އެންމެ ފުރިހަމަ ހައްލެއް ނޫން. މިސާލަކަށް 100 ބޮނޑި ޕާސްލީ މި ވިކެނީ 20 އާއި 25 ސެންޓާ ދެމެދު އަގަކަށް. އެއީ މާ ބޮޑު އެއްޗެއް ނޫން. މުޅި ދުވަހުގެ މަސައްކަތުންވެސް ލިބިދާނެ 30 ދީނާރު، ނޫނީ 6އެއްކަ ޑޮލަރު. އަނެއް ބައި ފަހަރު، ތިން ހަތަރު ދުވަސް ހިނގައިދާނެ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުލިބި. މި ދަނޑުން ލިބޭ ހުރިހާ ފައިސާ ދާނީ ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ސާމާނު ގަންނަން.
މަރްވާން އަލް-ޠާމީ؛ ލީބިޔާގެ ރައްޔިތެއް

ލީބިޔާގައި ޚުދުމުޚުތާރު ވެރިކަމެއް ކުރަމުން ދިޔަ މުޢަމަރު އަލް-ގައްޛާފީގެ ވެރިކަން ވައްޓާލުމަށް، ހުޅަނގުގެ އަސްކަރީ އިއްތިހާދު (ނޭޓޯ) އިސްވެ އޮވެގެން 2011 ވަނަ އަހަރު އެ ޤައުމުގައި ހިންގި ގެންދިޔަ ހަރަކާތްތަކަށް ފަހު، ލީބިޔާއަށް އަދިވެސް ފުރިހަމަ ހަމަޖެހުމެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. ޤައުމުގެ އެކި ހިސާބުތަކުގެ ކޮންޓްރޯލް އޮންނަނީ އެކި މީހުންނަށެވެ. ސިޔާސީ އަދި އަސްކަރީ ބާރުތަކުގައި މެދުގައި ޤައުމު އޮތީ ބައިބައިވެފައެވެ.

މި ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ސީދާ އަސަރު، ލީބިޔާގެ އިޤްތިޞާދަށްވެސް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް، ބުރަ މަސައްކަތުން ލިބޭ އެއްޗަކުން، އޭނާގެ ޢާއިލާއަށް ތަނަވަސް ދިރިއުޅުމެއް ހޯދާ ދެވިދާނެ ކަމަށް މަރްވާން ޢުއްމީދު ކުރެއެވެ.

ދަނޑުގަ މަސައްކަތް ކުރާ އިރު، 80 ދީނާރު، 100 ދީނާރު ދޭން ޑިމާންޑް ކުރާ މުވައްޒަފުންނެއް ނުގެންގުޅެވޭނެ. އަހަރަމެންނަށް ހެއްދޭ އެއްޗެއް ވިއްކާލައިގެން މި ލިބެނީ 15 ވަރަކަށް ދީނާރު. އެހެންވީމަ، އިތުރު މީހަކު ގެންގުޅެންޏާ ގެއްލުން ދޯ ވާނީ. އެހެންވެ، އަހަރެން އަމިއްލައަށް މި މަސައްކަތް ކުރަނީ. އަހަރެން ދަރިން އަދި ކުޑަ. އެކުދިންނަށް ކިޔަވާދީ، ބޮޑު ކުރަން ޖެހޭ. މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ލަދު ގަންނަން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫން.
މަރްވާން އަލް-ޠާމީ؛ ލީބިޔާގެ ރައްޔިތެއް

ޤަސްރް އަލް-އަޚްޔާރްއަކީ ތުރާބުލުސްގެ އިރުން، 75 ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައި އޮންނަ، ރަށްފުށު ސިޓީއެކެވެ. އާމްދަނީއަށް ލިބޭ އެއްޗަކާއި ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދުތައް ނުބައްދަލު ކަމަށް ބުނެ ޝަކުވާ ކުރަން ހުރުމުގެ ބަދަލުގައި، މަރްވާން އިސް ކުރީ، އަމިއްލަ މަސައްކަތުން އޭނާގެ ދިރިއުޅުން އުޖާލާ ކުރުމަށެވެ. އެއްޗެއް ހާސިލު ކުރުމަށްޓަކާ، އެއްޗެއް ޤުރުބާން ކުރަން ޖެހެއެވެ. އެއީ ޒަމާނުއްސުރެ މުޖުތަމަޢުގައި ހަރުލާފައި އޮންނަ ބޯދާ ފިކުރަކާ ދެކޮޅަށް ތެދުވުން ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސްއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް