ކ. މާލެ
|
28 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 17:24
ރައީސް ފީއަލީގެ ރައްޔިތުންނާ މުހާތަބުކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ރައީސް ފީއަލީގެ ރައްޔިތުންނާ މުހާތަބުކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސްގެ ފ އަތޮޅު ދަތުރުފުޅު
މި ފަށާފައިވާ ދަތުރު އިތުރު ފަސް އަހަރަށް ގެންދެވޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދަނީ ފެންނަމުން: ރައީސް
 
ރައީސް ވިދާޅުވީ ދެވަނަ ދައުރެއް ޔަގީންވާ މަންޒަރު މިއަދު ރަށްރަށުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް
 
ދެވަނަ ދައުރެއްގައި ކޮށްދެއްވާނެ ކަންކަމާއެކު އަދި ފީއައްޔަށް ވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށް ވިދާޅުވި
 
ފީއަލީ ބިންހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި

މި ސަރުކާރުން ރަށްތައް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ފަށާފައިވާ ދަތުރު އިތުރު ފަސް އަހަރަށް ގެންދެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން މިހާރު ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ އާދީއްތަ ދުވަހު ފ. ފީއައްޔަށް ވަޑައިގެން، އެ ރަށުގައި މި ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ މަޝްރޫއުތަކުގެ ނިންމުން ފާހަގަކުރައްވައި ރައްޔިތުންނާ މުހާތަބުކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ފީއަލީގެ ރައްޔިތުންނަކީ އަބަދުވެސް ތަރައްގީއަށް އެދިއެދި ތިބޭ ބައެއް ކަމަށާއި، މިހާރު ރައްޔިތުން އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވާކަމަކީ އެ ރަށުގެ ބިން ހިއްކުން ކަމަށެވެ. އެ މަސައްކަތުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް އެމްޓީސީސީން ކުރަމުން އަންނަކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ކުރިއަށްދާއިރު އެ މަޝްރޫއުގެ ޕްލޭނަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭކަން ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އަޑުއިވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ, ރައްޔިތުން އެދޭގޮތަށް އެ މަޝްރޫއު ހިންގުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ, ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއާ މަޝްވަރާ ކުރައްވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަންވެސް އެމަނިކުފާނު ދެއްވިއެވެ.

Advertisement

ރައީސް ވިދާޅުވީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ފީއަލީގައި އައު އިންޖީނުގެއަކާއި އޮފީސް އިމާރާތެއްގެ އިތުރުން މަސްވެރިންނަށް ބޭނުންވާ އައިސްޕްލާންޓެއް ގާއިމް ކުރެވިފައިވާއިރު، މިހާރުވެސް އެ ރަށުގައި ގިނަ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށްގެންދާކަމަށެވެ. އަދި މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި، އެފަދަ ހުރިހާ ކަމަކާމެދު ވިސްނުމަށްވެސް ފީއަލީގެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ރައީސް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނުގައި އަދިވެސް ފީއައްޔަށް ވަޑައިގަންނަވާނެކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް ވިދާޅުވީ، އެ ރަށަށް ދެން ވަޑައިގަންނަވާނީ، ރައްޔިތުންނާ މަޝްވަރާކުރައްވައި ރައްޔިތުން ރަށުގައި ކުރިއަށްގެންދަން ބޭނުންވާ މަޝްރޫއުތައް ބެއްލެވުމަށްފަހު މި ސަރުކާރުން ދެވަނަ ދައުރެއްގައި ފީއައްޔަށް ކޮށްދެއްވާނެ ކަންކަމާއެކުގައި ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް