ކ. މާލެ
|
27 މެއި 2023 | ހޮނިހިރު 22:07
ފ. މަގޫދޫގެ ފެނަކަގެ އައު އޮފީސް ހުޅުވުމާއި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިނިސްޓަރު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
ފ. މަގޫދޫގެ ފެނަކަގެ އައު އޮފީސް ހުޅުވުމާއި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިނިސްޓަރު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ފ. މަގޫދޫ
މި ސަރުކާރަކީ ވައުދު ފުއްދާ ބައެއް، ހުވަފެން ދައްކާ ބައެއް ނޫން: މިނިސްޓަރު އަސްލަމް
 
މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ކަން ދައްކާ، މާގިނަ ހެޑްލައިން ނުހަދާ

މި ސަރުކާރަކީ ވައުދުވެ، ވައުދު ފުއްދާ ބައެއް ކަމަށާއި ހުވަފެން ދައްކާ ބައެއް ނޫން ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފ. މަގޫދޫގެ ފެނަކަގެ އައު އޮފީސް ހުޅުވުމާއި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ކަން ދައްކާ، މާގިނަ ހެޑްލައިން ނުހަދާ ކަމަށެވެ.

ކަމެއް ކުރަން ބޭނުންވުމުން ވިސްނުމަށްފަހު، ޕްލޭންކުރުމަށްފަހު އެވާހަކަ ދައްކާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ ދައުރެއްގައި  މިހާ ހިސާބަށް އަންނައިރު ކުރެވިފައި ހުރި މަސައްކަތްތައް ބަލަން ޖެހޭ ކަމަށާއި މަސައްކަތް ކުރެވޭ މިންވަރު މިނެ ކިރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރެވިއްޖެނަމަ އެކަމާ ފަޚުރުވެރިވާންޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަސްލަމް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ ގިނަ މަޝްރޫއުތައް ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި އަދި އަނެއްބައި މަޝްރޫއުތައް ނިންމަމުންދާ ކަމަށެވެ.

މަސައްކަތުގެ ބިންގާ އަޅާ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ވެސް އަދި އެބޭފުޅާ ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށާއި އަބަދުވެސް ހިދުމަތް ފެށުމަށް ބާއްވާ ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައި ބައިވެރިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ތަރައްޤީގެ މަގުގައި ކުރިއަށް ދިޔުމަށް ޖާގަ މި ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 21 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ސާލިޙުގެ ސުވާލެއް: އަމިއްލަ މަންފާއަށް މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓުވުމުން ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންނަށް މިދެވެނީ ކޮން ކަހަލަ މެސެޖެއްތޯ؟
މަގޫދޫ އެއާޕޯޓު މައްސަލައިގައި ޒާތީ މަންފާއަށް ސަރުކާރުން އެ އުފެއްދީ ޒަމާންތަކަކަށް ދެމިގެންދާނެ ފިތުނައެއް: ސާލިހު
ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެ، ސަރުކާރުން މަގޫދޫ ރައްޔިތުން "ގުނބޯ" ހައްދަން މަސައްކަތް ކުރަނީ!
ރައީސް މަގޫދޫއަށް ވަޑައިނުގަތީ ރައްޔިތުންނާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިލުންވެވަޑައި ގަންނަވާތީ؟
މަގޫދޫ އެއަރޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ރައީސް ނުދެއްވާ - ކައުންސިލް
ކޮއްކޯފުޅު މަޖިލީހަށް ގެނައުމަށް އެއަރޕޯޓް ބަދަލުކުރުމަކީ އިންވެސްޓަރ ކޮންފިޑެންސް ގެއްލުވާލުން - ފައްޔާޒު
މަގޫދޫގެ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލާފައިވަނީ ރައީސްގެ ކޮއްކޯފުޅަށްޓަކާއެއް ނޫން: ޕީއެންސީ
މަގޫދޫ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމުން އިދިކޮޅު މެންބަރުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ބަންޑުންކޮށްލައިފި