ކ. މާލެ
|
27 މެއި 2023 | ހޮނިހިރު 12:01
ރަޝިޔާގެ ކުރީގެ ރައީސް، ޑިމިޓްރީ މެޑްވެޑޭވް
ރަޝިޔާގެ ކުރީގެ ރައީސް، ޑިމިޓްރީ މެޑްވެޑޭވް
ވަޔަން
ރަޝިޔާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ޔޫކްރެއިން-ރަޝިޔާ ހަނގުރާމަ އެތައް "ޑިކޭޑް" އަކަށް ދެމިގެން ހިނގައިދާނެ: މެޑްވެޑޭވް
 
މެޑްވެޑޭވްއަކީ ވަރަށް ތަފާތު އެއްޗެތި ވިދާޅުވާކަމަށް މަޝްހޫރު ބޭފުޅެއް

މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ޔޫކްރެއިން-ރަޝިޔާ ހަނގުރާމަ އެތައް ޑިކޭޑް (ދަހަރު) އަކަށް ދެމިގެން ހިނގައިދާނެކަމަށް ރައީސް ޕޫޓިންގެ ވަރަށް އަރިސް ބޭފުޅެއްކަމަށްވާ، ކުރިން ރަޝިޔާގެ ރައީސްކަންވެސް ކުރައްވާފައިވާ ޑިމިޓްރީ މެޑްވެޑޭވް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރަޝިޔާގެ އާރު.އައި.އޭ ނިއުސް އޭޖެންސީން ބުނިގޮތުގައި، މެޑްވެޑޭވް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ވިއެޓްނާމަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. މެޑްވެޑޭވަކީ ވަރަށް ތަފާތު އެއްޗެތި ވިދާޅުވާކަމަށް މަޝްހޫރު ބޭފުޅެކެވެ. މިގޮތުން ޔޫކްރެއިންގެ ވެރިކަމުގެ ބާރުތަކަކީ "އިންފެކްޝަން" އެއް ކަމަށް މިދިޔަ މަހު ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

ޔޫކްރެއިން-ރަޝިޔާ ހަނގުރާމައާ ބެހޭގޮތުން މެޑްވެޑޭވް ވިދާޅުވިކަމަށް އާރު.އައި.އޭ ނިއުސް އޭޖެންސީން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވާގޮތުގައި މިހަނގުރާމަ ވަރަށް ގިނަ ދުވަހަށް (ހީވާގޮތުން ވިއްސަކަށް އަހަރަށް، ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހަށްވެސް) ދެމިގެން ހިނގައިދާނެއެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވިގޮތުގައި، ބައެއްގެ ގަދަ ބާރުން ދެތިން އަހަރަށް ހަނގުރާމަ މެދުކެނޑިދާނެ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އަނެއްކާވެސް ހަނގުރާމަ ފެށި، ދެތިން އަހަރަށް ހަމަލާތައް ދެމިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. މިގޮތަށް މިކަން ތަކުރާރުވަމުން ގިނަ އަހަރުތަކަކަށް ދެމިގެންދާނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ޔޫކްރެއިނަކީ "ނާޓްޒީ" ދައުލަތެއްކަމަށް މޮސްކޯއިން ބުނަމުން އަންނަ ބުނުން މެޑްވެޑޭވް ތަކުރާރު ކުރެއްވިއެވެ.

ޖެނުއަރީ މަހު މެޑްވެޑޭވް ވިދާޅުވެފައިވާގޮތުން، މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ޔޫކްރެއިން-ރަޝިޔާ ހަނގުރާމާގައި ރަޝިޔާ ބަލިވެއްޖެނަމަ ނިއުކްލިއަރ ހަނގުރާމައަކާ ހަމަޔަށް ދާނެއެވެ.

އަނެއްކޮޅުން ޚަބަރު ލިބޭގޮތުގައި، ޔޫކްރެއިން އޮފިޝަލުން ހުކުރު ދުވަހު ވިދާޅުވެފައިވާގޮތުގައި ރަޝިޔާއިން ފޮނުވާލި 10 މިސައިލް އަދި 20 ޑްރޯން ވައްޓާލެވިފައިވެއެވެ. ޔޫކްރެއިންގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ފެސިލިޓީތަކަށާއި، ލޮޖިސްޓިކް ޚިދުމަތްދޭ މުހިންމު ތަންތަނަށް އަމާޒުކޮށް، ރަޝިޔާއިން ދެމުންދާ ހަމަލާތައް މިމަހު އަނެއްކާވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން ބުރާސްފައްޗާއި ހުކުރުގައި އެކަނިވެސް ރަޝިޔާއިން 17 މިސައިލް ހަމަލާ، އަދި 31 ޑްރޯން ހަމަލާ ދީފައިވާކަމަށް ޔޫކްރެއިންގެ އެއާފޯހުން ބުނެފައިވެއެވެ.    

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް