ކ. މާލެ
|
26 މެއި 2023 | ހުކުރު 18:38
ތައުލީމާި ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން އަންނަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން
ތައުލީމާި ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން އަންނަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ތައުލީމީ ދާއިރާ
ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ތަރައްގީ ސުމަކުން ސަތޭކަޔަށް
 
ސެޓަލައިޓް ކްލާސްރޫމްތައް ޤާއިމުކޮށް، އެކަން މިހާރު ވަނީ ޙައްލުކުރެވިފައި
 
ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް

ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް ބަލާއިރު އަޅާނުލާ ދޫކޮށްލާފައި އޮންނަތާ އަހަތުތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. މާބޮޑު އިސްކަމެއް ދެވިފައެއް ނެތެވެ. ތައުލީމް އުގަންނައިދިނުމުގެ ތަފާތުކުރުންތަކުން ފެށިގެންގޮސް އާބާދީގެ ސައިޒް ތަފާތުވުމުން ފެންނަ ތަފާތުތައްވެސް އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ތަފާތުތައް ނައްތާލާ ފަަރަގު ކުޑަކޮށް ތައުލީމީ ދާއިރާ ކޮޅަށް ޖަހާފައިވަނީ މިދިޔަ 5 ވަރަކަށް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

ވަކިން ހާއްސަކޮށް ގައުމަށް ބޭނުންވާ ޒުވާނުން ބިނާކުރުމާއި، އެ ޒުވާނުން ބިނާކުރާ އެދުރުން ބިނާކުރުމަށެވެ. މިހާރު އެ ފުރުސަތު ވަނީ ތަންމިނަށް ހުޅުވިފައެވެ. މިކަމުގެ ނަތީޖާ ދަނީ ފެންނަމުންނެވެ. މިދިޔަ ދިރާސީ އަހަރު ސާނަވީ އިމްތިޙާން ފުރިހަމަކުރި 6360 ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން، ޤައުމީ ފެންވަރުގައިހޮވާ އެންމެ ގަދަ 10ވަނައިގައި ހިމެނުނު 844 ދަރިވަރުން، އަދި ކޭމްބްރިޖް އިމްތިޙާނުން މުޅި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ގަދަ 10 ވަނައިގައި ހިމެނުނު 11 ދަރިވަރުންނާއި، ކޭމްބްރިޖްގެ ހައި އެޗީވްމެންޓް ޙާޞިލްކުރި 6 ދަރިވަރުން ވެސް މިފަހަރު އެންމެ މަތިން ނަތީޖާ ހޯދި ދަރިވަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަނީ، ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ދަރިއަކަށް، ރަނގަޅު ތަޢުލީމު ދީ، ރިވެތި އަޚްލާޤުގެ މަތީގައި ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަށެވެ. އެކަން ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދަނީ، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމު ލިބޭނެ ގޮތްތައް ހޯދައިދިނުމަށެވެ.

ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ގިނައިން އެބަ ދައްކަމެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އެއީ އޭގެ ޒާތުގައި ޤައުމަށް މެދުވެރިވާ ކަމެއް ނޫނެކެވެ. ތަރައްޤީއަކީ، ޤައުމުގެ ފަރުދުންގެ އަމިއްލަ ޒާތަށް އަންނަ ޢިލްމީ ހޭލުންތެރިކަމާއި، ތަހުޒީބީ ކުރިއެރުމުގެ ޒަރީޢާއިން ޤައުމަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތަކެވެ. މި ވަގުތު ޤައުމު އޮތް ޙާލަތަށް ވިސްނައި، މާދަމާ ޤައުމު އޮންނަން ބޭނުންވާ ގޮތް، ސިކުނޑިއަށް ތަޞައްވަރުކޮށްދެނީ، އެ މީހެއްގެ ކިބައިގައި ހުންނަ ޢިލްމީ ޤާބިލުކަމަކުންނެވެ.

Advertisement

އަޅުގަނޑުމެން މި އެދޭ ތަރައްޤީގެ މަންޒިލަށް ޤައުމު ގެންގޮސްދޭނެ ހެޔޮލަފާ ރަނގަޅު ޖީލެއް ބިނާކުރެވޭނީ، ޒަމާނީ ތަޢުލީމާއި، ތަރުބަވީ އަޚްލާޤުގެ މާޙައުލަކަށް ސްކޫލްތައް ހަދައިގެންނެވެ. ސްކޫލްތަކުގައި އެފަދަ މާޙައުލެއް ޤާއިމުވާނީ، އެ ތަނެއް ހިންގަން ތިބޭ ވެރިންނާއި، ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދީ ތަރުބިއްޔަތު ކުރަން ތިބޭ ޓީޗަރުންގެ ކިބައިގައި ޢިލްމީ ޤާބިލްކަމާއި ހުނަރު އިތުރުވެގެންނެވެ. ޖުމްލަކޮށް ދަންނަވާނަމަ، ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.

އެހެންކަމުން، ސްކޫލްތަކުގެ ޓީޗަރުންނާއި ޕްރިންސިޕަލުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް، ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށް އެބަގެންދެއެވެ. ހަމަ އެއާއެކު، ސްކޫލްތަކަށް ބޭނުންވާނެ ވަސީލަތްތައް ހަމަވެފައި ހުރުމަކީ ވެސް މުހިންމު ކަމެކެވެ. މިދިޔަ ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި، ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގެ ސްކޫލް މަދަރުސާތަކުގެ ވަސީލަތްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިންގިއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށް، މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން މި ސަރުކާރު ނުކުތްއިރު، ބައެއް ރަށްރަށުގެ އާބާދީ ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން، އެ ރަށްރަށުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ވަނީ ހުއްޓާލާފައެވެ. އެ ރަށްރަށުގެ ކުދިން ކިޔަވަން ދާންޖެހެނީ، ކަނޑު ދަތުރުކޮށްފައި އެހެން ރަށްރަށަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، މި ސަރުކާރުން ޤަބޫލުކުރީ، ރަށުގެ އާބާދީ ކުޑަވުމަކީ، އެ ރަށެއްގެ ރައްޔިތުން އަދި ޚާއްޞަކޮށް ދަރިވަރުން، އެފަދަ ނުރައްކާތެރި ތަކުލީފުތަކެއް އުފުލަންޖެހޭނެ ސަބަބެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، އެފަދަ ރަށްރަށުގެ ސްކޫލްތަކުގައި، ސެޓަލައިޓް ކްލާސްރޫމްތައް ޤާއިމުކޮށް، އެކަން މިހާރު ވަނީ ޙައްލުކުރެވިފައެވެ.

މިނޫނަސް، ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް ވަރަށް ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް މިހާރުވެސް ކުރެވެމުން އެބަދެއެވެ. ސްކޫލްތަކުގެ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ އިތުރުން، ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް މެދުކެނޑުމެއް ނެތި ކުރިއަށް އެބަގެންދެއެވެ. އަދި މި ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާގައި ހަރުލެއްވުމަށްވެސް، އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް އެބަ ކުރެވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
25%
0%
0%
75%
0%
0%
ކޮމެންޓް