ކ. މާލެ
|
25 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 13:16
އައި ރީޑް ވިތު މައި އައީޒް" ނުވަތަ "އަހަރެން ކިޔަނީ އަހަރެންގެ ލޮލުން" ގެ ނަމުގައި، ކަނަޤިރީގެ މޭސްތިރިކަމުގެ ދަށުން ހާއްސަ ޓީމެއް ވަނީ އެކުލަވާލާފައި
ލޯފާން ކުދިން
ލޯފާން ކުދިންގެ ޙައްޤުގައި ހިލޭ ސާބަހަށް ޚިދުމަތް ކުރާ ލޯފާން މުދައްރިސަކީ 'ކުޅެދޭ' މީހުންނަށް ހުރި މިސާލެއް!
 
ކަނަޤިރީއަކީ، އޭނާ ފަދަ، ލޯފާން ކުދިންނަށް، ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތަކާއި އުކުޅުތައް ދަސްކޮށްދޭ ޓީޗަރެއް
 
ކަނަޤިރީ ބުނި ގޮތުގައި އޭނާގެ ވިސްނުން އަމާޒު ކޮށްފައި ވަނީ ކުޑަކުދިންނަށް
 
ޓިކް-ޓެކް-ޓޯއާއި، ރޫބިކްސް ކިއުބްސް ރޭވުމާއި، ރާޒުވާ ކުޅުން ފަދަ ހުނަރުތައް، ކަނަޤިރީގެ ދަރިވަރުންނަށް ދަސްކޮށްދޭއިރު، މި ޚިދުމަތްތަކަކީ އެއްވެސް އަގަކާ ނުލާ، ކަނަޤިރީ ދޭ ޚިދުމަތެއް

އަނެކާއަށް ހެވެއް އެދިގެން ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށްޓަކާ، ތިބާގެ އަތުގައި ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަ ވެފައި އޮންނާކަށް ނުޖެހެއެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް، އަނެކާއަށް އެންމެ ދީލަތި މީހަކީވެސް، ދިރިއުޅުމުގައި ތަކުލީފުތަކެއް އުފުލަން ޖެހިފައި ވާ ނުވަތަ ދިރިއުޅުމުގެ ކޮންމެވެސް ހިސާބެއްގައި އެފަދަ ޙާލެއްގައި އުޅުނު މީހާއަށް އޮންނަނީ ވެފައެވެ.

ސޫރިޔާއަށް އުފަން، ވަސީމް ކަނަޤިރީއަށް، އޭނާގެ ލޮލުގެ ފެނުން މުޅިން ގެއްލުނު އިރު ޢުމުރަން އެންމެ އަދި އޭރު ވީ އެންމެ 12 އަހަރެވެ. ޖެހުނު ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ލޮލުގެ ނާރުތައް ހަލާކުވެ، ލޯ އަނދިރިވީއެވެ. އޭނާގެ ދިރިއުޅުންވެސް އެކީ އެކައްޗަކަށް ބަދަލުވީ އެހާ ހިސާބުންނެވެ.

އަހަރެންގެ ލޮލުގެ ފެނުން ގެއްލުނު ހިސާބުން، ދިރިއުޅުން ވަރަށް ދަތިވި. އެކަމަކަށް އަހަރެން އާދަވެފަ ހުރި، މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ވަޞީލަތްތަކުގެ ބޭނުން ހިފޭ ހާލަތެއްގަ ނޫން އަހަރެން ހުރީ. ލޮލުގެ ފެނުމުގެ ނަޞީބު ލިބިފަ ތިބި ކުދިންނަކީ، ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ކޮށްލާ، އެކަމުން އުފާ ހޯދިދާނެ ބައެއް. ވީޑިއޯ ގޭމް ކުޅެލުން، އަވަށްޓެރި އެކުވެރިންނާއެކީ ކުޅެލަން ދިއުން ކަހަލަ ކަންކަން އެކުދިންނަށް ކުރެވިދާނެ. އެހެންވެ، އަހަންނަށް މަޖުބޫރުވީ، އެހެން ދިރިއުޅަމަކަށް ދާން. ލޮލުގެ ފެނުމުން މަހްރޫމުވެފަ ތިބޭ މީހުންނަށް ކުރެވޭނެ މާ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އޭރަކު ނޯވޭ. އެހެންވެ، އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުން، ޒާތަކަށް ބަންދު ވީ.
ވަސީމް ކަނަޤިރީ؛ ލޯފާން ޓީޗަރެއް

ޅަ ޢުމުރުގައި އެންމެ ގަދައަށް ސަކަރާތް ޖަހާ، އެންމެ ޖޯޝުގައި ތަޢުލީމު ހާސިލު ކުރަން ވީ ދުވަހު، ކަނަޤިރީގެ ކަރުގައި އަޅުވާފައި އޮތީ ނުކުޅެދޭ ކުއްޖެއްގެ ޓެގެވެ. ނަމަވެސް، އޭނާ ޢުއްމީދު ނަގައެއް ނުލައެވެ. ތަޢުލީމު ހާސިލު ކުރުމަށް ގަދަ އަޅާ މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. އިނގިރޭސި ޢަދަބިއްޔާތުގެ ރޮނގުން ތަޢުލީމު ފުރިހަމަކޮށް، ޓީޗަރަކަށް ވިއެވެ. ކަނަޤިރީއަކީ، އޭނާ ފަދަ، ލޯފާން ކުދިންނަށް، ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތަކާއި އުކުޅުތައް ދަސްކޮށްދޭ ޓީޗަރެކެވެ.

މީގެ 3 އަހަރު ކުރިއެވެ. "އައި ރީޑް ވިތު މައި އައީޒް" ނުވަތަ "އަހަރެން ކިޔަނީ އަހަރެންގެ ލޮލުން" ގެ ނަމުގައި، ކަނަޤިރީގެ މޭސްތިރިކަމުގެ ދަށުން ހާއްސަ ޓީމެއް އެކުލަވާލިއެވެ. އެ ޓީމު ހާއްސަ ވަނީ، ލޮލުގެ ފެނުމުން މަހްރޫމުވެފައި ވާ ކުދިންނަށް ހިންގާ "ސްކޫލް އޮފް ހޯޕް"ގައި، ބްރެއިލް ބޭނުންކޯށްގެން ލިޔެކިޔަން ދަސްކޮށްދިނުމަށެވެ.

އަހަރެންގެ އަމާޒު ހުންނަނީ ކުޑަކުދިންނަށް. ފޫހިފިލުވާލާނެ ގޮތެއް ނެތިގެން އެކުދިން އެ އުޅޭ ހާލަކީ، އަހަރެން އަމިއްލައަށް ތަޖުރިބާ ކުރި ކަންކަން. ބްރެއިލް މެޝިން ބޭނުންކޮށްގެން ޓައިޕްކޮށްލާ ހެދުމުގެ ހުވަފެން ދެކެމުންދާ ކުދިންނާއެކީ އަހަރަމެން މި މަސައްކަތް ކުރަނީ. އެއީ އެކުދިންގެ ޙައްޤެއް ކަން އެނގިގެން.
ވަސީމް ކަނަޤިރީ؛ ލޯފާން ޓީޗަރެއް

ޢުމުރުން 41 އަހަރުގެ ކަނަޤިރީ ބުނި ގޮތުގައި އޭނާގެ ވިސްނުން އަމާޒު ކޮށްފައި ވަނީ ކުޑަކުދިންނަށެވެ. އެއީ މުނިފޫހިފިލުވާލާ ހަދާނެ މަގުތައް، އެފަދަ ކުދިންނަށް ނެތްކަން، ޚުދު އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފުސުވެސް ތަޖުރީބާ ކޮށްފައި ވީތީ ކަމަށް ކަނަޤިރީ ބުނެއެވެ.

ޓިކް-ޓެކް-ޓޯއާއި، ރޫބިކްސް ކިއުބްސް ރޭވުމާއި، ރާޒުވާ ކުޅުން ފަދަ ހުނަރުތައް، ކަނަޤިރީގެ ދަރިވަރުންނަށް ދަސްކޮށްދެއެވެ. މި ޚިދުމަތްތަކަކީ އެއްވެސް އަގަކާ ނުލާ، ކަނަޤިރީ ދޭ ޚިދުމަތެކެވެ.

އަހަރަމެން މި ހުރިހާ ޚިދުމަތެއްވެސް މި ދެނީ ހަމަ ހިލޭ ސާބަހަށް. އަގެއް ކަނޑައަޅާނަމަ ވަރަށް އަގު ބޮޑު ވާނެ. މީ އަހަރެންގެ ހުވަފެނެއް. އެ ހުވަފެނުގެ އެއްބައި މިއޮތީ ހާސިލުވެފަ. އަދިވެސް މުޅި ހުވަފެން ޙަޤީޤަތަކަށް ހަދަން މަސައްކަތް ކުރަމުން މިދަނީ.
ވަސީމް ކަނަޤިރީ؛ ލޯފާން ޓީޗަރެއް

ޢިލްމީ މަންހަޖުގެ ސެޝަންތަކުގެ އިތުރުން ކަނަޤިރީއާއި އޭނާގެ ޓީމުން ދަނީ ބްރެއިލް ނިޒާމު ބޭނުން ކޮށްގެންވެސް ލިޔެކިޔާ ހަދަން ދަތިވާ ކުދިންނާއި މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން، ފޮތްފޮތާއި ޔުނިވަރސިޓީ ލެކްޗަރުތަކުގެ އޯޑިއޯ ރެކޯޑިންގްތައް ހަދާ، އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމްގައި އެ ޝާޢިއު ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް