ކ. މާލެ
|
25 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 07:18
ސޫދާންގެ ހަނގުރާމައަށް 1 މަސް ފާއިތުވެ، 2 ވަނަ މަހަކަށް ވަނީ ގުނަން ފަށާފައި
ސޫދާންގެ ރެފިއުޖީން
ސޫދާން ރެފިއުޖީންނާއި ސަރަޙައްދީ ކުރިމަގު ބަނަ: އދ
 
ޑަބްލިއުއެފްޕީއިން މިހާރުވެސް ދަނީ ސޫދާންގެ އެކި ސްޓޭޓްތަކަށް 6500 މެޓްރިކް ޓަނުގެ ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދެމުން
 
ސޫދާންގައި އެންމެ ނާޒުކު ހާލުގައި 4.9 މިލިއަން މީހުން އެބަތިބި

ސޫދާންގެ އަސްކަރިއްޔާއާއި ޕެރާމިލިޓްރީ ރެޕިޑް ސަޕޯރޓް ފައުޖުތަކާ ދެމެދު ގަދަވެފައި ވާ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން، އެ ޤައުމުގެ އާބާދީގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މިހާރު ތިބީ އެހީއާއި ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރި ކަމަށް ބޭނުން ވެފައި ވާ ކަމަށް އދއިން ބުނެފިއެވެ. ހަނގުރާމަ ވެރިކަން ކުރާ ޚާރްތޫމްގައި ހަމަލާ ބަދަލު ކުރުންތައް ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން، އާންމުންގެ އެތައް ބަޔަކު ވަނީ އަމިއްލަ ގެދޮރު ދޫކޮށް، އެހެން ހިސާބުތަކާއި ޤައުމުތަކަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކޮށް، ހާލުގައި ޖެހިފައެވެ.

ސޫދާންގެ އާންމުން ކިޔައިދިން ގޮތުގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތެއް ނުލިބެއެވެ. ކާބޯތަކެތި ލިބުން ދަތިވެފައި ވާ އިރު، ބޯފެނުގެ ދަތިކަންވެސް އިންތިހާއަށް ވަނީ ކުރިމަތިވެފައެވެ. ސޫދާންގައި ހިންގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތައް ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސް ސުލްޙަވެރި ޙައްލެއް ހޯދުމަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރި ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، އަދި ވަނީ ހަމަޖެހުމުގެ އަލިމަގެއް ފެންނަ ގޮތް ނުވެފައެވެ. ހަނގުރާމައަށް 1 މަސް ފާއިތުވެ، 2 ވަނަ މަހަކަށް ވަނީ ގުނަން ފަށާފައެވެ.

ހަނގުރާމާގައި ގެދޮރު ގެއްލުނު އެކަކީ އިޤްބާލްއެވެ. މިޞްރުގެ ޤުސްތޫލް ބޯޑަރަށް އޭނާއަށް ދެވުނުތާ އަދި  މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނުވެއެވެ. އިޤްތިބާލް ކިޔައިދިން ގޮތުގައި އޭނާއަށް ގެދޮރު ދޫކޮށްލަން ޖެހުނީ، އޭނާގެ އަވަށްޓެރިޔާގެ ގެއަށް މިސައިލް ހަމަލާ އަމާޒުވި ހިސާބުންނެވެ. އެ ހަމަލާއާއެކު ފެނާއި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް، އެކީއެކައްޗަކަށް މެދުކެނޑުނެވެ.

އދގެ ވަރލްޑް ފުޑް ޕްރޮގްރާމް (ޑަބްލިއުއެފްޕީ) އިން ވަނީ، ސޫދާންގައި ހިންގާ އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންތައް އިތުރު ކުރަން ފަށާފައެވެ. ޑަބްލިއުއެފްޕީއިން އަމާޒު ހިފާފައި ވަނީ، ސޫދާންގައި އެންމެ ނާޒުކު ހާލުގައި ތިބި 4.9 މިލިއަން މީހުންގެ ކެއިންބުއިމުގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސާދިނުމަށެވެ. އަދި މިޞްރު ފަދަ އެހެން ޤައުމުތަކަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލު ކޮށްފައި ވާ މީހުންނަށް އެހީވުމަށްވެސް ޑަބްލިއުއެފްޕީއިން ޢުއްމީދު ކުރެއެވެ.

ޑަބްލިއުއެފްޕީއިން މިހާރުވެސް ދަނީ ސޫދާންގެ އެކި ސްޓޭޓްތަކަށް 6500 މެޓްރިކް ޓަނުގެ ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. މި އެހީ ލިބޭ މީހުންގެ ޢަދަދު 3 ލައްކައަށް އަރައެވެ. ޑަބްލިއުއެފްޕީގެ އެހީގެ މަޝްރޫޢު ފަށާފައި ވަނީ މީގެ 2 ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިންނެވެ.

ޑަބްލިއުއެފްޕީގެ ރީޖަނަލް ޑައިރެކްޓަރ މައިކަލް ޑަންފޯރޑް ވިދާޅުވީ، ރެފިއުޖީންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެ ޖަމިއްޔާއިން ދެމި އޮންނާނެ ކަމަށާ، ނަމަވެސް އެ ރެފިއުޖީޏްނާއި ސޫދާން ސަރަޙައްދުގެ ކުރިމަގު އޮތީ ވަރަށް ބަނަކޮށް ކަމަށެވެ.

އދއިން ވަނީ ސޫދާންގައި އެހީއަށް ބޭނުން ވެފައިވާ 25 މިލިއަން މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 3 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ފަންޑު ހޯދަން އިޢުލާން ކޮށްފައެވެ. މިއީ ސޫދާންއިން އެހީ ބޭނުންވި ކަމަށް ރެކޯޑް ކޮށްފައިވާ އެންމެ މަތީ ޢަދަދެވެ. ހަމަނުޖެހުންތައް ފެށުމުގެ ކުރިން، އެހީ ބޭނުންވެގެން ރެކޯޑް ކޮށްފައި ވާ މީހުންގެ ޢަދަދު އުޅުނީ 15 މިލިއަންގައެވެ.

އޭޕްރިލް 15 ވަނަ ދުވަހުން ފަށައިގެން ސޫދާންގައި ބަދަލު ކުރަމުން ދާ ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް މިލިއަނެއްހާ މީހުންގެ ގެދޮރު ވަނީ ގެއްލިފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 2 ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ރެފިއުޖީންގެ ގޮތުގައި އަވަށްޓެރި ޤައުމުތަކަށް ބަދަލުވެފައެވެ. ހަމަނުޖެހުންތަކަށް ސުލްޙަވެރި ހައްލެއް ހޯދުމަށް އެމެރިކާއާއި ސަޢުދީ އަރަބިއްޔާއިން ޖިއްދާގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަޝްވަރާތައްވެސް ނިންމާލާފައި ވަނީ ފެއިލްވެގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް