ކ. މާލެ
|
25 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 07:11
އެމެރިކަން ޔުނިވަރސިޓީގެ ޕްރޮފެސަރ ޕީޓަރ ކުޒްނިކް
ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް
"ޗައިނާއާ ވާހަކަދައްކައިފީވިއްޔާ ނުކުންނާނީ ހޮސްޕިޓަލެއް ހިފައިގެން، އެމެރިކާއިން ދޭނީ ލެކްޗަރެއް"
 
ދުނިޔޭގައި ތިބި އެންމެ މުއްސަނދި 8 މީހުންގެ މިލްކިއްޔާތުގެ އަގު، އެންމެ ފަޤީރު 4 ބިލިއަން މީހުންގެ މިލްކިއްޔާތަށް ވުރެ ބޮޑު

އެމެރިކާއިން ބުނާ ބަހާއި އަމަލާ ދިމުގާނުވުމުގެ އަމަލުތައް ތަކުރާރުވަމުން ދިއުމުގެ ސަބަބުން، މުޅި ދުނިޔެ މިހާރު ވަނީ އެ ނިފާޤުކަން ފޫ އަޅުވާލާފައި ކަމަށް، އެމެރިކަން ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިސްޓްރީ ޕްރޮފެސަރ، ޕީޓަރ ކުޒްނިކް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޕްރޮފެސަރ ކުޒްނިކް މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައި އެމެރިކާއިން ގެންގުޅޭ ދެފުށް ދެގޮތް އުސޫލުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.

ސީޖީޓީއެންއާ ވާހަކަދައްކަވަމުން ޕްރޮފެސަރ ކުޒްނިކް ވަނީ، ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައި ހުޅަނގުން އެއް ހަމައެއް ގެންގުޅެމުން ނުދާކަމަށް އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފައެވެ. ހުޅަނގުން އަޅަމުންދާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ޙައްޤުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކެއް ކަމަށް ބުނެ ދިފާޢަށް ކުޅޭ އިރު، ހަމަ އެ ފިޔަވަޅުތައް ހުޅަނގަށް އަމާޒުވާ ހިސާބުން އެއީ އިޤްތިޞާދީ ފިއްތުންތައް ކުރިމަތި ކުރުން ކަމުގައި ބުނެ އަޑޫ އުފުލާ ކަން، ޕްރޮފެސަރ ކުޒްނިކް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އެފަދަ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން، މުޅި ދުނިޔޭގައި ހަމަހަމަކަން ގެއްލިދާދިއުން، ހައްދު ފަހަނައަޅާފައި ވާ ކަމަށްވެސް ޕްރޮފެސަރ ކުޒްނިކް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި މޭރުމުން ވާހަކަ ކުރިއަށް ގެންދަވަމުން ޕްރޮފެސަރ ކުޒްނިކް ވިދާޅުވީ ދުނިޔޭގައި ތިބި އެންމެ މުއްސަނދި 8 މީހުންގެ މިލްކިއްޔާތުގެ އަގު، އެންމެ ފަޤީރު 4 ބިލިއަން މީހުންގެ މިލްކިއްޔާތަށް ވުރެ ބޮޑުވުމުގެ ފަހަތުގައި ސަބަބެއް އެބަ އޮތް ކަމަށެވެ. އެއީ އެތައް ޒަމާނަކަށް ދަންމާލި މިފަދަ ސިޔާސަތުތަކުގެ އުފެއްދުމެއް ކަމަށް ޕްރޮފެސަރ ކުޒްނިކް ސިފަ ކުރެއްވިއެވެ. ނަމަވެސް މި ފަހަކަށް އައިސް، ޗައިނާގެ އަމަލުތަކާ މެދު ހުޅަނގުން ނުރުހިފައި އޮތް ކަމަށާ، ޗައިނާގެ ބެލްޓް އެންޑް ރޯޑް އިނިޝިއޭޓިވްއާއި، ޗައިނާގެ އިޤްތިޞާދީ އިޞްލާހީ މަޝްރޫޢުތަކާއެކު ހުޅަނގުގެ ދިފާޢަށް ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެފައި ވާ ކަން، ޕްރޮފެސަރ ކުޒްނިކް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އެހެންވީމާ އެމީހުން ބުނަން މަސައްކަތް ކުރަނީ ޗައިނާއިން އެގޮތަށް ވަރަށް މަޖުބޫރުކޮށްގެން މި ޤައުމުތައް ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރަމުންދާ ވާހަކަ. އެކަމަކު އެއީ ދުނިޔެ ދެކޭގޮތެއް ނޫން. އެފްރިކާ މީހުންގެ ބަހެއް މިހާރު އެބަ އޮތް. އެމީހުން ބުނާ ގޮތުގ، ޗައިނާއާ ވާހަކަ ދައްކާފިއްޔާ، ހޮސްޕިޓަލެއް ހިފައިގެން ނުކުންނާނީ. އެމެރިކާއާ ވާހަކަ ދައްކާއިރު ލިބޭނީ ލެކްޗަރެކޭ ބުނަނީ. މިއީ އޮޓޮކްރެސީއާއި ޑިމޮކްރަސީއާ ދެމެދު ހިނގާ ހަނގުރާމައެކޭ އެމީހުން ބުނޭ. އެކަމަކު ދުނިޔެ ދެކެނީ އެއީ ޚުދުމުޚުތާރު ވެރިކަމާއި ނިފާޤުކަމުގެ ހަނގުރާމައެއްގެ ގޮތުގަ.
ް: ޕްރޮފެސަރ ޕީޓަރ ކުޒްނިކް؛ އެމެރިކަން ޔުނިވަރސިޓީ

އުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ނަމުގައި ޗައިނާއިން ޤައުމުތައް، ދަރަނި ދަންތުރާގައި ޖައްސަމުން ދާކަމަށް ބުނެ ޗައިނާއަށް އަމާޒު ކުރާ އިލްޒާމްތަކާ ބެހޭ ގޮތުންވެސް ޕްރޮފެސަރ ކުޒްނިކް ވަނީ ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ. ޗައިނާއާ މެދު ދުނިޔެ ދެކެނީ ތަފާތު ނަޒަރަކުން ކަމަށާ، އެކަން އެހެން ދިމާވަނީ، އެއް ފަހަރު އެއް ގޮތަކަށް ވާހަކަދެއްކުމަށްފަހު، އަނެއް ފަހަރު އެހެން ގޮތަކަށް އަމަލު ކުރުމުގެ ނިފާޤުގައި ހުޅަނގުގައި ފެތުރިފައި އޮތްކަން ޗައިނާއިން ޤަބޫލު ކުރާތީ ކަމަށް ޕްރޮފެސަރ ކުޒްނިކް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 20 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
33%
33%
0%
0%
0%
33%
ކޮމެންޓް